KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Setomaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2019, 9

Setomaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 28.03.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Setomaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi ka loom) pidamise nõuded Setomaa valla (edaspidi vald) territooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikule, kelle omandis või valduses on loom.

  (2) Eeskirjas reguleerimata küsimuses lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, põllumajandusministri 24.07.2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ning teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktides sätestatust.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja on isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv loom on loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
  4) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  6) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  8) varjupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav lepinguline kohaliku omavalitsuse partner.

§ 3.   Looma pidamine ja hoidmine

  (1) Looma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

  (3) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (4) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (5) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (6) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (7) Loomapidaja peab välistama kaaskodanike või teiste loomade häirimise või ohustamise või neile kahju tekitamise looma poolt.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja teiste loomade ohutuse. Loomapidaja peab tagama järelevalve käitumise poolest ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (2) Jalutusrihmaga ohjamata koeraga võib avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades ning koerte treenimisaladel, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (3) Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas vaid teenistusülesannete täitmisel.

  (4) Ühistranspordis peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja kandma suukorvi välja arvatud koerad kes on süles või kandmisvahendis.

  (5) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (6) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera tohib jätta avalikku kohta mitte kauemaks kui pooleks tunniks suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil, mis ei ohustata koera tervist, avalikku korda, liiklust, inimesi ja loomi.

  (7) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõigete 1, 4 ja 7 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused, piisavas koguses vett ja toitu;
  2) järgima veterinaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas;
  3) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  4) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  5) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama Veterinaar – ja Toiduametile;
  6) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  7) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) viia looma üldkasutatava asutuse ruumi või territooriumile või kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
  2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel siseruumides, välja arvatud selleks ettenähtud kohtades;
  3) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi;
  4) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades;
  5) nakkusohtlikult haige looma viimine avalikku kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 ja 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.   Looma vaktsineerimine ja märgistamine

  Loomapidaja on kohustatud laskma koerad ja kassid vaktsineerida ning vajadusel laskma märgistada tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga.

§ 7.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Loomaomaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab varjupaiga pidaja. Varjupaiga pidaja peab esitama nõudmisel vastavate volituste olemasolu tõendava dokumendi.

  (3) Hulkuvad loomad püütakse kinni ja toimetatakse varjupaika. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

  (4) Hulkuva looma püüdmise ja varjupaika toimetamise kulud tasub loomapidaja.

  (5) Hulkuva looma söötmist ja jootmist kestusega üle ühe nädala ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides käsitletakse loomapidamisena. Sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused.

§ 8.   Loomade varjupaik

  (1) Varjupaika toimetatud looma kontrollitakse haiguste tuvastamiseks, loom paigutatakse karantiini.

  (2) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada pärast looma varjupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks avaldatakse looma välimuse kirjeldus, leidmise koht ja aeg, soovitavalt ka looma pilt varjupaiga veebilehel.

  (3) Varjupaik on kohustatud pidama looma varjupaigas vähemalt 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib looma üle anda uuele omanikule. Kui loomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib looma hukata.

  (4) Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud, tasub loomapidaja. Varjupaika toimetatud mikrokiibita looma registreerimise ja märgistamise kulud on looma kättesaamisel kohustatud tasuma looma omanik. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

§ 9.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 663 alusel.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise üle teostavad kontrolli vastavalt oma pädevusele Setomaa Vallavalitsus ning Politsei – ja Piirivalveamet.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Meremäe Vallavolikogu 22.05.2013 määrus nr 16 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mikitamäe Vallavolikogu 26.04.2012 määrus nr 11 „Mikitamäe valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Värska Vallavolikogu 22.04.2003 määrus nr 22 „Värska valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json