HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord

Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2017, 6

Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord

Vastu võetud 04.01.2016 nr 1
RT IV, 12.01.2016, 3
jõustumine 15.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2017RT IV, 13.01.2017, 616.01.2017
16.01.2017RT IV, 21.01.2017, 224.01.2017
02.05.2017RT IV, 12.05.2017, 115.05.2017, rakendatakse alates 01.06.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 2, 3 ja 4, Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ ning Viljandi Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 76 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Viljandi linna koolieelsetes lasteasutuses (edaspidi lasteaed) koha saanud lapse lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppekulu ja toidukulu maksmise ning soodustuse taotlemise.

§ 2.   Mõisted

  (1) Toidukulu - lapse toidukulu lasteasutuses, mille katab vanem. Toidukulu päevamaksumuse kinnitab hoolekogu ettepanekul lasteaia direktor.

  (2) Õppekulu - lasteaia majandamiskulu, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulu, mille katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning osaliselt vanema poolt. Vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestab Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) Õppekulu tasumise soodustus – õppekulu soodustus, mille tingimused kehtestab linnavolikogu.

  (4) Toidukulu soodustus- toitlustamise toetus vähekindlustatud pere lapsele, mille tingimused kehtestab linnavolikogu.

§ 3.   Kulu arvestamine

  (1) Toidukulu
  1) Toidukulu makstakse alates lasteaia koha kasutamise esimest päevast kuni lasteaianimekirjast väljaarvamise päevani.
[RT IV, 12.05.2017, 1 - jõust. 15.05.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]
  2) Toidukulu arvestamise aluseks võetavate toidupäevade arv saadakse lasteaia poolt peetavast lapse kohaloleku tabelist.
[RT IV, 12.05.2017, 1 - jõust. 15.05.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]
  3) Lapse puudumisel mistahes põhjusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata päevad puudumisele järgnevast tööpäevast, etteteatamisel puudumise esimesest tööpäevast.
[RT IV, 12.05.2017, 1 - jõust. 15.05.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]
  4) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need toidukorrad, millest laps vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel pidevalt loobub (hommiku- või lõunasöök või õhtuoode), kuna laps ei viibi sel ajal lasteaias.
[RT IV, 12.05.2017, 1 - jõust. 15.05.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]
  5) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel lasteaiast alati kindlal nädalapäeval.
  6) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need toidukorrad, millest laps vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel pidevalt loobub (hommiku- või lõunasöök või õhtuoode), kuna laps ei viibi sel ajal lasteaias.

  (2) Õppekulu
  1) Õppekulu kuulub vanema poolt tasumisele sõltumata lapse kohal käidud päevade arvust.
  2) Vanemal ei ole õppekulu maksmise kohustust ühel kuul aastas, mil tema laps ei kasuta lasteaiakohta ja vanem on lasteaeda sellest kirjalikult informeerinud hiljemalt eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.
  3) Esmakordselt lasteaeda tuleva lapse õppekulu arvestatakse päevast, mil laps lasteaeda vastu võetakse.

  (3) Lasteaiast väljaarvamisel arvestatakse lapse õppekulu lasteaianimekirjast väljaarvamise päevani.

  (4) Õppekulu päevatasu suurus saadakse õppekulu kuutasu jagamisel 21-ga.

§ 4.   Maksmine

  (1) Õppekulu maksab vanem esitatud arve alusel jooksva kuu eest ja toidukulu eelmise kuu eest.
[RT IV, 12.05.2017, 1 - jõust. 15.05.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (2) Toidukulu ja õppekulu maksmata jätmisel arvel märgitud maksetähtajaks on õigus lasteaiakoha kasutamise leping lõpetada.
[RT IV, 12.05.2017, 1 - jõust. 15.05.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 5.   Soodustuse taotlemine

  (1) Soodustus määratakse vanema kirjaliku vormikohase avalduse alusel.

  (2) Taotleja esitab õppetasu soodustuse saamiseks vormikohase avalduse Viljandi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Taotleja teavitab linnavalitsust viivitamatult kui taotlejal on toimunud esitatud andmetes muudatus ning ei vasta kehtivatele tingimustele soodustuse saamiseks. Taotleja poolt esitatud andmete võimaliku muutumise korral menetletakse avaldusi igakuiselt 20. kuupäeva seisuga.

  (4) Haridus- ja kultuuriamet esitab iga kuu õppekulu soodustuste avalduste põhjal koostatud soodustuse saajate nimekirja rahandusametile.
[RT IV, 13.01.2017, 6 - jõust. 16.01.2017]

  (5) Toidukulu soodustuse taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu kolm korda kalendriaastas: 1.-20. aprill, 1.-20. august ja 1.-20. detsember. Pärast tähtaega esitatud taotlusi menetletakse jooksvalt. Sotsiaalkomisjon otsustab nimetatud toetuste määramise.
[RT IV, 21.01.2017, 2 - jõust. 24.01.2017]

§ 6.   Avalduse vormi kinnitamine

  Kinnitada avalduse vorm lasteaia õppekulu maksmisel soodustuse taotlemiseks (lisa).

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Lasteaia õppekulu soodustuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json