HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2016, 47

Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 05.09.2014 nr 5
RT IV, 12.05.2016, 2
jõustumine 21.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.05.2016RT IV, 12.05.2016, 2215.05.2016, osaliselt 01.09.2016

Käesolev määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ning kooskõlas koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikega 6, haridus- ja teadusministri 23.12.2010 määrusega nr 78 "Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord" ning Keila Linnavolikogu 25.05.1999 otsusega nr 23 "Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine".

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus (edaspidi kord) reguleerib Keila linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteaed) vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

 (2) Korda kohaldatakse ka Keila Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) ning eralasteasutuste vaheliste lepingute alusel Linnavalitsuse poolt komplekteeritavate kohtade osas.

 (3) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Keila linn.

 (4) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab Keila linnavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalteenistus (edaspidi teenistus), tehes koostööd lasteaedade direktoritega.

 (5) Lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vastavas vanuses lastele moodustatud rühmas vabu kohti.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Suverühm – linna ühe lasteaia juures töötav lasteaiarühm, mis on avatud teiste lasteaedade kollektiivpuhkuseks kinnioleku aegadel ning kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel;
 2) Osaajaline koht – ajutine koht lasteaias, mille loob Linnavalitsus vajalike tingimuste olemasolul ajaks, mil linna haldusterritooriumil on mingil ajaperioodil vajadus lasteaiakohtade järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv;
 3) Sobitusrühm – rühm, kuhu vajalike tingimuste olemasolul kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega;
 4) Erirühm – rühm, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed;
 5) Vanem – lapsevanem või muu lapse seaduslik esindaja;
 6) Elukoht – Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress;
 7) Teeninduspiirkond – Keila linna haldusterritoorium;
 8) Osalustasu – lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa määr, mille kinnitab Keila Linnavolikogu.

§ 3.  Avalduse esitamine

 (1) Lasteaeda koha taotlemiseks esitab vanem Linnavalitsusele vormikohase avalduse (korra Lisa 1).

 (2) Suverühma koha taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile 1. märtsiks kirjaliku avalduse.

 (3) Sobitus- või erirühma koha taotlemiseks esitab erivajadusega lapse vanem kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni soovituse.

§ 4.  Avalduse vastuvõtmine

 (1) Vanemate avaldused registreeritakse Linnavalitsuse dokumendiregistris nende laekumise järjekorras.

 (2) Teenistus peab registreeritud avalduste alusel teeninduspiirkonna lasteaiakoha taotlejate üldjärjekorda, lähtudes lapse koolikohustuse aastast ning avalikustab selle Keila linna ametlikul kodulehel.

 (3) Laste osas, kelle elukoht ei ole teeninduspiirkond, peetakse eraldi järjekorda vastavalt avalduste laekumisele.

 (4) Kui lapse elukoht pärast lapse lasteaia järjekorda registreerimist muutub ja ei ole enam teeninduspiirkond, arvatakse laps teeninduspiirkonna lasteaiakoha järjekorrast välja.

§ 5.  Kohtade jagamine

 (1) Kohtade jagamisel võetakse arvesse avalduste laekumise järjekorda eelistades Eesti Rahvastikuregistri andmetel Keila linnas elavaid lapsi.

 (2) Eelisjärjekorras antakse kohad nelja- ja enamalapselisest perest lastele, sügava või raske puudega vanema lastele ning mitmikele.

 (3) Erandjuhtudel on Linnavalitsusel õigus eraldada lasteaiakoht Linnavalitsuse korraldusega otsustuskorras.

 (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, arvestades ajaliselt varem esitatud taotlusi ning eelistades teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

 (5) Kohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. juunini.

 (6) Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul.

 (7) Laps arvatakse lasteaia nimekirja direktori käskkirjaga kuni koolikohustusliku ea saabumise aasta õppeaasta lõpuni.

 (8) Osaajalise koha kasutamisel arvatakse laps lasteaia nimekirja direktori käskkirjaga osaajarühmale kinnitatud õppeperioodiks.

 (9) Erirühma võetakse erivajadusega laps arvestades haridus- ja teadusministri 23.12.2010 määrusest nr 78 "Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja kord" tulenevaid erisusi.

§ 6.  Rühmade komplekteerimine

 (1) Lasteaia direktor moodustab vastavalt vajadusele sõime- ja lasteaiarühmad.

 (2) Linnavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitus- ja/või erirühmi.

 (3) Lasteaia rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks toimub vastavalt vanema poolt esitatud avalduse registreerimise järjekorrale paragrahvis 5 määratletud korras.

 (4) Võimalusel arvestatakse vanema eelistust konkreetse lasteaia suhtes ja eraldatakse õdedele - vendadele kohad samas lasteaias.

 (5) Lasteaia rühmad komplekteeritakse koostöös teenistuse ja lasteaia direktoriga rühmade kaupa.

 (6) Teade lasteaiakoha eraldamise kohta saadetakse Linnavalitsuse poolt vanemale kirjalikku taasesitust võimaldaval kujul ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. juunini.

 (7) Teatise alusel allkirjastab vanem lasteaia direktoriga munitsipaallasteaias lasteaia avalduse, eralasteaias (käesoleva määruse § 1 lõike 2 mõistes) lepingu või teatab kirjalikult Linnavalitsusele lasteaiakohast loobumisest või soovist kohta ajutiselt mitte kasutada, säilitades oma koha järjekorras. Lasteaiakoha ajutise mittekasutamise korral ei tagata lapsele järgmisel õppeaastal lasteaiakohta samas lasteaias.
[RT IV, 12.05.2016, 22 - jõust. 15.05.2016]

 (8) Vanem, kes ei ole teatises märgitud ajaks allkirjastanud lasteaia direktoriga lasteaia avaldust või eralasteaias lepingut, loetakse kohast loobunuks ja arvatakse järjekorrast välja.

 (9) Lasteaia rühmade iga-aastane komplekteerimine lõpetatakse 1. augustiks. Vastuvõetud laste nimekiri täpsustatakse hiljemalt 31. augustiks.

 (10) Lasteaia direktor esitab teenistusele käskkirja lasteaeda vastuvõetud laste nimedega rühmade kaupa hiljemalt 1. septembriks ning kinnitab lapse lasteaia nimekirjas olemise ka Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (11) Vajadusel ja sobivate tingimuste olemasolul loob linnavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht järgmiselt:
 1) osaajalised kohad loob lasteaed tähtajaliselt kuni õppeaasta lõpuni;
 2) osaajalise koha kasutamise ajaks säilitab laps vanema soovil oma koha lasteaia järjekorras.

§ 61.  Lasteaiakoha vahetamine

 (1) Lasteaiakoha vahetamiseks esitab vanem Linnavalitsusele põhjendatud vormikohase avalduse (korra Lisa 2).

 (2) Lasteaiakoha vahetamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
 1) õdedele-vendadele lasteaiakoha tagamine samas lasteasutuses;
 2) lasteasutuse direktori ettepanekul lapse erivajadusest tulenevalt.

 (3) Lasteaiakoha vahetamine toimub üks kord aastas uueks õppeaastaks lasteaiarühmade komplekteerimisel ajavahemikus 1. aprillist kuni 1. augustini.
[RT IV, 12.05.2016, 22 - jõust. 01.09.2016]

§ 7.  Lasteaia õigused ja kohustused

 (1) Lasteaial on õigus:
 1) saada vanemalt teavet, kui laps on puudunud üle ühe kuu;
 2) informeerida vanemat Linnavalitsuse nõudeõigusest, kui vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia osalustasu ja/või toiduraha.

 (2) Lasteaia kohustused on:
 1) tutvustada lasteaeda koha saanud lapse vanemale lasteaia tegevus- ja päevakava, kodukorda ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid;
 2) informeerida vanemat vanema poolt kaetava osamaksu ja toiduraha suuruse kohta;
 3) informeerida linnavalitsust, kui laps on ette teatamata puudunud üle ühe kuu;
 4) teavitada haridusliku erivajadusega lapse rühma vastuvõtmisest nõustamiskomisjoni, Linnavalitsust ning vanemat ühe kuu jooksul alates lapse lasteaia nimekirja kandmisest;
 5) lähtuda erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitustest.

§ 8.  Vanema õigused ja kohustused

 (1) Vanemal on õigus:
 1) saada lasteaiast informatsiooni vanema poolt kaetava osalustasu ja toiduraha suuruse kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteaia päevakava, töökorraldust ja lasteaia arengukava;
 2) saada Linnavalitsusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu ja järjekorra hetkeseisu kohta.

 (2) Vanemal on kohustus:
 1) kinni pidada lasteaia tegevus- ja päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 2) tasuda õigeaegselt osalustasu ja toiduraha vastavalt Keila linnavolikogu ja Linnavalitsuse ning lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud määradele.

§ 9.  Lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus. Avaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja sellele märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

 (2) Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjas välja:
 1) kui vanem loobub lapse kohast lasteaias. Laps arvatakse lasteaiast välja avalduse esitamisele järgnevast kuust;
 2) kui vanem loobub lapse kohast lasteaias ajutiselt kuni järgmise õppeaasta alguseni. Laps arvatakse lasteaiast välja avalduse esitamisele järgnevast kuust. Kohast ajutise loobumise puhul ei tagata lapsele kohta sama lasteaia samas rühmas, mille nimekirjas oli ta enne ajutist loobumist, vaid lapse võib ümber paigutada teise Keila linna lasteaeda sobiva vanusega rühma;
 3) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem ei ole taotlenud koolipikendust;
 4) laps asub kasutama kohta teises lasteaias;
 5) lapse tervisliku seisundi halvenemisel, kui see ei võimalda lapsel viibida lasteaias arsti otsuse ja lapsevanema avalduse alusel;
 6) kui lapse elukoht pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist muutub ja ei ole enam teeninduspiirkond ning samas vanusegrupis on järjekorras laps, kelle elukohaks on teeninduspiirkond.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 6 ei kohaldata juhul, kui lasteaiakoht on eraldatud käesoleva määruse § 5 lõikes 3 sätestatud korras.

 (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 määratletud juhul teavitab lasteaia direktor vanemat tähitud kirjaga või allkirja vastu 30 päeva ette.

 (5) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

 (6) Vanemal on õigus esitada Linnavalitsusele lapse lasteaiast väljaarvamise kohta pretensioon kümne päeva jooksul väljaarvamise teate saamise päevast alates. Linnavalitsus vaatab pretensiooni läbi 30 kalendripäeva jooksul selle saabumise kuupäevast alates.

§ 10.  Rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub üldises korras.

Lisa Lisa 1
[RT IV, 12.05.2016, 22 - jõust. 15.05.2016]

Lisa Lisa 2
[RT IV, 12.05.2016, 22 - jõust. 01.09.2016]