Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2021, 37

Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord

Vastu võetud 06.04.2018 nr 29
RT IV, 12.04.2018, 52
jõustumine 01.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2020RT IV, 03.04.2020, 206.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27. märtsist 2020
01.12.2021RT IV, 18.12.2021, 3621.12.2021, rakendatakse 1. detsembrist 2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 p 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Valga Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise korraga (edaspidi määrus) määratakse kindlaks Valga Vallavolikogu (vallavolikogu) esimehele ja aseesimehele töötasu või hüvituse ning vallavolikogu fraktsioonide esimeestele, vallavolikogu komisjonide esimeestele, vallavolikogu komisjonide liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurus ja maksmise põhimõtted.

§ 2.   Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe hüvitus

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse igakuiselt hüvitust 1600 eurot ja hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest sõidupäeviku esitamisel 0,30 eurot arvestusliku sõidukilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus. Vallavolikogu esimehe kasutusse antavalt mobiiltelefoninumbrilt võetud kõnedel kõnelimiit puudub.
[RT IV, 18.12.2021, 36 - jõust. 21.12.2021, rakendatakse 1. detsembrist 2021]

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuiselt hüvitust 400 eurot.
31.12.2021 11:20
Parandatud ilmne ebatäpsus hüvitise summas Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 ja muutva määruse alusel.
[RT IV, 18.12.2021, 36 - jõust. 21.12.2021, rakendatakse 1. detsembrist 2021]

§ 3.   Vallavolikogu fraktsiooni esimehe, komisjoni esimehe, volikogu liikme ja komisjoni liikme tasu

  (1) Maksta volikogu tööst osavõtu eest tasu volikogu istungi(te) või komisjoni koosoleku(te) toimumise kuude eest:
[RT IV, 18.12.2021, 36 - jõust. 21.12.2021, rakendatakse 1. detsembrist 2021]
  1) volikogu fraktsiooni esimees 250 eurot;
  2) komisjoni esimees 250 eurot;
  3) volikogu liige 175 eurot;
  4) komisjoni liige, kes ei ole vallavolikogu liige, 75 eurot.

  (2) Mitmel ametpositsioonil volikogu liikmele makstakse tasu ühekordses ja võimalikest kõrgeimas määras.

§ 4.   Vallavolikogu liikme kulutuste hüvitamine

  Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu ülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise või ühistranspordi kasutamisega seotud kulutuste eest hüvitust kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 15 eurot kuus.

§ 5.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine

  (1) Volikogu esimehe tasu või hüvitus (v.a isikliku sõiduauto kasutamise eest makstav hüvitus), aseesimehe hüvitus ja volikogu liikme tasu makstakse selleks õigustatud isiku ühekordse avalduse alusel.

  (2) Määruse paragrahvides nr 2 ja nr 4 toodud kulude olemasolul esitatakse sõidupäevik või avaldus, millele on lisatud kuludokumendid. Esitatavad dokumendid esitatakse elektroonselt ja digiallkirjastatuna või paberkandjal volikogu kantseleile kord kvartalis viimase kuu viimasel päeval. Nõuetekohaselt esitatud kuludokumendid edastab volikogu kantselei vallavalitsuse rahandusteenistusele.

  (3) Määruses sätestatud tasult ja volikogu esimehe ning aseesimehe hüvituselt peetakse kinni üksikisiku tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ning arvestatakse ja makstakse sotsiaalmaks seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Määruses sätestatud tasud ja hüvitused kantakse avalduse esitaja arveldusarvele hiljemalt tasu ja hüvituse maksmise kohustuse tekke kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. mail 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json