EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2018, 37

Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4, § 18 lõike 5 ja § 20 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Viru-Nigula valla territooriumil nõuded tänavakaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kaupleja - isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
 2) kaubanduse korraldaja - isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil;
 3) müüja - kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras;
 4) kaup - müügiks pakutav või müüdav vallasasi;
 5) klient - tarbija tarbijakaitseseaduse tähenduses ja tarbijaks mitteolev isik, kes soovib teha või teeb tehingu kauplejaga;
 6) müügikoht - koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
 7) kokkuostja - edasimüügi või muul eesmärgil seente, marjade, teiste aia- ja metsasaaduste ning muude esemetega kaupleja.

2. peatükk KAUBANDUSE KORRALDAMINE 

§ 3.  Kaubanduse korraldaja

  Kaubanduse korraldaja on isik või asutus, kes korraldab tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal.

3. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 4.  Tänavakaubandus

 (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või müüja.

 (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

 (3) Müügikoha hooajaline laiendus peab olema kooskõlastatud Viru-Nigula vallavalitsusega.

§ 5.  Tänavakaubanduse müügikohad

 (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja või müüja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest, kandelaualt, käsikorvist vms, samuti võib kaupleja või müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on lubatud ainult kaubanduse korraldaja loaga.

 (2) Viru-Nigula vallas on tänavakaubandus lubatud Viru-Nigula vallavalitsusega kooskõlastatud asukohtades.

 (3) Viru-Nigula vallas on seente, marjade, teiste aia- ja metsasaaduste ning muude esemete kokkuost transpordivahendiga lubatud ainult Viru-Nigula vallavalitsuse loal.

§ 6.  Müügi piirangud

  Tänavakaubandusele kehtivad müügipiirangud vastavalt kaubandustegevuse seaduses sätestatule.

§ 7.  Kohustused tänaval kauplemisel

 (1) Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale ja müüjale vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

 (2) Kauplejal ja müüjal on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja käesoleva korra paragrahvis 13 nimetatud isikute nõudmisel esitama selle.

 (3) Kauplejad ja müüjad on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

4. peatükk KAUBA VÕI TEENUSE MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 8.  Kaubandus avalikul üritusel

 (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

 (2) Avalikul üritusel võib kaupleja ja müüja kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

 (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

 (4) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja või müüja poolt paigaldatud ajutistelt müügilettidelt või transpordivahendilt.

 (5) Kauplejad ja müüjad paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha ning selle lähiümbruse pärast kauplemist.

§ 9.  Müügi piirangud

  Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

5. peatükk MÜÜGIPILET 

§ 10.  Müügipilet

 (1) Müügipilet on dokument, mis väljastatakse kauplejale tema taotluse (Lisa 1) alusel.

 (2) Vallavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti (Lisa 2) taotlusel märgitud ajavahemikuks Viru-Nigula vallavalitsuse kantselei spetsialist.

 (3) Hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti asutuse poolt määratud isik.

 (4) Müügipileti hinnad kehtestab Viru-Nigula Vallavolikogu eraldi määrusega.

 (5) Müügipiletile peab olema märgitud:
 1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
 2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
 3) müügipileti number, müügikoha asukoht;
 4) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
 5) kauplemisaeg;
 6) müügipileti kehtivusaeg;
 7) müügipileti hind.

§ 11.  Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
 1) tänavakaubanduses ja avalikul üritusel seadusega keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
 2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument;
 3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

§ 12.  Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib müügipileti tunnistada kehtetuks, kui:
 1) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
 2) kaupleja või müüja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
 3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
 4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 13.  Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

 (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
 1) Viru-Nigula Vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
 2) politseiametnikud;
 3) tarbijakaitseametnikud;
 4) tervisekaitseametnikud;
 5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

 (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.  Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavolikogu 25.04.2016 määrus nr 13 „Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord“.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Müügipilet