Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2018, 11

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse üksikpuude raiumiseks loa (edaspidi raieloa) taotlemise ning väljastamise tingimused ja kord Põhja-Sakala valla Suure-Jaani linnas, Võhma linnas, Kõpu alevikus ja Olustvere alevikus

  (2) Määrust kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% võra suurusest, sealjuures tuleb võra kärpimisel arvestada, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus.

  (3) Üksikpuu (edaspidi puu) käesoleva määruse tähenduses on tiheasustusalal kasvav puu, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on rohkem kui 15 sentimeetrit, välja arvatud viljapuud ja puud, mis moodustavad metsa metsaseaduse tähenduses.

  (4) Määrust ei kohaldata:
  1) kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;
  2) tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel;
  3) täielikult kuivanud puu raiumisel.

  (5) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 2.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, tema esindaja või volitatud isik (edaspidi taotleja).

  (2) Raieloa taotlemiseks esitab taotleja Põhja-Sakala Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjaliku vormikohase taotluse (edaspidi taotlus). Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Taotluses on esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, volitatud esindaja nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht, kontaktandmed);
  2) puu, mille raiumiseks raieluba taotletakse, andmed (liik, diameeter, arv, kasvukoht, omandisuhe kasvukohaga);
  3) puu raiumise põhjendus;
  4) kinnituse selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse heakord.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) raiutava puu asukoha skeem;
  2) omaniku seadusjärgse esindamise korral esindamisõigust tõendav dokument;
  3) omaniku volituse alusel esindamise korral esindamisõigust tõendav volikiri;
  4) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvavale puule;
  5) kaitstaval loodusobjektil asuva puu puhul kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek puu raiumiseks, kui see on nõutav vastava loodusobjekti kaitse-eeskirja kohaselt;
  6) muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis asuva puu puhul Muinsuskaitseameti nõusolek puu raiumiseks;
  7) veekaitsevööndis (välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel) kasvava puu raiumiseks Keskkonnaameti nõusolek.

§ 3.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab ametiasutuse keskkonna valdkonna eest vastutav spetsialist (edaspidi ametnik) hiljemalt ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse taotlejale kirjalikult.

  (2) Raieloa andmise menetluses ametnik:
  1) registreerib raieloa taotluse ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  2) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindamine raiumise vajalikkust ja põhjendatust, vajadusel kaasab vastava valdkonna eksperte;
  3) teeb vajadusel taotlejale ettepaneku uue puu istutamiseks ning määrab istutava puu liigi, istutuskoha ja istutamise tähtaja;
  4) kui on vajadus raiuda kokku üle 10 puu, siis suunab otsustamise vallavalitsusele, valmistades ette vastava eelnõu;
  5) vormistab puude raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb ametiasutusele.

  (3) Ametniku poolt väljastatud ja tema poolt allkirjastatud raieluba kehtib maksimaalselt 1 (üks) aasta alates selle väljastamise kuupäevast. Raieloas märgitakse vähemalt:
  1) raieloa saaja andmed;
  2) raiutava puu liik, arv ja asukoht;
  3) raieloa kehtivuse aeg;
  4) raiumise lisatingimused (andmed teiste isikute ja asutuste antud nõusolekute ja tingimuste kohta, raietööl nõutavad kohustuslikud ohutusabinõud, raierahu, ettepanek uue puu istutamiseks, sh selle puu liik, istutuskoht ja -tähtaeg jms).

  (4) Ametnik võib raieloa andmisest keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmed või keeldub ametniku poolt nõutavate andmete esitamisest;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja, Muinsuskaitseamet ja/või Keskkonnaamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks, kuid selline nõusolek on õigusaktide alusel nõutav;
  3) puu raiumise soov ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) puu on dendroloogiliselt väärtuslik, terve, elujõuline ning ohutu ümbritsevale keskkonnale, inimeste tervisele ja varale;
  5) puu raiumine on vastuolus kehtiva detailplaneeringuga või haljastusprojektiga;
  6) raieluba taotletakse puu raiumiseks lindude pesitsusajal ning raieloas märgitud puu(de)l asub lindude pesitsuskoht;
  7) muudel juhtudel, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid ning avalike huvide ja erahuvide kaalumise tulemusi.

  (5) Juhul, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega, on ametnikul õigus puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmisest keelduda või raieloa andmisest keeldumise asemel anda raieluba puu võra kärpimiseks.

  (6) Raieloa peatab või tunnistab kehtetuks ametnik järgmistel juhtudel:
  1) raiutakse rohkem puid kui raieloas lubatud;
  2) raiutakse raieloaga määratlemata puid;
  3) raiutakse mujal, kui raieloaga määratletud asukoht;
  4) rikutakse muid raieloas ja käesolevas korras sätestatud nõudeid või tingimusi;
  5) raieloa saaja taotleb loa kehtetuks tunnistamist.

  (7) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 4.   Hädaolukord

  Avariiolukorras võib puid langetada käesolevas korras nimetatud loata, kui loa taotlemise ja menetlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas paragrahvis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul teatada kirjalikult ametiasutusele.

§ 5.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Raietöö tehniliselt õigesti ja ohutult tegemise ning raietöö koha korrastamise peab tagama isik, kellele raieluba väljastati.

  (2) Raietööga kolmandatele isikutele kahju tekitamise ja ebamugavuste põhjustamise, avaliku korra rikkumise või keskkonnale kahju tekitamise eest vastutab isik, kellele raieluba väljastati.

  (3) Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa omaniku poolt koostatud volikiri.

  (4) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab ametiasutus oma pädevuse kohaselt.

  (5) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (6) Korra rikkumise menetlus toimub looduskaitseseaduse § 75 alusel vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Suure-Jaani Vallavolikogu 27.12.2007 määrus nr 106 „Puu raieloa väljaandmise tingimused ja kord“;
  2) Võhma Linnavolikogu 27.01.2005 määrus nr 1 „Puu raiumiseks loa andmise kord Võhma linnas“.

  (2) Enne määruse jõustumist puude raieks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json