ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Korteriühistute asutamis- ja koolituskulude toetamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.01.2018, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Korteriühistute asutamis- ja koolituskulude toetamise kord

Vastu võetud 28.04.2016 nr 57
RT IV, 12.05.2016, 7
jõustumine 15.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2017RT IV, 06.01.2018, 709.01.2018, rakendatakse alates 1.01.2018

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Korterühistute asutamis- ja koolituskulude toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) korteriühistute asutamiskulude või korteriühistu tegevusega seotud kulude katmiseks Sillamäe linnas, sh korteriühistu koolituskulude katmine. Samuti reguleerib kord koolituste korraldamise kulude hüvitamist Sillamäe linnas asuvate korteriühistute liitude või Sillamäe linna poolt.

  (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Toetust eraldatakse Sillamäe linna eelarvest korteriühistute asutamise ja tegevusega seotud kulude katteks ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks on Sillamäe linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud ja korteriühistute liidud (edaspidi taotleja).

  (2) Korteriühistute liit on korra mõistes mittetulundusühing, mis asub Sillamäe linnas ja mille eesmärk on korteriühistute ja korteriomanike huvide ja õiguste kaitse ning mille liikmeks on vähemalt viis Sillamäe korteriühistut.

  (3) Toetust ei saa taotleda korteriühistu või korteriühistute liit, kellel on kehtiv Sillamäe linna või muude õigusaktide rikkumine.

§ 3.   Toetuse eesmärgid

  Toetus on ettenähtud tegevuseks, mille eesmärgiks on:
  1) uute korteriühistute asutamine Sillamäe haldusterritooriumil;
  2) korteriühistute juhatuse teadlikkuse tõstmine, sh parem ühistu haldamine ja korralik dokumendihaldus;
  3) kvaliteetsemad ja kasulikumad koolitused ja seminarid korteriühistutele ja korteriühistute teemal, mis on Sillamäe linnas korraldatud korteriühistute liitude või Sillamäe linna poolt;
  4) korteriühistute osalemine üleriigiliste korteriühistute ühingute poolt korraldatud koolitustel ja nende parem kättesaadavus.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Asutamiskuludena toetatakse:
  1) riigilõivu maksmise kulu;
  2) postikulu;
  3) finants- ja pangateenused;
  4) konsultatsioonikulu, sh õigusabikulu ja koolituskulu;
  5) notarikulu;
  6) paljundus- ja trükikulu.

  (2) Korteriühistu koolituskuludena toetatakse:
  1) MTÜ Eesti Korteriühistute Liit poolt korraldatud koolituste kulud;
  2) MTÜ Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit poolt korraldatud koolituste kulud;
  3) teistel pädeva koolitaja poolt korraldatud korteriühistutele suunatud ja tegevusega seotud teemal koolituste osalemistasu;
  4) väljastpoolt Sillamäe linna koolituste osalemiseks tõendava dokumendi alusel transpordikulud.

  (3) Korteriühistute liitude koolituskuludena toetatakse:
  1) korteriühistutele suunatud ja tegevusega seotud teemal koolituste korraldamise kulud;
  2) väljastpoolt Sillamäe linna lektorite tasu ja nende transpordikulud;
  3) koolituse korraldamiseks kasutatavate ruumide, kontoritehnika ja varustuse rent;
  4) koolitusel kasutatavate kantseleikaupade ostmine;
  5) koolitusmaterjalide trükkimine, sh koolituse reklaamiteenused.

  (4) Korteriühistute Liidu koolituskuludena ei toetata:
  1) korraldajate personalitasu;
  2) transpordikulu, v.a väljastpoolt Sillamäe linna lektorite transpordikulud;
  3) finants- ja pangateenused;
  4) seadmete, tehnika ja varustuse ostmine;
  5) muud kulud, mida ei ole mainitud käesoleva paragrahvi lõikes 3.

§ 5.   Asutamistoetus

  (1) Asutamistoetuse taotlemise tingimused:
  1) asutamistoetust on võimalik taotleda 2017. aastal äriregistris registreeritud korteriühistul ühe aasta jooksul korteriühistu asutamisest;
[RT IV, 06.01.2018, 7 - jõust. 09.01.2018, rakendatakse alates 1.01.2018]
  2) asutamistoetust võib taotleda korteriühistu juhatus esitades kirjaliku taotluse.

  (2) Asutamistoetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  4) taotletava toetuse summa;
  5) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  6) taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Asutamistoetuse taotlus esitatakse Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnale.

  (4) Asutamistoetuse taotlusele tuleb lisada käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud kulude maksmise tõendid või dokumendid.

  (5) Asutamistoetuse summa on kuni 200 (kakssada) eurot ühe uue korteriühistu kohta.

  (6) Asutamistoetuse väljamaksmine:
  1) asutamisetoetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta korralduse eelnõu valmistab ette Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakond;
  2) Sillamäe Linnavalitsus võtab vastu korralduse asutamisetoetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ühe kuu jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse saamist ning eeldusel, et on täidetud käesoleva paragrahvi tingimused;
  3) asutamistoetus kantakse üle korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud taotluses märgitud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul peale otsuse tegemist toetuse eraldamise kohta.

§ 6.   Koolitustoetus

  (1) Koolitustoetuse taotlemise tingimused:
  1) korteriühistul on võimalik taotleda koolitustoetust pärast korteriühistutele suunatud koolitusel osalemist ning koolitajale koolituse maksumuse tasumist;
  2) korteriühistute liit peab taotlema toetust vähemalt kaks nädalat enne koolituse läbiviimist, esitades linnavalitusele taotluse koos koolituse eelarvega;
  3) korteriühistute liit võib taotleda toetust koolitusele, mis on kõikidele korteriühistutele avalik sõlmumata nende liikmelisusest ning milles osalemine on üldjuhul tasuta.

  (2) Korteriühistu koolitustoetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
  3) koolitusel osalenud isiku nimi või isikute nimed;
  4) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
  5) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  6) taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Korteriühistute Liidu koolitustoetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) toetust taotleva korteriühistute liidu nimi ja registrikood;
  2) toetust taotleva korteriühistute liidu aadress;
  3) koolituse teema või põhiteemad;
  4) koolituse eelarve ja suumade tõendavad dokumendid (nt hinnapakkumine, leping);
  5) koolitusel eeldatav osalevate inimeste arv;
  6) koolituse aeg ja koht;
  7) koolituse eest vastutav isik;
  8) toetust taotleva korteriühistute liidu arvelduskonto number;
  9) toetust taotleva korteriühistute liidu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui mittetulundusühingu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
  10) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Koolitustoetuse taotlus esitatakse Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnale.

  (5) Koolitustoetuse taotluse saab esitada vastava kalendriaasta jooksul ja vastavas kalendriaastas toimunud koolituse kulude katmiseks.

  (6) Koolitustoetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) tasulisel koolitusel osalenud isikule väljastatud tõend, mis tõendab taotluses nimetatud isiku(te) osalemist koolitusel. Tõendiks sobib arve, milles on märgitud osaleva isiku nimi või korteriühistu nimi;
  2) väljastpoolt Sillamäe linna osalenud koolitusel transpordikulude tõendav dokument koos koolituse kava või osalemise tõendiga;
  3) mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liidu poolt väljastatud tõend, mis tõendab taotluses nimetatud isiku(te) osalemist koolitusel;
  4) mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolitusel osalenud isikule väljastatud kutsetunnistus (koopia).

  (7) Koolitustoetuse summa korteriühistule on kuni 50 (viiskümmend) eurot. Korteriühistu saab taotleda koolitustoetust kuni 4 (neli) korda kalendriaastas § 4 lõikes 2 nimetatud kulude osas. Juhul, kui koolitusel osalenud isik esindab mitu korteriühistut, siis koolituse summa ei summeerita.

  (8) Koolitustoetuse summa korteriühistute liidule on kuni 1 000 (üks tuhat) eurot aastas. Korteriühistute Liit saab taotleda koolitustoetust mitu korda kalendriaastas § 4 lõikes 3 nimetatud mittetulundusühingute poolt korraldatud koolituste kulude katmiseks juhul, kui eraldatav summa kalendriaastas ei ületa 1 000 eurot.

  (9) Sillamäe Linnavalitsusel on õigus eraldada suuremat summat vastavalt eelarvelistele vahenditele ja esitatud taotluse kulude vajalikkusele.

  (10) Koolitustoetuse väljamaksmine:
  1) korralduse eelnõu koolitustoetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta valmistab ette Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakond;
  2) Sillamäe Linnavalitsus võtab vastu korralduse koolitustoetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ühe kuu jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse saamist ning eeldusel, et on täidetud käesoleva paragrahvi tingimused;
  3) koolitustoetus kantakse üle korteriühistu või korteriühistute liidu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud taotluses märgitud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul peale toetuse eraldamise kohta otsuse tegemist.

§ 7.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Taotleja peab pidama arvestust talle linnaeelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Korteriühistute liit esitab aruande Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnale linna eelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise kohta 14 päeva jooksul pärast koolituse toimumist.

  (3) Toetuse saaja näitab artiklites, väljaannetes ja kuulutustes, et koolitust on toetatud Sillamäe linnaeelarve vahenditest.

  (4) Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnal on õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja nõuda seletusi ning viibida toetatavate tegevuste läbiviimisel.

  (5) Sillamäe Linnavalitsusel on õigus toetus tagasi nõuda osaliselt või täielikult, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust ei ole kasutatud täies mahus;
  4) on rikutud käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 nõuded.

§ 8.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa Taotlus korteriühistu tegevusega seotud isikute koolituskulude katmiseks

/otsingu_soovitused.json