Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla noorte-, kultuuri-, kogukonna- ja spordivaldkonna tunnustamise statuut

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.04.2019, 15

Põhja-Pärnumaa valla noorte-, kultuuri-, kogukonna- ja spordivaldkonna tunnustamise statuut

Vastu võetud 09.04.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määruse nr 37 „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev statuut sätestab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt antavate noorte-, kultuuri-, kogukonna- ja spordivaldkonna tunnustamise põhimõtted ja tunnustuse väljaandmise korralduse.

  (2) Noorte-, kultuuri-, kogukonna- ja spordivaldkonna tunnustusavaldusteks on aunimetuste omistamine. Aunimetuste kandidaate saavad esitada kõik inimesed alates 1. septembrist kuni 31. oktoobrini valla veebilehel oleval e-vormil.

  (3) Aunimetuste saajad valitakse vallavalitsuse moodustatud komisjoni poolt.

  (4) Aunimetused antakse üle vallavalitsuse korraldataval tänuüritusel.

  (5) Aunimetuste saajatele antakse üle meene ja tänukiri.

§ 2.   Aunimetus Aasta kultuuritegija

  (1) Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused eelneval aastal on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele.

  (2) Aasta kultuuritegija on märkimisväärselt panustanud valla kultuuri tutvustamisele piirkonnas või vabariiklikul tasandil ja on edukalt läbi viinud kogukonnale olulisi kultuuriprojekte ning aidanud kaasa valla kultuurielu arengule.

§ 3.   Aunimetus Aasta kultuuritoetaja

  (1) Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule, kes on eelneval aastal olulisel määral panustanud valla kultuurielu arengusse.

  (2) Aasta kultuuritoetaja on oma tegevusega edendanud ja toetanud kultuuriasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud kultuuriasutusi nende arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd kultuuri väärtustamisel ühiskonnas.

§ 4.   Aunimetus Aasta noor

  (1) Aasta noore aunimetus antakse 7-26 aastasele noorele, kes on oma tegevusega vallas silma paistnud haridus-, kultuuri-, kogukonna- või spordielus või mõnes muus valdkonnas.

  (2) Aasta noore aunimetuse saaja on ettevõtlik ja silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi viinud valla jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt valda.

§ 5.   Aunimetus Aasta spordisõber

  (1) Aasta spordisõbra aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on eelneval aastal valla spordielu olulisel määral toetanud.

  (2) Aasta spordisõbra aunimetuse saaja on märkimisväärselt panustanud valla spordiklubide, -alade, sportlaste ja spordirajatiste arengusse ning tema panuse kaudu on valla spordielu elavnenud.

§ 6.   Aunimetus Aasta spordihing

  (1) Aasta spordihinge aunimetus antakse isikule, kes on suure pühendumusega valla spordielu arengusse panustanud.

  (2) Aasta spordihinge aunimetuse saaja on enda tegevusega pikema aja jooksul aidanud kaasa valla spordielu arengule, sportlaste ja spordialade arengule ning on eeskujuks kogukonnale.

§ 7.   Aunimetus Aasta sporditegu

  (1) Aasta sporditegu aunimetus antakse isikule või organisatsioonile eelneval aastal läbiviidud spordisündmuse korraldamise, spordirajatise loomise või uuendamise või muu spordialase ettevõtmise eest.

  (2) Aasta sporditegu aunimetuse saaja on oma tegevusega märkimisväärselt aidanud kaasa valla spordielu arengule või aidanud kaasa valla maine kujundamisele.

§ 8.   Aunimetus Aasta sportlane

  (1) Aasta sportlase aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (2) Kandidaadi esitamise avaldusel märgitakse kandidaadi nimi, elukoht, spordiala, esindatav klubi (olemasolul) ning kandidaadi sportlikud tulemused tunnustuse andmisele eelneval aastal.

  (3) Parima sportlase kandidaadi elukoht peab olema rahvastikuregistri andmete kohaselt Põhja-Pärnumaa vallas.

§ 9.   Aunimetus Aasta kogukonnaedendaja

  (1) Aasta kogukonnaedendaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile eelneval aastal kogukonna koostöö ja arengu suunamise eest.

  (2) Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saaja on oma tegevusega märkimisväärselt edendanud või aidanud kaasa kogukonna arengule või aidanud kaasa kogukonna maine kujundamisele.

§ 10.   Aunimetus Aasta küla

  (1) Aasta küla aunimetus antakse valla asulale, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng.

  (2) Aasta küla aunimetuse saaja on edendanud või aidanud kaasa valla asula arengule või aidanud kaasa valla asula maine kujundamisele.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json