Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla hankekord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Viru-Nigula valla hankekord

Vastu võetud 03.05.2018 nr 12
RT IV, 12.05.2018, 3
jõustumine 15.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.08.2018RT IV, 17.08.2018, 920.08.2018

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 21 „Viru-Nigula vallavara kasutamise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Viru-Nigula valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib Viru-Nigula vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja ametiasutuse hallatavates asutustes (edaspidi allasutus) riigihangete (edaspidi hange) planeerimist, hanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist ning alla lihthanke piirmäära jäävate hangete ning lihtsustatud korras tellitavate teenuste hangete korraldamist.

  (2) Määruses kasutatavad mõisted tulenevad riigihangete seadusest (edaspidi RHS).

  (3) Määruses nimetatud hankelepingu eeldatavad maksumused (piirmäärad) ei sisalda käibemaksu.

  (4) Määrust rakendatakse koostoimes RHS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega. Asjade ostmisel, teenuste ja ehitustööde tellimisel ning kontsessioonide andmisel tuleb järgida RHS-is ja käesolevas määruses sätestatud hangete korraldamise põhimõtteid.

  (5) Hangete menetluses antavad haldusaktid peavad vastama RHS-is ja haldusmenetluse seaduses sätestatud vorminõuetele.

  (6) Kui hankega võetakse kohustusi rohkem kui üheks eelarveaastaks, peab see väljaminek olema arvestatud eelarvestrateegias (eelarves). Kui sellega pole eelarvestrateegias ega eelarves arvestatud, võib hanke korraldada ainult kooskõlastatult Viru-Nigula Vallavolikoguga.

2. peatükk Hangete planeerimine ja läbiviimine 

§ 2.   Hankeplaan

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked üldjuhul alates lihthanke piirmäärast.

  (2) Erakorralised hanked alates lihthanke piirmäärast kooskõlastatakse Viru-Nigula Vallavalitsusega (edaspidi Vallavalitsus) ja viiakse läbi plaaniväliselt.

  (3) Hankeplaani koostamiseks esitavad valla ametiasutuse ametnikud ja allasutuste juhid kahe (2) nädala jooksul pärast vallaeelarve kinnitamist plaanitavate hangete kohta informatsiooni valla ametiasutuse hankespetsialistile, kes koostab hangete plaani ja esitab selle Vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (4) Hankeplaanis peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) hanke nimetus (hankelepingu objekt);
  2) hankelepingu finantseerimise allikas ja võimalusel eeldatav maksumus;
  3) hankemenetluse liik;
  4) hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtaeg;
  5) hanke korraldamise ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik või isikud;
  6) kas hange korraldatakse e-hankena;
  7) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  8) vajadusel andmed ühishanke ja hanke läbiviimiseks volitamise kohta.

  (5) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (6) Hankeplaan avalikustatakse Viru-Nigula valla veebilehel.

  (7) Hankeplaan võib sisaldada ka järgnevateks eelarveaastateks kavandatavaid hankeid, tagamaks valla arengu süsteemse planeerimise vastavalt arengukavale ja eelarvestrateegiale.

§ 3.   Hanke korraldamise ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik

  (1) Hanke korraldamise eest vastutab hankeplaanis märgitud valla ametiasutuse ametnik või hallatava asutuse juht või kelle Vallavalitsus on määranud hanke eest vastutavaks isikuks.

  (2) Hanke eest vastutav isik teeb kõik hanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks vajalikud toimingud, sealhulgas:
  1) koostab hankedokumendid ja viib vajadusel sisse muudatused;
  2) selgitab välja hankelepingu objekti kohta õigusaktides sätestatud erinõuded (tegevusluba, majandustegevuse teade jms);
  3) kõrvaldab hankemenetlusest huvide konflikti korral pakkuja või taotleja, kui ei ole moodustatud hankekomisjoni;
  4) pikendab vajadusel pakkumuste jõusoleku tähtaega;
  5) tagab hankelepingus ärisaladust sisaldavate lepingutingimuste kohta konfidentsiaalsuskokkuleppe;
  6) teeb muid hanke korraldamisega seotud toiminguid, mis ei ole antud kellegi teise pädevusse.

  (3) Huvide konflikti korral esitab hanke korraldaja viivitamatult taanduse vallavanemale või tema asendajale, kes otsustab taandamise ja asendaja määramise.

  (4) Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku ülesandeid täidab hanke korraldaja, kui Vallavalitsus ei ole määranud teist isikut või õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

  (5) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
  1) koostab hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse, määrab hankelepingu eseme eeldatava õiguspärase maksumuse, koostab hankelepingu projekti;
  2) jälgib hankelepingust kinnipidamist ja kohustuste täitmist, sh pretensioonide esitamise tähtaegsust ja garantii kehtivuse ajal pretensioonide esitamist;
  3) korraldab hankelepingu järgsete maksete õigeaegse tasumise;
  4) on kontaktisikuks hankelepingu täitmisel tekkinud vaidluste ja probleemide lahendamisel;
  5) vajadusel valmistab ette hankelepingu muudatused ja esitab need otsustamiseks pädevale organile või isikule;
  6) teeb muid hankelepingu täitmisega seotud toiminguid, mis ei ole antud kellegi teise pädevusse.

  (6) Hanke korraldaja ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku äraolekul täidab käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 5 nimetatud ülesandeid asendajaks määratud isik.

  (7) Teenistusest lahkumise korral annab hanke korraldaja või hankelepingu täitmise eest vastutav isik vahetule juhile või vahetu juhi määratud teenistujale üle hanke korraldamise või hankelepingu täitmisega seotud dokumendid hiljemalt viimasel teenistuses viibimise päeval ning muudab vastavad andmed ka registris.

  (8) Hangete tehnilise korraldamise eest, sh riigihangete registri ja hankekomisjoni dokumentatsiooni vormistamise ja korrasoleku eest vastutab valla ametiasutuse hankespetsialist.

§ 4.   Hankekomisjoni pädevus ja töökorraldus hangete korraldamisel

  (1) Alalise hankekomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu moodustab Vallavalitsus oma korraldusega, kinnitades komisjoni esimehe ja aseesimehe.

  (2) Komisjoni pädevuses on hankemenetluse toimingud hangete läbiviimisel asjade ja teenuste ostmisel maksumusega
10 000 eurot, ehitustööde puhul 30 000 eurot ja üle selle.

  (3) Teiste hangete korraldamisel otsustab komisjoni moodustamise vajaduse hanke eest vastutav isik, kes teeb vastava ettepaneku vallavanemale või tema asendajale. Vajadusel moodustatakse konkreetseks hankeks ajutine komisjon, mille tegevus lõpeb hankemenetluse lõppemisega.

  (4) Komisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (6) Komisjoni iga otsus peab olema põhjendatud. Komisjoni otsused koos põhjendustega kantakse protokolli. Komisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (7) Komisjon koostab iga läbiviidud toimingu kohta protokolli või kõikide ühel päeval läbiviidud toimingute kohta ühe protokolli, millele kirjutavad alla kõik komisjoni koosolekul osalenud ja protokollija.

  (8) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt või muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

  (9) Komisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
  6) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumise valimine.

  (10) Alates lihthanke piirmäärast kinnitab või lükkab komisjoni ettepanekud tagasi Vallavalitsus oma korraldusega. Kuni lihthanke piirmäärani kinnitab või lükkab hankekomisjoni või hanke eest vastutava ametniku ettepanekud tagasi vallavanem või tema asendaja.
[RT IV, 17.08.2018, 9 - jõust. 20.08.2018]

§ 5.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  (1) Kui seadustes ei ole sätestatud teisiti, otsustab Vallavalitsus oma korraldusega:
  1) hankekomisjoni moodustamise;
  2) ametiasutuse ja allasutuste iga-aastase hankeplaani kinnitamise;
  3) alates lihthanke piirmäärast hanke pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
  4) alates lihthanke piirmäärast hanke pakkumuste tagasilükkamise;
  5) hankemenetluse lõpetamise;
  6) ühise hanke korraldamise teiste hankijatega;
  7) volituse andmise teisele hankijale kõigi hanke korraldamisega seotud RHS-ist vallale tulenevate kohustuste täitmiseks ja/või hankemenetlusega seotud toimingute tegemiseks;
  8) alates lihthanke piirmäärast erakorralise hanke teostamise ja tingimused.

  (2) Ettepaneku pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks või pakkumiste tagasilükkamiseks ja hankemenetluse lõpetamiseks teeb Vallavalitsusele komisjon.

  (3) Ettepaneku erakorralise hanke läbiviimiseks teeb Vallavalitsusele ametnik või allasutuse juht, kelle eelarves ostetavad asjad või tellitavaid teenuseid või ehitustööd on. Ettepanekus tuleb märkida finantseerimise allikas ja objektiivsed põhjused, miks ei nähtud seda hanget ette hankeplaani koostamisel.

  (4) Alates lihthanke piirmäärast erakorralise hanke läbiviimiseks määratakse Vallavalitsuse korraldusega:
  1) hanke nimetus (hankelepingu objekt);
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu finantseerimise allikas ja võimalusel eeldatav maksumus;
  4) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
  5) hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtaeg;
  6) hanke korraldamise ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik või isikud;
  7) kas hange korraldatakse e-hankena;
  8) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
  9) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  10) vajadusel andmed ühishanke ja hanke läbiviimiseks volitamise kohta;
  11) vaidlustamisviide.

§ 6.   Hankedokumendid

  (1) Iga hankeplaanis sisalduva hanke algatamiseks koostatakse hankedokumendid.

  (2) Hankedokumendid koostab ja nende nõuetele vastavuse tagab hanke eest vastutav isik.

  (3) Hankedokumendid peavad sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

  (4) Hankeplaanis mittesisalduva hanke hankedokumentide koostamise vajaduse otsustab hankemenetluse korraldamise eest vastutav isik vastavalt käesolevale hankekorrale.

  (5) Hankedokumendid peavad vastama RHS-is ja käesolevas hankekorras sätestatud nõuetele.

3. peatükk Hanked alla lihthanke piirmäära 

§ 7.   Hanke korraldamise põhimõtted

  (1) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise otsustab jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires valla ametiasutuse ametnik või allasutuse juht, kui hankelepingu eeldatav maksumus ei ületa 10 00 eurot, ehitustööde puhul 30 00 eurot. Muudel juhtudel vallavanem või tema asendaja oma käskkirjaga.

  (2) Hanke korraldamisel juhindutakse RHS-is toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest.

  (3) Hanke korraldamise eest vastutav isik, valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi korral vähemalt kolmele pakkujale, vältides huvide konflikti.

  (4) Alates 10 000 eurose eeldatava maksumusega hanke, ehitustööde puhul alates 30 000 eurose läbiviimise kohta avaldatakse teade Viru-Nigula valla kodulehel. Vastutav isik võib pärast teate avaldamist edastada lähteülesande enda valitud pakkujatele.

  (5) Lähteülesanne edastatakse valitud pakkujatele samaaegselt e-posti teel ning see peab sisaldama järgmist:
  1) ettepanek potentsiaalsetele pakkujatele pakkumuse esitamiseks;
  2) hankelepingu eseme (asja, teenuse või ehitustöö) tehniline kirjeldus;
  3) vajadusel erinõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid;
  4) pakkumuste esitamise tähtaeg;
  5) hanke korraldaja nimi ja kontaktandmed;
  6) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  7) juhised pakkumuse koostamiseks;
  8) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (6) Pakkumused esitatakse valla ametiasutuse ametlikule e-posti aadressile.

  (7) Pakkumused peavad olema võrreldavad.

  (8) Juhul, kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamise või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega (nt avarii likvideerimise tööd), võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on kuni
10 000 eurot, vastutav isik teha hinnapäringu suuliselt ning kauba osta või teenuse või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt. Kiireloomuliseks loetakse üldjuhul tööd, millega tuleb alustada kuni kolme (3) ööpäeva jooksul.

  (9) Hanke korraldamise eest vastutav isik peab läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumise edukaks tunnistamise kohta protokolli. Protokollis peab olema märgitud:
  1) pakkuja andmed (nimi ja registrikood), kellele esitati pakkumise tegemise ettepanek ja kes esitas pakkumise;
  2) andmed pakkujate ja pakkumise nõuetele vastavuse kontrollimise kohta, kui sellised nõuded esitati;
  3) pakkumuste maksumused.

  (10) Juhul, kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (11) Hanke korraldamise eest vastutav isik teavitab pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

  (12) Hankeleping peab olema kirjalik või elektrooniline ja digitaalselt allkirjastatud, kui selle maksumus on alates 10 000 eurot. Sellest väiksema maksumusega hanke korral võib hankelepingu asendada pakkuja saadetud arve või muu dokument, mis tõendab asja ostmist, teenuse või ehitustöö tellimist.

§ 8.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

  (1) Teenuste lepingu sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused ning mille eeldatav maksumus jääb alla RHS-is sätestatud piirmäära, tuleb lähtuda RHS-is sätestatud hangete korraldamise üldpõhimõtetest ja käesoleva määruse paragrahvist 7.

  (2) Soovist sõlmida lepingut, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused ning mille eeldatav maksumus on võrdne või ületab RHS-is sätestatud piirmäära, teavitatakse Viru-Nigula valla veebilehe või riigihangete registri veebilehe kaudu.

  (3) Hankeleping peab olema kirjalik või elektrooniline ja digitaalselt allkirjastatud, kui selle maksumus on alates 10 000,00 eurot. Sellest väiksema maksumusega hanke korral võib hankelepingu asendada pakkuja saadetud arve või muu dokument, mis tõendab teenuse tellimist.

  (4) Hankelepingu täitmise järelevalvet teostab hanke eest vastutav isik.

4. peatükk Läbirääkimised ja hankelepingud 

§ 9.   Läbirääkimiste pidamine

  (1) Läbirääkimiste pidamine on lubatud, kui RHS võimaldab vastava hankeliigi korral läbirääkimiste pidamist ning hankedokumentides on selline võimalus ette nähtud.

  (2) Läbirääkimiste pidamise tingimused sätestatakse lihthanke korral hankedokumentides, seejuures tuleb lähtuda pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest.

§ 10.   Hankelepingu sisu

  (1) Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hanke eest vastutav isik koostöös pädeva ametnikuga. Lepingu koostamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
  1) lepingu pooled – teise poole andmed peavad olema tõesed ning kontrollitud (äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmete ja isikut tõendava dokumendi alusel);
  2) lepingu teise poole esindusõigus – esindusõigustuleneb kas seadusest või volikirjast, mida tuleb alati kontrollida;
  3) lepingu objekt – peab olema täpselt fikseeritud, mida ostetakse või millist teenust tellitakse; riigihanke registreerimisnumber; milline on asjade või teenuste kogus ja kvaliteet; lepingu objekti omaduste täpsemaks edasiandmiseks võidakse allkirjastada lepingu lisana ka pakkuja esitatud pakkumus;
  4) lepingu täitmise periood ja/või tähtaeg – peab olema täpselt määratletud, millal algab ja millal lõpeb lepingu täitmine ning kes millal milliseid kohustusi täidab;
  5) tingimused, millele ostetav asi või tellitav teenus peab vastama;
  6) poolte kohustused ja õigused;
  7) lepingu maksumus – peab märkima, kas summa on lõplik või tuleb maha/juurde arvestada erinevad maksud;
  8) tasumise tingimused – arve esitamise õigus ja alus tekib teisel poolel peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist, kui see on lepingus ette nähtud; arved esitatakse e-arvetena e-arvekeskusesse; tasumise tähtajaks on minimaalselt neliteist (14) tööpäeva alates arve saamisest;
  9) lepingu objekti üleandmine-vastuvõtmine - asja või teenuse üleandmine peab toimuma kahepoolse aktiga; aktis määratletakse, kas pooled on oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud; hankelepingu täitmise eest vastutav isik esitab akti pärast allkirjastamist valla ametiasutuse finantsvaldkonnale; juhul, kui lepingu objekt ei eelda akti allkirjastamist, siis esitab vastutav isik kirjaliku kinnituse lepingu täitmise kontrollimise kohta;
  10) garantii ja pretensioonide esitamise tähtaeg – tähtaja määratlemisel tuleb hinnata, kas valla ametiasutusel on määratud aja jooksul võimalik kontrollida lepinguga üleantava asja või teenuse kvaliteeti.

  (2) Hankeleping kooskõlastatakse vastavalt vallavalitsuse dokumendihalduskorrale ning selle allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

§ 11.   Hankelepingu täitmise järelevalve

  (1) Hankelepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist jälgib hankelepingu täitmise eest vastutav isik, kes on fikseeritud hankelepingus.

  (2) Lepingu täitmise järelevalve tähendab järgmiste asjaolude ja tegevuste jälgimist, teostamist ja kontrollimist:
  1) tähtaegadest kinnipidamine;
  2) üle antavate asjade kogus ja kvaliteet;
  3) osutatavate teenuste ning ehitustöö maht ja kvaliteet;
  4) poolte vaheline suhtlemine;
  5) pretensioonide esitamine ja nende tähtaegsus;
  6) tekkivate vigade võimalik ennetamine;
  7) garantiiga seotud tegevused ja kohustuste täitmine.

  (3) Vajadusel algatatakse hankelepingu muutmine või lõpetamine. Lepingu muutmisel tuleb arvestada RHS-ist tulenevate lepingu muutmise võimalustele seatud piirangutega ja hanke rahalise piirmääraga. Lepingu muutmisel või lõpetamisel järgitakse samu protseduurireegleid nagu lepingu sõlmimisel.

  (4) Kui hankelepingu muutmine toob kaasa täiendava rahalise kulu võrreldes esialgse maksumusega, otsustab hankelepingu muutmise lubamise Vallavalitsus korraldusega.

  (5) Juhul, kui hanke läbiviimise eest vastutaval isikul on teisele poolele pretensioone lepingu täitmise osas, konsulteerib ta pretensiooni esitamise osas pädeva ametnikuga. Pretensioonid tuleb esitada teisele poolele kirjalikult. Pretensioonide esitamise õigus on lepingu allkirjastajal.

  (6) Lepingu täitmise järelevalve lõpeb lepingu kehtivusaja lõppemisel. Juhul, kui lepingus on kokku lepitud garantii andmine, lõpeb lepingu täitmise järelevalve garantii kehtivusaja lõppemisega.

5. peatükk Vaidlustusmenetlus 

§ 12.   Vaidlustuste menetlemine

  (1) Hangete vaidlustusega seotud asjaajamistel ning vaidluste läbivaatamisel vaidlustuskomisjonis esindab hankijat hanke korraldaja või vallavanema volitatud isik.

  (2) Hanke korraldaja informeerib Vallavalitsust vaidlustusmenetluse käigustehtud otsustest ja korraldab nende täitmise.

  (3) Vaidlustuskomisjoni otsuse peale halduskohtusse kaebuse esitamise otsustab hanke korraldaja kooskõlastatult vallasekretäriga.

  (4) Vaidlustusmenetluste lahendamist kohtus korraldab ja juhib valla esindajana vallasekretär.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json