Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Õpetajate tunnustamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2018, 18

Õpetajate tunnustamise kord

Vastu võetud 03.05.2018 nr 8
, rakendatakse alates 01.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Põlva Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatavate üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide (edaspidi koos nimetatud haridusasutused) õpetajate ja teiste pedagoogiliste töötajate (edaspidi koos nimetatud õpetajad) tunnustamise alused ja korra.

  (2) Õpetajate tunnustamise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Põlva valla arengut, kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, ülevaatustel, olümpiaadidel.

§ 2.   Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad

  (1) Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad on:
  1) aunimetus aasta õpetaja, millega kaasneb rahaline preemia;
  2) aunimetus aasta noorõpetaja, millega kaasneb rahaline preemia;
  3) hariduspreemia.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud rahaline hariduspreemia määratakse viiele õpetajale.

§ 3.   Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

  (1) Ettepaneku aunimetuse ja preemia andmise kohta võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanekus märgitakse järgmised andmed:
  1) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress);
  2) kandidaadi ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress);
  3) kandidaadi amet ja tööstaaž;
  4) kandidaadi professionaalne tegevus haridusasutuse tasandil;
  5) kandidaadi tegevus Põlva valla, Põlva maakonna, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil.

  (3) Ettepanek esitatakse haridusasutuse hoolekogule hiljemalt 31. mail.

§ 4.   Aunimetuse ja preemiate andmise otsustamine

  (1) Hoolekogu hindab esitatud ettepanekuid ja teeb valitsusele ettepaneku aunimetuse ja preemiate andmiseks hiljemalt 30. juunil.

  (2) Otsuse aunimetuse ja preemia andmise ning preemia suuruse kohta teeb valitsus.

  (3) Kandidaatide puudumisel võib valitsus jätta aunimetuse ja/või preemia andmata.

  (4) Aunimetuse võib ühele õpetajale anda mitmel erineval aastal.

  (5) Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad antakse üle üks kord aastas õpetajate päeva tähistamise üritusel.

§ 5.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib korraldusega kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. maist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json