Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2018, 19

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine

Vastu võetud 09.05.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1, Vaivara vallavara eeskirja § 6 lõike 2 ja Narva-Jõesuu linnavara eeskirja § 6 lõike 6 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Hankekord reguleerib Narva-Jõesuu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus), Menetlusteenistuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

§ 2.  Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel on hankija, sõltumata hankelepingu maksumusest, kohustatud järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena ilma käibemaksuta.

§ 3.  Hankeplaan

 (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked eeldatava maksumusega alates lihthanke piirmäärast. Hankeplaan kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist. Hankeplaani täpsustatakse vajadusel teisel poolaastal.

 (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad linnavalitsuse osakonnad, Menetlusteenistuse ja hallatavate asutuste juhid rahandusosakonnale kahe nädala jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist hankeplaani nende poolt plaanitavate hangete kohta. Rahandusosakond valmistab ette koondhankeplaani ja esitab selle linnavalitsusele kinnitamiseks.

 (3) Hankeplaanis näidatakse:
 1) hanke nimetus;
 2) hanke eeldatav maksumus;
 3) hanke algatamise aeg;
 4) hankelepingu täitmise tähtaeg;
 5) riigihanke eest vastutav isik.

 (4) Hankeplaan avaldatakse Narva-Jõesuu linna veebilehel.

§ 4.  Riigihanke eest vastutav isik

 (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik määratakse riigihanke planeerimisel.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik:
 1) korraldab riigihanke alusdokumentide koostamise;
 2) teostab hanke väljakuulutamiseks ja andmete riigihangete registrisse kandmiseks vajalikud toimingud;
 3) annab selgitusi riigihanke alusdokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) korraldab pakkujatelt asjakohaste selgituste või selgitamist võimaldavate dokumentide nõudmise;
 5) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja ja valmistab ette vajalikud materjalid;
 6) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
 7) korraldab hankemenetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni süstematiseerimise ja säilitamise;
 8) jälgib hankelepingu korrektset täitmist.

§ 5.  Hankekomisjon

 (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke korraldamiseks moodustatakse linnavalitsuse korraldusega hankekomisjon.

 (2) Hankekomisjon:
 1) kiidab heaks riigihanke alusdokumendid;
 2) avab pakkumused ja viib läbi pakkumuste hindamise;
 3) teeb linnavalitsusele ettepaneku pakkujate või taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamiseks, pakkujate või taotlejate kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks, kõigi pakkumuste tagasilükkamiseks, hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks ja pakkumuse edukaks tunnistamiseks.

 (3) Hankekomisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena. Komisjoni juhib ja komisjoni vahelist infovahetust korraldab komisjoni esimehena riigihanke eest vastutav isik.

 (4) Hankekomisjoni töö vorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.

 (5) Hankekomisjoni koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed. Komisjoni liikmel on õigus lisada komisjoni otsusele oma kirjalik eriarvamus.

 (6) Hankekomisjonil on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees on esitanud oma seisukoha elektrooniliselt või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6.  Riigihanke piirmäära ületava hanke korraldamine

 (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke korraldamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, milles määratakse:
 1) hanke nimetus;
 2) eeldatav maksumus;
 3) hankemenetluse liik;
 4) hindamiskriteeriumid;
 5) riigihanke eest vastutav isik;
 6) hankekomisjoni koosseis;
 7) kinnitatavad hankedokumendid;
 8) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse riigihanke alusdokumendid.

 (2) Pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine, kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine, pakkumuse vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine, kõigi pakkumuste tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine toimub hankekomisjoni motiveeritud ettepanekul linnavalitsuse korraldusega.

§ 7.  Lihthanke korraldamine

 (1) Lihthanke korraldamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, milles määratakse:
 1) hanke nimetus;
 2) eeldatav maksumus;
 3) hankemenetluse liik;
 4) hindamiskriteeriumid;
 5) riigihanke eest vastutav isik;

 (2) Pakkumuse tunnistab edukaks linnavalitsus oma korraldusega.

§ 8.  Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

 (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära tuleb järgida rahaliste vahendite säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolul erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

 (2) Konkurentsi olemasolul esitab riigihanke eest vastutav isik hinnapäringu pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Konkurentsi puudumisel või muul põhjendatud vajadusel võib ettepaneku pakkumuse esitamiseks teha ühele isikule.

 (3) Hinnapäring peab sisaldama reeglina vähemalt järgmiseid andmeid pakkumuse esitamiseks:
 1) ostetava asja, tellitava teenuse või ehitustöö kirjeldus;
 2) lepingu eelnõu;
 3) dokumendid, mida peab pakkuja pakkumusena esitama (nt maksumuse vorm, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, elulookirjeldused jne);
 4) hindamiskriteeriumid;
 5) pakkumuse jõusoleku aeg;
 6) pakkumuse esitamise viis, koht ja aeg;
 7) juhul, kui pakkujatega on plaanis pidada läbirääkimisi, siis läbiräägitavad tingimused
 8) muud andmed, mis on hanke läbiviija hinnangul vajalikud hanke korraldamiseks.

 (4) riigihanke eest vastutav isik kooskõlastab hinnapäringu ja isikud, kellele hinnapäring saadetakse, linnapea, osakonna juhataja või hallatava asutuse juhiga.

 (5) Riigihanke eest vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi, kontrollib ja hindab pakkumisi, koostab protokolli ja teeb linnapeale ettepaneku sõlmida leping. Juhul, kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

 (6) Juhul, kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel kuni 2000 eurot ja ehitustöödel kuni 5000 eurot, riigihanke eest vastutav isik kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt.

§ 9.  Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine

 (1) Sotsiaal- ja eriteenuste (direktiivi 2014/24/EL XIV lisa 1.-5. jaotises nimetatud sotsiaalteenused) hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 5000 eurost kuni 299 999,99 euroni, ja eriteenuste (direktiivi 2014/24/EL XIV lisa 6.-15. jaotises nimetatud eriteenuste) puhul 5000 eurost kuni 59 999,99 euroni, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kolmele isikule.

 (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

 (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Erijuhtudel, kui ettepanek tehakse ühele isikule, ei pea pakkumuse hindamise kriteeriumeid selgitama.

§ 10.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.

 (2) Linnavalitsuse nimel sõlmib lepingu linnapea või teda asendav isik, Menetlusteenistuse ja hallatava asutuse nimel asutuse juht, kui linnavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

 (3) Hankelepingut maksumusega alla 5000 euro võib mitte sõlmida. Sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse või ehitustöö eest tasumine arve ja vajadusel akti alusel.

 (4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 11.  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

 (1) Riigihanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vastav isik taandatakse riigihanke korraldamisest.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) 2018.a. hankeplaan kinnitatakse kolme kuu jooksul peale linnaeelarve vastuvõtmist.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Iljin
linnapea

Monika Tinno
linnasekretär