HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2019, 14

Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut

Vastu võetud 09.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määruse nr 37 „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev statuut sätestab Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustuste omistamise põhimõtted ja väljaandmise korralduse.

§ 2.   Tunnustus gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga ning põhikooli ja kutseõppeasutuse kiituskirjaga lõpetajatele

  (1) Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga ning põhikooli ja kutseõppeasutuse kiituskirjaga lõpetajate tunnustamise eesmärk on esile tõsta suurepäraste õpitulemustega õppureid.

  (2) Tunnustuse saajaks on gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga ning põhikooli ja kutseõppeasutuse kiituskirjaga lõpetaja:
  1) kes lõpetab gümnaasiumi medaliga valla koolis;
  2) kes lõpetab gümnaasiumi medaliga või kutseõppeasutuse kiituskirjaga mujal Eesti koolis, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt Põhja-Pärnumaa vallas;
  3) kes lõpetab valla põhikooli kiituskirjaga ja tema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmete kohaselt Põhja-Pärnumaa vallas.

  (3) Koolid esitavad gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate nimed peale nende selgumist ning põhikooli ja kutseõppeasutuse kiituskirjaga lõpetajate nimed peale viimase eksami toimumist.

  (4) Tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse, kuhu kutsutakse õpilane koos vanematega.

  (5) Vallavanema vastuvõtule võib kool esitada õpilase, kelle põhikooli lõputunnistuse aastahinnete keskmine on vähemalt 4,8.

  (6) Tunnustatavale antakse üle meene ja tänukiri, lõpetajate ja nende vanemate nimed kantakse vastavasse auraamatusse.

  (7) Tunnustuse saajale antakse rahaline preemia:
  1) 200 eurot, kui õpilane lõpetab kuldmedaliga või kutseõppeasutuse kiituskirjaga;
  2) 150 eurot, kui õpilane lõpetab hõbemedaliga;
  3) 100 eurot, kui õpilane lõpetab valla põhikooli kiituskirjaga.

§ 3.   Tunnustus kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatidele

  (1) Kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatide tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada vallas elavaid kutseõppeasutuste õpilasi.

  (2) Tunnustuse saajaks on kutseõppeasutuse õpilaste nimekirjas olev õpilane, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt Põhja-Pärnumaa vallas ning kes on saavutanud kutsemeistrivõistlusel Noor Meister esimese koha.

  (3) Laureaatide nimed selguvad Noore Meistri tiitli võistluste ametlikult veebilehelt.

  (4) Kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaatide tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse, kuhu kutsutakse tunnustuse saaja koos vanematega.

  (5) Tunnustuse saajale antakse üle tänukiri ja meene. Noore Meistri tiitli laureaadi ja tema vanemate nimed kantakse vastavasse auraamatusse.

§ 4.   Tunnustus olümpiaadidel ning konkurssidel edukalt esinenud õpilastele

  (1) Rahvusvahelistel, vabariiklikel ja maakondlikel olümpiaadidel ning konkurssidel edukalt esinenud õpilaste tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada valla koole esindanud õpilasi.

  (2) Tunnustuse saajaks on valla kooli õpilane, kes on saavutanud rahvusvahelistel ja/või vabariiklikel olümpiaadidel ning konkurssidel 1.-3. koha ja maakondlikel olümpiaadidel ning konkurssidel esimese koha.

  (3) Rahvusvahelistel, vabariiklikel ja maakondlikel olümpiaadidel ning konkurssidel edukalt esinenud õpilaste nimed esitavad koolide direktorid vallavalitsusele hiljemalt jooksva õppeaasta 20. maiks.

  (4) Edukalt esinenud õpilaste tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse, kuhu kutsutakse õpilane koos vanematega.

  (5) Vallavanema vastuvõtule võib kool erandkorras esitada ka õpilase, kes on saavutanud rahvusvahelistel või vabariiklikel olümpiaadidel ning konkurssidel madalama koha, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatu.

  (6) Edukalt esinenud õpilaste tunnustuse saajale antakse üle tänukiri ja meene. Tunnustuse saajate ja nende vanemate nimed kantakse vastavasse auraamatusse.

§ 5.   Tunnustus õpilaste aasta haridustegu

  (1) Õpilaste aasta haridusteo tunnustus on loodud eesmärgiga esile tõsta valla koolide õpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust.

  (2) Õpilaste aasta haridustegu on käesoleva statuudi mõistes tunnustus teo eest, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikust.

  (3) Õpilaste aasta haridusteo tunnustuse kandidaate saab esitada igaüks hiljemalt jooksva õppeaasta 20. maiks.

  (4) Õpilaste aasta haridusteo tunnustuse saaja otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Õpilaste aasta haridusteo tunnustuse üleandmiseks korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse, kuhu kutsutakse tunnustuse saajad koos vanematega.

  (6) Õpilaste aasta haridusteo tunnustuse saajale antakse üle meene ja tänukiri ning õpilaste ja nende vanemate nimed kantakse vastavasse auraamatusse.

§ 6.   Aunimetus aasta hariduse tegu

  (1) Aasta hariduse teo aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Põhja-Pärnumaa valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud hariduse arengusse.

  (2) Aasta hariduse teo aunimetus antakse üle valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.

  (3) Aasta hariduse teo aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 10. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (4) Aasta hariduse teo aunimetuse saaja otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Aasta hariduse teo aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (6) Aasta hariduse teo aunimetuse saajale või saajatele antakse üle meene ja tänukiri.

§ 7.   Aunimetus aasta hariduse sõber

  (1) Aasta hariduse sõbra aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada isikut, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust.

  (2) Aasta hariduse sõbra aunimetuse saab isik, kes on oma tegevusega edendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppetöö parandamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.

  (3) Aasta hariduse sõbra aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 10. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (4) Aasta hariduse sõbra aunimetuse saaja otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Aasta hariduse sõbra aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (6) Aasta hariduse sõbra aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri.

§ 8.   Aunimetus aasta noorõpetaja

  (1) Aasta noorõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on kuni kolmekümneaastane, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud vallas õpetajana kuni kolm aastat.

  (2) Aasta noorõpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 10. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta noorõpetaja aunimetuse saaja otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta noorõpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta noorõpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri.

§ 9.   Aunimetus aasta kooliõpetaja

  (1) Aasta kooliõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

  (2) Aasta kooliõpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 10. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta kooliõpetaja aunimetuse saaja ja rahalise preemia suuruse otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta kooliõpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta kooliõpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene, rahaline preemia ja tänukiri.

§ 10.   Aunimetus aasta klassijuhataja

  (1) Aasta klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning ühtsustunde loomisele.

  (2) Aasta klassijuhataja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 10. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta klassijuhataja aunimetuse saaja ja rahalise preemia suuruse otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta klassijuhataja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta klassijuhataja aunimetuse saajale antakse üle meene, rahaline preemia ja tänukiri.

§ 11.   Aunimetus aasta lasteaiaõpetaja

  (1) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.

  (2) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 10. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetuse saaja ja rahalise preemia suuruse otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene, rahaline preemia ja tänukiri.

§ 12.   Aunimetus aasta huvihariduse õpetaja

  (1) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

  (2) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 10. septembrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetuse saaja ja rahalise preemia suuruse otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (4) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus antakse üle oktoobrikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetuse saajale antakse üle meene, rahaline preemia ja tänukiri.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json