KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2018, 10

Väike-Maarja valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 03.05.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Väike-Maarja valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Väike-Maarja valla territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Väike-Maarja Vallavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) tutvub ja võtab teadmiseks valda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja vallale esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP);
  2) omab ülevaadet valla territooriumil olevate hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside kohta;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist vallavalitsuse hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekuid vallavalitsusele kriisireguleerimise alaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab ettepanekuid hädaolukorra lahendamiseks vallas vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks;
  6) teeb kriisireguleerimise alast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  7) määrab vallas paiknevad võimalikud evakuatsioonikohad ning koostab evakuatsioonikohtade kasutusele võtmiseks evakuatsioonikohtade plaani;
  8) kooskõlastab valla kriisireguleerimise õppuse kava ja esitab õppuse kava regionaalsele kriisikomisjonile;
  9) tutvub õppuse hindamisaruande ja õppusejärgse tegevuskavaga ja seirab selle täitmist;
  10) esitab vallavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  11) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
  12) korraldab elanikkonna teavitamist elutähtsat teenust puudutava toimepidevuse hädaolukorrast ja annab käitumisjuhiseid hädaolukorras tegutsemiseks;
  13) abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  14) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  15) koordineerib hädaolukorras tekkinud kahjude hindamist ning taastamistööde kulude arvestust;
  16) moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra;
  17) esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud isikuid;
  18) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (viimaseks regionaalse kriisikomisjoni istungiks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevusest ning järgmise aasta tööplaani;
  19) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjonil võib olla määratud mitu aseesimeest, kes asendavad esimeest viimase poolt määratud järjekorras.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni;
  2) kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) jälgib komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus vallavanem ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

§ 6.   Komisjoni koosolekud

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised. Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt. Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (2) Komisjoni koosoleku toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (5) Komisjon võib otsuseid vastu võtta ka elektrooniliselt. Sel juhul saadetakse esitatud eelnõud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel kõigile komisjoni liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nad peavad esitama oma seisukoha. Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsustuse poolt või vastu, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.

  (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine

  Komisjoni asjaajamise tagab vallavalitsus.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavalitsuse 20.05.2011 määrus nr 4 „Rakke valla kriisikomisjoni põhimäärus“ ja Väike-Maarja Vallavalitsuse 16.02.2011 määrus nr 2 „Väike-Maarja valla kriisikomisjoni põhimäärus“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json