Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2018, 4

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 30.04.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja äraveoga Lääne-Harju valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlusega ning seoses sellega vajavad ja kasutavad purgimisteenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning nende rakendusaktides sätestatu tähenduses ning legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) purgimisteenus - reovee kogumismahutist väljapumpamine, äravedamine ja purgimissõlme juhtimine;
  2) reovee kohtkäitlus (edaspidi kohtkäitlus) - reovee kogumine kogumismahutisse, äravedu kogumismahutist ja purgimine ühiskanalisatsiooni või reovee puhastamine omapuhastis;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis (edaspidi kohtkäitlusrajatis) - lekkekindel kogumismahuti (sh kuivkäimla lampkast) või omapuhasti.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse ala

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks selle tekkekoha kinnistu või kinnistute (juhul kui tegemist on ühise süsteemiga) piires väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud reoveekogumisalasid.

  (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Üle 2000 inimekvivalendiga (edaspidi ie) reostuskoormusega reoveekogumisalal asuvatel aladel on omapuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite, kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Lekkekindla kogumismahuti paigaldamine ja selle tühjendamise korraldamine kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme on lubatud, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi.

  (4) Alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud lekkekindlate kogumismahutite kasutamine ja vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovee immutamine tingimusel, et on tagatud immutuskoha nõuetekohane kaugus ümbruskonna puur- ja salvkaevudest (minimaalselt 50 m kaevust).

  (5) Reoveekogumisalata kompaktse asustusega aladel (näiteks külasüdamed, aiandus- või suvilakooperatiivid vms), kus ei ole võimalik tagada heitvee immutuskoha nõuetekohast kaugust ümbruskonna puur- ja salvkaevudest ja kus on oht puurkaevude vee saastumiseks, tuleb kasutada reovee kogumist kogumismahutisse.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle alusel antud reoveekäitlust reguleerivatest õigusaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa Liidu standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit või omapuhastit.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik peavad olema lekkekindlad, tühjendatavad ning kaitstud külmumise eest.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ning puur- ja salvkaevu hooldusalas. Reovee kohtkäitlusrajatis (väljaarvatud kuivkäimla lampkast) peab jääma elamust vähemalt 10 m kaugusele ning septik või pealt kinnine mahuti vähemalt 5 m kaugusele.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades selle liikumatuse.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise mahuteid peab olema võimalik aastaringselt tühjendada ning tagatud peab olema tühjendusveoki juurdepääs.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peavad vastama tootele esitatud nõuetele.

  (8) Reovee kogumismahuteid tuleb regulaarselt tühjendada ja selle täituvust kontrollida.

  (9) Reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (10) Tuleb vältida sademe- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse.

  (11) Kogumismahuti minimaalne mahutavus on 5 m3.

§ 5.   Reovee kogumismahuti (sh kogumiskaev või septik iseseisva ehitisena) paigaldamine ümberehitamine, asendamine samaväärsega ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kohtkäitlus koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Kogumismahuti paigaldamisel iseseisva ehitisena või olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel/asendamisel tuleb esitada kanalisatsioonisüsteemi muutmiseks või terviklikuks asendamiseks ehitusteatis koos kinnistu asendiplaani ja mahuti mõõtmetega (maht), väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne rajatise paigaldamise alustamist.

  (3) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või ümberehitamisega ehitusprojekti ja ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti andmed (sealhulgas sertifikaat) esitada koos hoone kasutusloa taotlusega ning eraldi teatist esitama ei pea;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada kasutusteatis koos kogumismahuti sertifikaadiga vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet. Lääne-Harju Vallavalitsusel (ametiasutusena) (edaspidi ametiasutusel) on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel tuleb lähtuda veeseadusest, ehitusseadustikust ning riiklikest õigusaktidest, mis reguleerivad reovee puhastamist ning kanalisatsiooniehitise veekaitsenõudeid.Lõike tekst

  (2) Omapuhasti rajamiseks jõudlusega alla 5m3 ööpäevas tuleb esitada ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja ehitusprojekt. Muu kanalisatsiooniehitise (näiteks omapuhasti jõudlusega üle 5 m3 ööpäevas) rajamiseks tuleb esitada ehitusseadustiku kohane ehitusloa taotlus ning ehitusprojekt.

  (3) Ehitusprojekt peab sisaldama:
  1) kinnistu hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldust (põhjavee kaitstus, põhjavee liikumissuund, maapinna absoluutkõrgused);
  2) informatsiooni põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise osas kinnistul;
  3) informatsiooni maapinnale lähimate aluspõhja kivimite paiknemissügavusest;
  4) informatsiooni tarbitava vee koguse ja vee tarbimise hooajalisuse kohta;
  5) reoveekäitlussüsteemi kirjeldust;
  6) omapuhasti nõuetele vastavat asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  7) geodeetilist asendiplaani koos reoveekäitlusrajatiste ning veevarustuse objektide vastavate kujade ja hooldustsoonidega;
  8) imb- või filtersüsteemi läbilõiget või tehnoloogilist skeemi;
  9) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks seadusandlusest tulenevate nõuete täitmist;
  10) vee erikasutusluba, kui heitvett juhitakse veekogusse;
  11) ehitusprojekt esitatakse elektrooniliselt. Ehitusprojekti seletuskiri peab olema vaadeldav üldlevinud vormingutes (*.pdf), mille käitlemine ei nõua tasulist tarkvara. Asendiplaan esitatakse *.pdf ja *.dwg formaadis.

  (4) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud pädeva isiku poolt. Isik on pädev, kui talle on väljastatud kutsetunnistus vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimiseks või ta on registreeritud Majandustegevuse registris tegevusala liigiga hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine.

  (5) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema allkirjastatud pädeva isiku, tellija, kinnistu omaniku ja kaasomanike poolt.

  (6) Omapuhasti kujade ulatumisel naaberkinnistule lisatakse ehitusprojektile naaberkinnistu omanike nõusolekud.

  (7) Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb taotleda ehitusseadustiku kohane kasutusluba, millele lisatakse:
  1) *.dwg-formaadis teostusjoonis;
  2) üleandmis-vastuvõtuakt;
  3) kaetud tööde aktid;
  4) kasutus- ja hooldusjuhend;
  5) vallavalitsuse nõudmisel puhastisse siseneva reovee ja suublasse juhitava heitvee analüüsid.

  (8) Kui põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole, võib omapuhasti heitvett juhtida pinnasesse, arvestades veeseaduses § 241 lõigetes 8 ja 9 sätestatud erisusi, järgmistes kogustes:
  1) kuni 50 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist;
  2) kuni 5 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel, kasutades vähemalt reovee mehaanilist puhastamist;
  3) kuni 5 m3 ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett, välja arvatud vesikäimlast pärit reovesi;
  4) kuni 10 m3 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist.

  (9) Heitvett tohib veekogusse (kraav, oja, jõgi, meri jne) juhtida ainult vee erikasutusloa olemasolul.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatist tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab olema ohutu inimesele, varale ja keskkonnale.

  (4) Omapuhasti olukorda tuleb vähemalt kord poolaastas kontrollida, tulemused tuleb kanda hoolduspäevikusse, vastavalt vajadusele teha hooldustöid. Omapuhastit tuleb hooldada vastavalt puhasti ekspluatatsioonieeskirjale.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde kirjeldust (puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine jms) ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

  (6) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimasel viiel aastal tehtud kanded.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat, et keskkonnainspektori või valitsuse volitatud isiku nõudmisel oleks see ettenäidatav kui faktiline tõendusmaterjal käitlusrajatise nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest.

  (8) Omapuhasti tuleb ümber ehitada, kui reovee koostis või kogus on arvestataval määral muutunud ning vee erikasutusloa nõudeid ei ole enam võimalik täita.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatise mahutid tuleb enne likvideerimist tühjendada ning tühjendusjärgselt purgija poolt puhtaks pesta;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja vastavalt kehtivale seadusandlusele vajadusel pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks tuleb enne kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada ehitusteatis ehitise lammutamise kohta. Pärast reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimist tuleb vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist esitada ehitise täieliku lammutamise teatis, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendav õiend.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigus tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele;
  3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda purgijale.

  (4) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – üks aasta liitumise kuupäevast arvates;
  2) ülejäänud juhtudel – reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Purgija peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Purgija peab teenuse osutamisel purgimiskoha kasutamiseks sõlmima lepingu vastava vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Purgija on kohustatud väljastama kliendile igakordselt teenuse osutamise kohta arve, kus on kirjas teenuse lühikirjeldus, teisaldatav kogus ja kuupäev.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on kogutud reovee juhtimine veekogusse või pinnasele (sealhulgas immutamine pinnasesse) keelatud. Reovee ja fekaalide väljaveol ning ühiskanalisatsiooni purgimisel võib purgida vee-ettevõtja poolt määratud purgimiskohtades vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu alusel.

  (5) Ametiasutusel on õigus nõuda Lääne-Harju valla haldusterritooriumil purgimisteenust osutavatelt ettevõtjatelt infot purgimisteenuse kasutajate kohta.

  (6) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Lääne-Harju valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid hajaasustuse aladel, kattes haisu vältimiseks kuivkäimla sisu õhukese mullakihiga või muu haisu levikut tõkestava materjaliga, vältides võimalikku reostusohtu olemasolevatele salv- ja puurkaevudele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 10.   Vastutus

  (1) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik või volitatud esindaja või purgija.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama ametiasutust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust purgija.

§ 11.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale korraldab ametiasutus kaasates vajadusel vastava ala spetsialiste ning eksperte, sealhulgas Keskkonnainspektsiooni.

§ 12.   Eeskirja rikkumine

  (1) Järelevalve teostajal on õigus eeskirja rikkumiste avastamisel teha rikkujale ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks.

  (2) Rikkumiste mittekõrvaldamisel määratud tähtajaks on Lääne-Harju Vallavalitsusel õigus tühistada väljaantud kohtkäitlusrajatise kasutusluba, samuti korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Keila Vallavolikogu 22.09.2007 määrus nr 51 „Keila valla heitvee kohtkäitluse ja äraveo korra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Keila Vallavolikogu 30.10.2008 määrus nr 74 „Vee erikasutuseks nõusoleku andmise korra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paldiski Linnavolikogu 29.08.2017 määrus nr 6 „Paldiski linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json