SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord - sisukord
Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2016, 6

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 21.04.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ja § 14 lg 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega sätestatakse Laimjala valla elanikele ja vältimatu abi korras isikutele, kes ajutiselt viibivad Laimjala valla territooriumil Laimjala valla eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) ja osutatavate sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord.

 (2) Korras reguleerimata juhtudel rakendatakse haldusmenetluse seaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse sätteid.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil;
 2) toimetulek- isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 3) sotsiaalteenus- isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
 4) sotsiaaltoetus- isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks makstav rahaline toetus;
 5) vältimatu sotsiaalabi- isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse. Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras;
 6) juhtumikorraldus on vajadustest lähtuv protsess, kus teenuste osutamise ja koordineerimisega tagatakse inimesele tema vajadustest lähtuv abi vältimaks sotsiaalsete probleemide tekkimist ja süvenemist;
 7) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (edaspidi STAR) on riigi infosüsteemi kuuluv keskne andmekogu, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel tehtava sotsiaaltöö dokumenteerimiseks ja menetlemiseks, sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi andmise dokumenteerimiseks ja menetlemiseks, lapsendamise ja eestkoste korraldamiseks ning sotsiaalhoolekandealase teabe ja kohaliku omavalitsuse makstavate, isikute individuaalsest abivajadusest, toimetulekuvõimest või majanduslikust olukorrast mittesõltuvate sotsiaaltoetuste kohta käiva teabe ja statistika kogumiseks;
 8) Seadusjärgne ülalpidaja - Ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

§ 3.  KOV poolt osutatavad sotsiaalteenused

 (1) Teenused jagunevad tasuta teenusteks, soodustustega teenusteks ning tasulisteks teenusteks.

 (2) KOV poolt osutatavad sotsiaalteenused on:
 1) koduteenus;
 2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 3) tugiisikuteenus;
 4) täisealise isiku hooldus;
 5) isikliku abistaja teenus;
 6) varjupaigateenus;
 7) turvakoduteenus;
 8) sotsiaaltransporditoetus;
 9) transporditeenus;
 10) eluruumi tagamine;
 11) võlanõustamine;
 12) kuulmisnõustamine.

§ 4.  Sotsiaalteenuste maksumus

 (1) Sotsiaalteenuste hinnakirjad kinnitab Laimjala Vallavalitsus kui teenuse maksumus või isikult võetav tasu ei ole sätestatud kehtiva hinnakirjaga, teenuse osutamiseks sõlmitud lepinguga või kaasnevate õigusaktidega.

 (2) Vallavalitsusel on õigus kehtestada isiku omaosaluse määr sotsiaalteenuse eest tasumisel.

 (3) Sotsiaalteenuste eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

§ 5.  Sotsiaalteenuste taotlemine

 (1) Teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja esitab valla sotsiaaltöötajale kirjaliku taotluse.

 (2) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja muid dokumente ning täiendavaid andmeid teenuse vajalikkuse hindamiseks.

 (3) Sissetulekute hulka ei arvata riigi või valla eelarve vahenditest makstavaid ühekordseid sotsiaaltoetusi.

§ 6.  Abivajaduse hindamine

 (1) Teenuse taotlemisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

 (2) Teenuse taotlemisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

§ 7.  Sotsiaalteenuste määramine

 (1) Sotsiaalteenuste määramise otsustab vallavalitsus hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 (2) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest 5 tööpäeva jooksul kirjalikult või muul kokkulepitud moel.

 (3) Sotsiaaltöötajal on õigus vajadusel nõuda teenuse taotlejalt teenuse määramiseks vajalikke täiendavaid andmeid või lisadokumente.

 (4) Sotsiaaltöötajal on õigus hinnata teenuse taotleja toimetulekut igapäevases keskkonnas.

 (5) Sotsiaalteenuste määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid;
 2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
 3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
 4) teenuste vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga;
 5) abivajaduse katavad riiklikud või Laimjala valla toetused või teenused.

 (6) Vajadusel sõlmib Laimjala vallavalitsus sotsiaalteenuse osutamise otsuse alusel halduslepingu teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel.

 (7) Laimjala vallavalitsus võib delegeerida sotsiaalteenuste osutamise SHS esitatud nõuetele vastavale juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

 (8) Käesolevas korras ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 134 lg 4 sätestatud juhtudel kaalutlusõiguse alusel tehtavad otsused ning kõik abi andmise keeldumise otsused võtab vastu vallavalitsus.

 (9) Sotsiaalhoolekandelise abi osutamisega seotud kulud kaetakse vallaeelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest ning riigi eelarvest sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lg 4 ja § 156 alusel eraldatud vahenditest või nende jäägist seaduses sätestatud tingimustel.

1. jagu KODUTEENUSED 

§ 8.  Koduteenuste eesmärk ja sisu

 (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (2) Koduteenuseid osutatakse eakale või puudega isikule abistades teda teenuste osas, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

§ 9.  Koduteenused

 
 1) toiduainete ja majapidamistarvikutega varustamine lähimast kauplusest või transporditeenuse osutamine lähimas kaupluses sisseostude tegemiseks;
 2) sooja toidu koju toomine lähimast toitlustusasutusest või abistamine lihtsamate toitude valmistamisel (toidu valmistamise aeg kuni 30 minutit);Alampunkti tekst
 3) küttematerjali ja vee tuppa toomine ning tuha, heitvee ja prügi väljaviimine;
 4) eluruumide esmane korrastamine;
 5) pesu pesemise korraldamine;
 6) arstiabi korraldamine, ravimitega ja abivahenditega varustamine;
 7) sotsiaaltransporditeenuse osutamine;
 8) muu abi või tegevused, milles osapooled on kokkuleppele jõudnud ja/või mis on kantud koduhoolduse lepingusse.

§ 10.  Koduteenustele õigust omavad isikud

  Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Laimjala vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abivajavatel isikutel:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita;
 4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

§ 11.  Teenuse taotlemine

  Koduteenuste saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja valla sotsiaaltöötajale kirjaliku taotluse käesoleva määruse § 5 tingimustel ja korras

§ 12.  Teenuse osutaminei

  Koduteenust osutatakse kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu alusel, mis sõlmitakse vastutava ametniku ja koduteenust vajava isiku/esindaja vahel. Lepingus lepitakse kokku tingimused, poolte õigused ja kohustused ning tasu suurus. Lepingu lisaks on igakuine hoolduskava, kus määratletakse teenuste loetelu, kestvus ja sagedus.

§ 13.  Koduteenuste osutamise lõpetamine

 (1) Teenuse osutajal on õigus koduteenuste osutamise leping koheselt lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenusteta;
 2) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 3) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
 4) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks;
 5) seoses teenuse saaja surmaga.

 (2) Teenuse osutaja teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

§ 14.  Koduteenuste eest tasumine

 (1) Teenuse saaja tasub koduteenuste eest vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

 (2) Vallavalitsuse korraldusega võib tasumäära vähendada vastavalt kliendi majanduslikule olukorrale.

 (3) Koduteenuste eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja tasub teenuste eest arve alusel, mille teenuse osutaja esitab hiljemalt teenuste osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuste eest tasutakse teenuste osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

2. jagu VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS 

§ 15.  Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või (elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 16.  Väljaspool kodu üldhooldusteenust saama õigustatud isikud

  Väljaspool kodu üldhooldusteenust saama õigustatud isikud on:
 1) professionaalset ööpäevaringset hooldamist ja kõrvalabi vajav isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Laimjala vald ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
 2) igapäevast põetust vajav isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Laimjala vald ja kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei suuda mõjuvatel põhjustel (tervislik seisund, kõrge iga, vähekindlustatus jms) täita neile perekonnaseaduse alusel pandud kohustusi.

§ 17.  Teenust mitte saama õigustatud isikud

 (1) Teenust ei ole õigustatud saama isikud, kes:
 1) põevad nakkushaigusi (sh tuberkuloosi);
 2) on sõltuvad alkoholist ja narkootilistest ainetest;
 3) on enesele ja teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1-3 nimetatud isikud kuuluvad ravile kas kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 18.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenust taotlev isik või tema seaduslik esindaja esitab kirjaliku avalduse valla sotsiaaltöötajale, milles põhjendab hooldusteenuse vajadust. Hoolekandeasutuses hooldamise vajadusest võivad teatada ka lähedased või tervishoiutöötaja.

 (2) Isiku avaldusele lisatakse vajadusel järgmised dokumendid:
 1) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart või pass);
 2) isiku (v.a juhul, kui isik on teovõimeline ainutaotleja), seadusliku esindaja või eestkosteasutuse kirjalik nõusolek hooldekodusse teenusele minekuks;
 3) koopia VEK-i otsusest (olemasolul);
 4) koopia geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõttest või rehabilitatsiooniplaanist (olemasolul);
 5) arsti kirjalik ettepanek hoolekandeasutuse hooldusteenuse vajalikkusest või väljavõte terviseloost;
 6) isiku kirjalik kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta. Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul tuleb esitada nende nimed ja kontaktandmed;
 7) sotsiaaltöötaja kodukülastuse akt;
 8) taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik tõendusmaterjal (sissetulekuid tõendavad dokumendid, notariaalne õiend, garantiikirjad vms) hoolduskulude osalise või täieliku tasumise kohta;
 9) isiku või tema esindaja kirjalik kinnitus testamendis või kinkelepingus fikseeritud ülalpidamiskohustuse kohta;
 10) muud dokumendid, mida vallavalitsus vajalikuks peab.

§ 19.  Teenuse taotluse menetlemine ja rahastamine

 (1) Pärast avalduse või teate saamist on sotsiaaltöötaja kohustatud ühe nädala jooksul võtma kontakti hooldusteenust vajava isikuga ja selgitama välja tema tegeliku olukorra ja vajadused. Hindamise aluseks on sotsiaalministeeriumi kodulehel olev hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks.

 (2) Hoolekandeasutuse kohatasu eest omaosaluse arvestamisel viib sotsiaaltöötaja läbi hooldusteenust vajava taotleja ning tema seaduslike ülalpidajate varandusliku seisundi hindamise.

 (3) Hinnatud teenusevajaduse korral ei või omaosaluse suurus olla teenuse saamisel takistuseks.

 (4) Taotluse menetlemisel tuleb järgida haldusmenetluse põhimõtteid, rakendades kohustuslikku uurimispõhimõtet ja kasutades kaalutlusõigust.Lõike tekst

 (5) Kirjaliku põhjendatud otsuse taotleja hooldekodusse paigutamiseks või vastavasse järjekorda suunamiseks või hooldekodusse paigutamisest keeldumiseks teeb vallavolikogu sotsiaal-ja hariduskomisjoni ettepanekul vallavalitsus käesoleva määruse § 15-18 sätestatud õigustatuse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul korralduse andmise näol. Komisjoni ettepanekud on soovituslikud.

 (6) Vallavalitsuse korraldus tehakse taotlejale teatavaks isiku vanust ja arengutaset arvestaval ja talle arusaadaval viisil.

 (7) Hooldusteenuse andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (8) Koha vabanemisel hooldusasutuses teatatakse sellest taotlejale.

 (9) Hooldekodu koha saamisel on taotleja või tema seaduslik esindaja kohustatud viie tööpäeva jooksul peale kirjaliku otsuse saamist võtma ühendust hooldekodu juhatajaga ja teatama talle taasesitamist võimaldaval viisil, kas ta asub kohta kasutama või jääb hetkel kohataotlejate järjekorras viimaseks.

 (10) Hooldusteenust taotlev isik võtab endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult enda ülalpidamiskulud hoolekandeasutuses. Selleks tasub ta vähemalt 95 % oma igakuisest sissetulekust hoolekandeasutusele, kuid mitte rohkem kui kehtestatud kohamaks.

 (11) Isiku hoolekandeasutuse teenuse kulude tasumisel osalevad tema seadusjärgsed ülalpidajad vastavalt perekonnaseadusele. Laimjala valla osalustasu suuruse otsustab volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus tulenevalt seadusjärgsete ülalpidajate maksesuutlikkusest. Seadusjärgsete ülalpidajate maksevõime suurenemisel muudetakse Laimjala valla osalustasu vallavalitsuse korraldusega.

 (12) Üldhooldusteenust taotleval isikul on õigus vabal tahtel teha hoolduskulude katmiseks oma isikliku vara kohta notariaalne kinkeleping Laimjala valla kasuks. Kinke korral hooldusteenust taotleva isiku omaosalustasu suuruse kehtestab vallavalitsus.Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

 (13) Teenuseosutaja koostab koostöös teenuse saajaga või juhul, kui teenuse saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest arvates isikule hooldusplaani.

3. jagu TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS 

§ 20.  Täisealise isiku hoolduse eesmärk ja sisu

 (1) Täisealisele isikule hoolduse seadmise eesmärk on tagada raske või sügava puudega isikule abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Täisealise isiku hooldus (edaspidi ka hooldamine) on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

§ 21.  Hoolduse seadmise tingimused

 (1) Hooldajat ei määrata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps).

 (2) Hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, määratakse hooldaja erandkorras juhul, kui eelnimetatud kohustatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

 (3) Hooldust vajavale isikule, kes vajab kõrvalist abi ja kellel ei ole puudeastet määratud, kuid on esitatud puude astme määramise taotlus arstliku ekspertiisi komisjonile, seatakse hooldus erandkorras kuni puudeastme määramiseni.

 (4) Hooldus seatakse hooldatavale, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Laimjala vald ja kelle tegelik elukoht on Laimjala vald.

 (5) Hooldus seatakse kas koduteenusele suunamisega või hooldaja määramisega.

 (6) Hooldajat ei määrata, kui hooldust on võimalik tagada koduteenustega.

 (7) Hooldaja määramise korral hooldatavat koduteenustele ei suunata.

 (8) Laimjala valla eelarvest finantseeritava ja hooldatava isiklikust maksevõimekusest sõltumatu koduteenuse maksimummäär raske puude korral on 5 tundi, sügava puude korral 10 tundi kuus.

 (9) Hooldust vajav isik, kes ei vasta käesolevas korras toodud hoolduse seadmise nõuetele ja hooldust vajav isik, kelle hooldusvajadus on suurem kui eelmises punktis sätestatu ning kes on võimeline ise või oma ülalpidamise kohustusega isikute kaudu koduteenuste eest tasuma, võivad hoolduse tagamiseks osta koduteenuseid vastavalt koduteenuste osutaja poolt kehtestatud hinnakirjale.

 (10) Laimjala valla sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekul on erandkorras õigus

§ 22.  Hoolduse seadmise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks esitatakse sotsiaaltöötajale taotlus. Hoolduse seadmist võivad taotleda hooldust vajav isik, tema perekonnaliikmed, perearst, sotsiaaltöötaja jt lähedalseisvad isikud.

 (2) Hoolduse seadmise taotlusele lisatakse Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta ja hooldust vajava isiku isikut tõendavate dokumentide koopiad.

 (3) Valla sotsiaaltöötaja teeb taotluses märgitud hooldust vajavale isikule 10 tööpäeva jooksul kodukülastuse hooldust vajava isiku abivajaduse hindamiseks.

§ 23.  Hoolduse seadmine ja hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja vajadusel määratakse hooldaja vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Hoolduse seadmisest ning hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades põhjused, mis tulenevad käesolevast korrast ja/või abivajaduse hindamise tulemustest.

 (3) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
 1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
 3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

 (4) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

 (5) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

 (6) Üks hooldaja võib hooldada mitut hooldatavat.

 (7) Üks hooldaja võib hooldada mitut hooldatavat.

 (8) Hooldaja konkreetsed ülesanded ja kohustused ning hooldusvajaduse sisu ja maht määratakse hoolduslepinguga. Hoolduse ajal saab lepingut muuta hooldatava, hooldaja ja sotsiaaltöötaja kirjalikul kokkuleppel.

§ 24.  Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
 1) tagama hooldatavale hoolduse;Alampunkti tekst
 2) tagama hooldatavale hoolduse;
 3) teavitama sotsiaaltöötajat hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
 4) teavitama sotsiaaltöötaja hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest, käesoleva määruse § 21 toodud asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 25.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajale makstakse toetust. Hooldajatoetuse määrad kinnitab vallavalitsus.

 (2) Hooldajatoetust ei määrata ega maksta
 1) alaealisele isikule;
 2) kui hooldaja on hooldatavale ülalpidamiskohuslane vastavalt PKS § 96 alusel;
 3) hooldajale toetuse maksmisest keeldumisest teatab vallavalitsus taotlejale kirjalikult 30 päeva jooksul alates avalduse laekumise kuupäevast.

§ 26.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega kui:
 1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
 2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
 3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
 4) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsuse territooriumile;
 5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
 6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
 7) Amuul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

 (2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud asjaoludest on kõik hooldusega seotud isikud kohustatud sotsiaaltöötajat viivitamatult teavitama.

 (3) Hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine ja hooldajale toetuse maksmine lõpetatakse alates hooldusvajaduse möödumisest või hooldusvajaduse äralangemisest.

4. jagu ELURUUMI TAGAMINE 

§ 27.  Teenuse eesmärk

  Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 28.  Sotsiaaleluruumi taotlemise õigustatud isikud

 (1) Sotsiaaleluruumi taotlejaks võib olla isik, kelle elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Laimjala vald.

 (2) Sotsiaaleluruumi võivad taotleda:
 1) puudega isikud, kellel on raskusi toimetulekuga;
 2) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh. laste hoolekandeteenuseid vajavad vähekindlustatud ja/või probleemsete lastega pered;
 3) orvud;
 4) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
 5) asenduskoduteenuselt tagasipöördunu, kui vahetult enne lastekodusse suunamist oli tema elukohaks rahvastikuregistri järgi Laimjala vald;
 6) kinnipidamiskohast vabanenu, kui vahetult enne kinnipidamisasutusse paigutamist oli tema rahvastikuregistri järgseks elukohaks Laimjala vald ja nende elama asumine endisesse eluruumi ei ole võimalik;
 7) teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

§ 29.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

  Sotsiaaleluruumi taotlemiseks esitatakse kirjalik avaldus Laimjala vallavalitsusele.

5. jagu TUGIISIKUTEENUS 

§ 30.  Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 (2) Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.

 (3) Tugiisiku teenuse sihtgrupid on:
 1) isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 2) lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu;
 3) last kasvatav isik, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel.

6. jagu ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS 

03.06.2016 15:14
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, täheviga jao pealkirjas Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Laimjala Vallavalitsuse 01.06.2016 taotlust nr 3-2.2/68

§ 31.  Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

 (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 (2) Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine.

7. jagu VARJUPAIGATEENUS 

03.06.2016 15:15
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, täheviga jao pealkirjas Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Laimjala Vallavalitsuse 01.06.2016 taotlust nr 3-2.2/68

§ 32.  Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

 (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

 (2) Varjupaigateenust osutatakse nii alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele, kui ta viibib Laimjala valla territooriumil.

 (3) Teenust osutatakse lepingu alusel vastavat tegevusluba omava teenusepakkuja kaudu.

 (4) Teenust osutatakse vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale.

8. jagu TURVAKODUTEENUS 

§ 33.  Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

 (2) Turvakoduteenust osutatakse:
 1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
 2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (3) Turvakoduteenust osutatakse lepingu alusel vastavat tegevusluba omava teenusepakkuja kaudu.

 (4) Turvakoduteenuse rahastamine toimub vastavalt koostöölepingule teenusepakkujaga.

9. jagu SOTSIAALTRANSPORDITEENUS 

§ 34.  Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 (2) Tasu võtmise kinnitab vallavalitsus vastavalt SHS § 40 lg 1 ja 2.

 (3) Invataksoteenus on sotsiaaltransporditeenus spetsiaalselt kohandatud sõidukiga, kui isik oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada tavalist transpordivahendit arsti vastuvõtule, hooldusele või ravile sõitmiseks.

 (4) Invatakso teenus on tasuline.

 (5) Invataksoteenust võimaldatakse abivajajale soodustusega vastavalt teenuse osutajaga sõlmitud halduslepingule või vallavalitsuse korraldusele tasu maksmise kohustuse täieliku või osalise ülevõtmise kohta.

§ 35.  Transporditeenus

 (1) Transporditeenus on isiku põhjendatud sõidutamine sihtpunkti sotsiaaltööks ettenähtud ametiautoga. Teenusega kaasneb vajadusel isiku saatmine, juhendamine ja järelevalve.

 (2) Transporditeenust võimaldatakse isikutele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei saa kasutada ühistransporti arsti vastuvõtule, haiglasse või haiglast koju sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 (3) Koduteenuste osutamiseks lepingu sõlminud isikutele vastavalt hoolduslepingule.

 (4) Transporditeenuse võimaldamise otsustab ning teenuse osutamise kohta peab arvestust sotsiaaltöötaja. Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 36.  Võlanõustamine

  Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

§ 37.  Kuulmisnõustamine

  Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokku puutuvate isikute nõustamine kuulmisvahendite kasutamise ja hooldamisega ning kuulmisabi- ja rehabilitatsiooniga seotud küsimustes vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt.

3. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

§ 38.  Laimjala valla poolt makstavad sotsiaaltoetused

  Toetused jagunevad sissetulekutest mittesõltuvateks toetusteks ja sissetulekutest sõltuvateks toetusteks.

§ 39.  Sotsiaaltoetuse taotleja

 (1) Sotsiaaltoetust on õigustatud taotlema alaliselt vallas elav Eesti rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, isik kes tegelikult viibib või alaliselt elab valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb osutada vältimatut abi.

 (2) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud hooldaja või muu isik, kellel on õiged andmed abivajava isiku kohta.

§ 40.  Toetuste määrad

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad kinnitab vallavolikogu, v.a. käesoleva määrusest tulenevalt hooldajatoetuse ja transpordikulude kompenseerimise määrad ja toetuste blanketid kehtestab vallavalitsus.

1. jagu SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TEENSUED 

03.06.2016 15:16
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, täheviga jao pealkirjas Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Laimjala Vallavalitsuse 01.06.2016 taotlust nr 3-2.2/68

§ 41.  Sissetulekutest mittesõltuvad toetused

  Sissetulekutest mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) koolitarvete soetamise toetus;
 4) õpilase eluaseme toetus;
 5) koolilõputoetus;
 6) hooldajatoetus;
 7) toetus invavahendite ostmiseks ja rendiks;
 8) transpordikulude kompenseerimise toetus.

§ 42.  Sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse valla sotsiaaltöötajale. Taotluses märgitakse ära taotleja nimi, isikukood, elukoht, sotsiaalne seisund, pangaarve number, kontaktandmed, toetuse taotlemise põhjus ja vajadusel seda tõendavad muud andmed ja dokumendid.

 (2) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse valla sotsiaaltöötajale. Taotluses märgitakse ära taotleja nimi, isikukood, elukoht, sotsiaalne seisund, pangaarve number, kontaktandmed, toetuse taotlemise põhjus ja vajadusel seda tõendavad muud andmed ja dokumendid.

 (3) Toetuse taotlemise avalduse vastuvõtmise, registreerimise, vastamise ja väljamaksmise dokumentide vormistamise korraldab valla sotsiaaltöötaja.

§ 43.  Sotsiaaltoetuste määramine

  Sotsiaaltoetus määramise otsustab vastutav ametnik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, nõuetekohase taotluse esitamisest või toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast, kasutades vajadusel haldusmenetluse seaduses sätestatud kaalutlusõigust. Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramise kohta taotlejale kirjalikku vastust ei vormistata.

§ 44.  Lapse sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust on ühekordne toetus lapse sünni puhul. Sünnitoetust on õigus saada:
 1) 100% kehtestatud määrast vallas alaliselt elavatel lapsevanematel, kellest vähemalt üks on minimaalselt 6 (kuus) kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ja teine lapsevanem on hiljemalt lapse sünni registreerimisel esitanud elukohateate valla haldusterritooriumil asuva elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik;
 2) 75% kehtestatud määrast lapsevanematele, kes on vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse
 3) kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale;
 4) kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta;
 5) 100% kehtestatud määrast, kui laps registreeritakse üksikvanema lapsena ja lapsevanem on kantud valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 ( kuus) kuud enne lapse sündi ja laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik;
 6) põhjendatud erijuhtudel vallavalitsuse korralduse alusel.

 (2) Toetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

 (3) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale lapse sündi.

§ 45.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrijärgse valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale.

 (2) Matusetoetuse määrab sotsiaaltöötaja matusetoetuse taotleja kirjaliku taotluse ja surmatõendi alusel

 (3) Toetust makstakse surma kuupäeval kehtinud korras ja määras.Lõike tekst

 (4) Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma.

§ 46.  Koolitarvete soetamise toetus

 (1) Koolitarvete soetamise toetus on ühekordne toetus igale üldhariduskoolis (sh. põhikoolis, põhikooli baasil ametikoolis ja gümnaasiumis, v.a. täiskasvanute gümnaasium) õppimist alustavale ja õppivale lapsele.

 (2) Toetuse määrab vastutav ametiisik koolide poolt saadetud nimekirjade alusel ja makstakse ühe lapsevanema arvele enne kooliaasta algustLõike tekst

§ 47.  Õpilase eluaseme toetus

 (1) Õpilase eluaseme toetust makstakse gümnaasiumi gümnaasiumiosas ja ametikoolides õppivatele õpilastele taotluse alusel kogu õppeperioodi jooksul igakuuliselt.

 (2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada õppeaasta 10.septembriks. Toetus makstakse kooli poolt esitatud arvete alusel, kui õpilane on kooskõlastanud eluaseme taotluse lepingu valla vastava ametnikuga.

 (3) Üürikorterite üüri kompenseerimise toetust makstakse kehtiva üürilepingu alusel õpilase või ühe lapsevanema arvele.

 (4) Sotsiaaltöötajal on õigus kontrollida õpilase õppeedukust ja võlgnevuste korral peatada toetuse maksmine võlgnevuste likvideerimisele järgneva kuuni vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 48.  Koolilõputoetus

 (1) Koolilõputoetus on ühekordne toetus põhikooli, gümnaasiumi (v.a. täiskasvanute gümnaasium) ja põhikooli baasil ametikooli lõpetajatele.

 (2) Toetuse määrab sotsiaaltöötaja koolide poolt kinnitatud andmete, lõpetaja isikliku avalduse, lapsevanema avalduse või muudel erijuhtudel vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 49.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetus on regulaarne toetus igapäevast abi vajava isiku hooldajale.

 (2) Hooldajatoetus on õigus saada:
 1) vallavalitsuse poolt täisealisele isikule määratud hooldaja
 2) puudega last kasvataval vanemal, kes ei saa tööle asuda või töötada täiskoormusega puudega lapse hooldamise või kasvatamise tõttu.

§ 50.  Toetus invavahendite ostmiseks ja rentimiseks

  Invavahendite toetust makstakse raske – ja sügava puudega isikutele ortopeediliste, inkontinentsi ja invatehniliste abivahendite soetamise kulude osaliseks kompenseerimiseks ja rentimise kulude katteks.

§ 51.  Toetus transpordikulude kompenseerimiseks

  Toetust makstakse bussi- või autosõidukulude osaliseks kompenseerimiseks raske ja sügava puudega tööealistele isikutele, puudega lastele ja vanaduspensionäridele, kui need on seotud väljaspool maakonda asuva meditsiiniasutusse sõiduga. Kui sõiduks vajatakse kõrvalist abi, siis ka abistaja sõidukulud. Taotlusele vajalik lisada kuludokumendid ja raviasutuses käimist tõendavad dokumendid.

2. jagu SISSETULEKUTEST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 52.  Sissetulekutest sõltuvad toetused

 (1) Ühekordne sotsiaaltoetus on vähekindlustatud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks vajalike kulutuste hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks.

 (2) Vähekindlustatuks loetakse üldjuhul isik või perekond, kelle eelmise kuu sissetulek on peale eluasemekulude maha arvamist väiksem kui pool kehtivat miinimumpalka.

 (3) Toetuse piirmäärad ja liigid kehtestab Laimjala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 53.  Toetuse maksmise tingimused

  Toetust makstakse vahendite olemasolu korral toimetulekuraskustes väikese sissetulekuga isikute hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.

§ 54.  Sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuse taotlemine

  Toetuse taotleja esitab sotsiaaltöötajale kirjaliku taotluse, millel on märgitud taotleja andmed ja toetuse taotlemise vajaduse põhjendus. Toetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema pereliikmete netosissetulekute (edaspidi sissetulek) kohta ning lisatakse vajadusel muud andmed ja dokumendid.

§ 55.  Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine

 (1) Toetuse määramisel hinnatakse abivajaduse ulatust, Laimjala valla eelarves sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks eraldatud vahendite olemasolu, toetuste piirmäärasid ning taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut, varanduslikku seisu ja eluasemekulusid. Sissetulekute hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

 (2) Toetuse määramise otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus 10 päeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast. Toetuse taotlejat teavitatakse komisjoni otsusest 5 tööpäeva jooksul kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

 (3) Sotsiaalkomisjonil on õigus vajadusel nõuda taotlejalt või tema seadusjärgsetelt ülalpidajatelt muid toetuse määramiseks vajalikke täiendavaid andmeid või dokumente.

 (4) Puudustega esitatud toetuse taotlemise korral antakse taotlejale tähtaeg taotluse täiendamiseks ja andmete ja andmete esitamiseks. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse taotlus menetlusse võtmata.

 (5) Vallavalitsusel on kaalutlusotsuse alusel õigus erandkorras määrata toetus määruses ettenägemata juhtudel või kinnitatud piirmäärasid ületavas summas.

 (6) Toetuse määramisest keeldumine võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) taotluses on andmeid varjatud või esitatud ebaõigeid andmeid;
 2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
 3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
 4) taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 18-vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemas tööturuteenustes;
 5) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 6) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste või muu abiga.

§ 56.  Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse maksmine

  Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud arveldusarvele.

§ 57.  Erakorraline toetus

 (1) Erakorraline toetus on ühekordne toetus õnnetuse läbi eluaseme kaotamise või muu mõjuva põhjuse tõttu ootamatult raskesse olukorda sattunud isiku või perekonna olukorra leevendamiseks.

 (2) Toetuse määrab vallavalitsus esitatud taotluse või volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul konkreetset olukorda ja vallaeelarve võimalusi arvestades.

4. peatükk RIIGIEELARVEST FINANTSEERITAVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 58.  Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine

 (1) Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestab vallavolikogu.

 (3) Toimetulekutoetust määrab ja maksab vallavalitsus sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 59.  Vajaduspõhine peretoetuse maksmine

 (1) Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:
 1) perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või;
 2) perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuul toimetulekutoetus.

 (2) Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab vallavalitsus sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 60.  Vaidluse lahendamine

  Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 61.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 20.12.2011 nr 9 „ Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Laimjala Vallavolikogu 15.10.2012 nr 6 „Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

§ 62.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Aarne Lember
volikogu esimees