Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2018, 52

Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord

Vastu võetud 06.04.2018 nr 29
jõustumine 01.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 p 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Valga Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise korraga (edaspidi määrus) määratakse kindlaks Valga Vallavolikogu (vallavolikogu) esimehele ja aseesimehele töötasu või hüvituse ning vallavolikogu fraktsioonide esimeestele, vallavolikogu komisjonide esimeestele, vallavolikogu komisjonide liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurus ja maksmise põhimõtted.

§ 2.   Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe hüvitus

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse igakuiselt hüvitust 80 % vallavanema töötasust ja hüvitust isikliku sõiduauto kasutamise eest 0,30 eurot arvestusliku sõidukilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus. Vallavolikogu esimehe kasutusse antavalt mobiiltelefoninumbrilt võetavate teenistusalastele kõnedele ei kehtestata limiiti.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuiselt hüvitust 300 eurot.

§ 3.   Vallavolikogu fraktsiooni esimehe, komisjoni esimehe, volikogu liikme ja komisjoni liikme tasu

  (1) Maksta volikogu tööst osavõtu eest tasu volikogu istungi(te) või komisjoni koosoleku(te) toimumise kuude eest:
  1) volikogu fraktsiooni esimees 200 eurot
  2) komisjoni esimees 200 eurot;
  3) volikogu liige 150 eurot;
  4) komisjoni liige, kes ei ole vallavolikogu liige 50 eurot.

  (2) Mitmel ametpositsioonil volikogu liikmele makstakse tasu ühekordses ja võimalikest kõrgeimas määras.

§ 4.   Vallavolikogu liikme kulutuste hüvitamine

  Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu ülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise või ühistranspordi kasutamisega seotud kulutuste eest hüvitust kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 15 eurot kuus.

§ 5.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine

  (1) Volikogu esimehe tasu või hüvitus (v.a isikliku sõiduauto kasutamise eest makstav hüvitus), aseesimehe hüvitus ja volikogu liikme tasu makstakse selleks õigustatud isiku ühekordse avalduse alusel.

  (2) Määruse paragrahvides nr 2 ja nr 4 toodud kulude olemasolul esitatakse sõidupäevik või avaldus, millele on lisatud kuludokumendid. Esitatavad dokumendid esitatakse elektroonselt ja digiallkirjastatuna või paberkandjal volikogu kantseleile kord kvartalis viimase kuu viimasel päeval. Nõuetekohaselt esitatud kuludokumendid edastab volikogu kantselei vallavalitsuse rahandusteenistusele.

  (3) Määruses sätestatud tasult ja volikogu esimehe ning aseesimehe hüvituselt peetakse kinni üksikisiku tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ning arvestatakse ja makstakse sotsiaalmaks seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Määruses sätestatud tasud ja hüvitused kantakse avalduse esitaja arveldusarvele hiljemalt tasu ja hüvituse maksmise kohustuse tekke kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.mail 2018.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json