Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tarvastu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 10

Tarvastu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.04.2020 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Tarvastu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgi, ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud olulised raamatukogu tegevuse korraldamise küsimused.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mis on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametiasutuse hallatav asutus.

  (3) Raamatukogu aadress on Posti 52b, Mustla alevik, 69701 Viljandi vald.

  (4) Raamatukogu on rahvaraamatukogu seaduse alusel tegutsev asutus, mis tagab trükiste, auviste ja teiste teavikute kogumise ning avalikele andmebaasidele ligipääsu võimaldamisega eeskätt Viljandi valla elanikele ja vaba ning piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (5) Raamatukogu täidab teeninduspiirkonnas kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas nendes Viljandi valla munitsipaalkoolides, mille põhimäärustes on teenuse osutamine sätestatud.

  (6) Raamatukogu osutab teeninduspiirkonnas side, posti, finants, teabe ja teisi piirkonnale olulisi teenuseid, kui selleks on tagatud tehnilised tingimused, personal ja rahastus ning vallavalitsuse ja teenuse osutaja vahel on sõlmitud leping.

  (7) Raamatukogu teeninduspiirkond on Viljandi vald.

  (8) Raamatukogu haruraamatukogud on:
  1) Kärstna haruraamatukogu;
  2) Suislepa haruraamatukogu;
  3) Väluste haruraamatukogu;
  4) Holstre haruraamatukogu.

  (9) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Viljandi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (10) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning teistest Eesti Vabariigi ja Viljandi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (11) Raamatukogul on õigus kasutada Viljandi Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud sümboolikat.

  (12) Raamatukogu tööd koordineerib Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) vastava valdkonna ametnik.

§ 2.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks neile vajalikud teavikud ning avalikud andmebaasid.

  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid - teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogus puuduva(d) teaviku(d) raamatukogude vahelise laenutuse kaudu;
  3) korraldab tasuta koduteeninduse teeninduspiirkonna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ajutiselt või alaliselt raamatukogu külastama või kelle jaoks see on raskendatud;
  4) osutab tasulisi eriteenuseid, mille loetelu ja tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  5) teeb teatme-bibliograafiatööd, vastab päringutele;
  6) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks teeninduspiirkonna vajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid;
  7) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks raamatukogu teeninduspiirkonna kohta käivaid koduloolisi materjale;
  8) komplekteerib maakonna keskraamatukogu kaudu kogud, täiendab neid, töötleb ning peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  9) teeb oma kogud ning avalikud elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  10) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  11) korraldab raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuri- ja koduloolisi sündmusi, seminare ja konverentse;
  12) toetab oma tegevusega teeninduspiirkonna üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õppekava täitmist;
  13) teeb koostööd teiste valla hallatavate asutustega, seltside, ühingute ja klubidega.

§ 3.   Raamatukogu direktor

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kes tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta, esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes organisatsioonides ning suhetes elanikkonnaga oma pädevuse piires.

  (2) Direktoril on rahvaraamatukogu seaduses sätestatud haridus või kutsekvalifikatsioon.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Direktori asendamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (6) Direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ja kannab vastutust raamatukogu arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) juhib ja koordineerib teeninduspiirkonna elanikkonna raamatukogunduslikku teenindust;
  3) vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilitamise ning korrashoiu eest;
  4) koostab raamatukogu eelarve projekti vastavalt kehtestatud korrale;
  5) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid;
  6) töötab välja raamatukogu töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  7) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid oma pädevuse piires;
  8) esitab oma tegevuse kohta tähtaegselt õigusaktides ette nähtud aruandeid;
  9) osaleb raamatukogu puudutavate küsimuste aruteludel kohaliku omavalitsuse organites;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  11) korraldab raamatukogu nõukogu moodustamise;
  12) teeb koostööd raamatukogu nõukoguga;
  13) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (7) Direktoril on õigus:
  1) esindada raamatukogu;
  2) saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja asjassepuutuvaid dokumente ning selgitusi ametiasutuse ametnikelt;
  3) teha vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu arengut puudutavates küsimustes ja raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  4) saada tööks vajalikku täienduskoolitust;
  5) saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid.

§ 4.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Vallavalitsus moodustab direktori ettepanekul kuni seitsmeliikmelise raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul kuni 4 (neli) aastaks.

  (3) Nõukogu koosseisu kuuluvad: vähemalt neli lugejate esindajat, vähemalt kaks raamatukogu töötajate esindajat ja vallavalitsuse esindaja.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine, raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemine direktorile;
  2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
  3) raamatukogu tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbi arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine direktorile ja vallavalitsusele;
  4) raamatukogu eelarve projekti läbivaatamine ja arvamuse avaldamine.

  (5) Direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ei kuulu nõukogu koosseisu.

  (6) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ning sekretäri. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (7) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

  (8) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 5 (viis) liiget. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe hääl.

§ 5.   Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogul on oma eelarve Viljandi valla eelarve koosseisus.

  (3) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) annetustest;
  3) oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (4) Raamatukogule annetatud vara võetakse ametiasutuse poolt arvele ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

  (5) Raamatukogu vara arvestust ja aruandlust korraldab ametiasutuse finantsvaldkond.

  (6) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ette nähtud aruandeid.

§ 6.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu dokumentatsiooni peetakse kultuuriministri määrusega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu annab oma tegevusest aru vallavalitsusele ja Viljandi Linnaraamatukogule.

§ 7.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 8.   Põhimääruse kinnitamine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada alates 01.09.2020 kehtetuks:
  1) Tarvastu Vallavolikogu 28.12.2011 määrus nr 29 „Tarvastu Raamatukogu põhimäärus“;
  2) Paistu Vallavolikogu 16.11.2007 määrus nr 17 „Holstre Raamatukogu põhimäärus“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2020.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json