HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kambja valla üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2016, 25

Kambja valla üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 28.04.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, Kambja Vallavolikogu 26. mai 2011. a määruse nr 22 "Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks" § 1 p 3 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse üldhariduskoolina ja/või koolieelse lasteasutusena tegutseva vallavalitsuse hallatava asutuse (edaspidi asutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord 

§ 2.   Konkursikomisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus korraldusega konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) ning nimetab komisjoni liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.

  (2) Komisjon on vähemalt viieliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad:
  1) vallavalitsuse liige;
  2) vallavolikogu haridusvaldkonnaga tegeleva komisjoni liige;
  3) asutuse hoolekogu liige;
  4) asutuse õppe- või pedagoogilise nõukogu liige;
  5) vallavalitsuse otsusel muu isik.

  (3) Komisjoni asjaajamist korraldab vallakantselei.

§ 3.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (4) Komisjon võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate komisjoniliikmete häälteenamusega, välja arvatud käesoleva määruse § 11 lõigetes 1 ja 3 sätestatud juhul. Igal komisjoniliikmel on üks hääl.

  (5) Komisjonil võib kasutada kandidaatide hindamisel eksperte.

  (6) Komisjoni koosolekud võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel.

§ 4.   Komisjoni koosoleku kokkukutsumine

  (1) Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele koosoleku toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Koos koosoleku kokkukutsumise teatega saadab komisjoni sekretär komisjoni liikmetele vajalikud dokumendid.

  (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) tutvutakse esitatud dokumentidega, otsustatakse kandidaatide hindamise viis ja eeldatav konkursi ajakava;
  2) lepitakse kokku komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  3) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

3. peatükk Konkursi väljakuulutamine 

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi väljakuulutamise direktori ametikoha täitmiseks otsustab vallavalitsus.

  (3) Konkurss kuulutatakse välja pärast komisjoni koosseisu kinnitamist. Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

§ 6.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises päevalehes ja Kambja valla veebilehel (www.kambja.ee) arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (2) Konkursiteates märgitakse:
  1) asutuse nimetus ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) tööleasumise aeg;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
  6) vajadusel muu oluline teave.

§ 7.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil osalemiseks esitab kandidaat järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) komisjoni või kandidaadi soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursil saab osaleda isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks ja aadressil.

  (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse Kambja Vallavalitsuses vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

4. peatükk Kandidaatide hindamine 

§ 8.   Dokumendivoor

  (1) Konkurss koosneb dokumendivoorust ja sellele järgnevast vestlusvoorust.

  (2) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat vestlusvooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (3) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele või vallavalitsuse poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ning selle poolt peavad hääletama kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.

  (4) Vallakantselei teavitab kandidaate nende osas tehtud otsusest.

§ 9.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab vallakantselei kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

  (2) Vestlusvoorus osalevad komisjoni liikmed ja vestlusvooru jõudnud kandidaadid. Komisjon vestleb kandidaatidega ükshaaval.

  (3) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda.

  (4) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 10.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsusest ning tutvuda konkursi käigus enda tehtud testide tulemustega.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (3) Kandidaadil on õigus saada lisateavet konkursi, direktori ametikoha ja kooli kohta komisjoni esimehelt või tema määratud isikult.

5. peatükk Konkursi tulemused 

§ 11.   Kandidaadi ametikohale valimine

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel koosolekul salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

  (3) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel. Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (4) Kui vestlusel osales ainult üks kandidaat ja ta ei saavutanud vajalikku häälteenamust, siis kordushääletamist ei toimu.

  (5) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, siis otsustab komisjon konkursi luhtunuks tunnistasmise või ettepaneku tegemise vallavalitsusele konkursi edasise käigu suhtes (jätkata sihtotsinguga, kuulutada välja uus konkurss).

  (6) Hääletuse tulemusena ametikohale valitud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavanemale ettepaneku sõlmida temaga tööleping.

  (7) Vestlusele lubatud kandidaate teavitatakse konkursi tulemustest viie tööpäeva jooksul pärast kandidaadi ametikohale sobivaks tunnistamise otsuse tegemisest.

§ 12.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kinnitab ametisse vallavalitsus. Kui vallavalitsus ei nõustu valituks tunnistatud kandidaadi ametisse kinnitama, siis otsustab vallavalitsus konkursi luhtunuks tunnistamise.

  (2) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi ametisse kinnitamisel otsustab vallavalitsus tema ametisse asumise aja ja töötasu suuruse.

  (3) Esitatud kandidaadi asutuse juhi ametikohale kinnitamisel sõlmib vallavanem asutuse juhi ametikohale kinnitatud isikuga töölepingu konkursiteates märgitud tingimustel, tööleasumise ajaga alates ametisse kinnitamise päevast ning vallavalitsuse määratud töötasuga.

  (4) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) andidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (5) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 4 nimetatud asjaoludel töölepingut, teavitatakse sellest komisjoni, kes otsustab, kas uuendada konkurssi vastavalt korra §-le 14 või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 13.   Konkursi luhtumine ja lõpetamine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursile ei esitatud ühtegi nõuetele vastavat avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale esitatud tingimustele mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud kordushääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ametikohale sobivaks tunnistatud kandidaadiga ei sõlmita töölepingut, välja arvatud käesoleva määruse §-s 14 sätestatud alusel uue kandidaadi esitamise korral.

  (2) Konkurss loetakse lõppenuks, kui direktori ametikohale valitud kandidaadiga on sõlmitud tööleping.

§ 14.   Konkursi uuendamine

  Kui vallavanem ei sõlmi sobivaks tunnistatud kandidaadiga töölepingut või kandidaat loobub töölepingu sõlmimisest, võib vallavanem teha komisjonile ettepaneku selgitada vestlusel osalenute hulgast välja uus sobiv kandidaat käesoleva määruse §-s 11 sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivar Tedrema
vallavanem

Reet Kiuru
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json