Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 17

Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 45
RT IV, 02.10.2018, 11
jõustumine 05.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT IV, 12.05.2020, 201.08.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 puntki 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Saue valla eelarvest kultuuri, spordi, noorsootöö ja vabaaja tegevusteks toetuse taotlemise, eraldamise ja maksmise korda ning eraldatud toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Määruse alusel makstakse toetust kohalikele elanikele ning Saue vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele regionaalarengu edendamiseks eesmärgiga:
  1) säilitada kohalikke traditsioone ning parandada elukvaliteeti;
  2) tõsta projektide väljatöötamise ja elluviimise võimekust;
  3) arendada kohalikku külaelu ja külade ühistegevust;
  4) tagada vallale kuuluva kultuuri, spordi, noorsootöö ja vabaaja veetmise otstarbega hoonete ja rajatiste järjepidev kasutus, majandamine ning heakord.

  (3) Määruse alusel ei maksta toetust vallas tegutseva mittetulundusühingu ja sihtasutuse tegevuseks vajalike hoonete või rajatiste projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks suunatud investeeringu tegemiseks.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tõmbekeskus – Saue valla arengukavas sätestatud esimese, teise või kolmanda tasandi piirkondlik asum;
  2) majanduskulu – kulutused ehitise küttele, elektrile, vee- ja kanalisatsiooniteenusele, sideteenusele, kindlustusele, prügiveole, jooksvale hooldusele ja remondile;
  3) vallaülene avalik üritus – üritus, mis on kajastatud valla arengukavas ning toimub vähemalt teist korda ning millele nähakse ette eraldiseisvad eelarvelised vahendid;
  4) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
  5) Saue Vallavalitsus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus.

§ 3.   Toetuse liigid

  (1) Määruse alusel makstakse Saue vallas elanikele ning Saue vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust.

  (2) Tegevustoetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus, mille tegevused on suunatud avalikkusele ning on Saue Vallavalitsusega kokku lepitud.

  (3) Projektitoetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse korraldamiseks eraldatav projektipõhine toetus sihtotstarbelise tegevuse ellu viimiseks.

  (4) Ühekordne toetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus sihtotstarbelise tegevuse elluviimiseks.

§ 4.   Finantseerimise üldised põhimõtted

  (1) Määruse alusel makstavate toetuste eelarve on kuni 5% Saue valla eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumisest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast finantseeritakse:
  1) vallale kuuluvate valdkondlike ehitiste ja rajatistega seonduvate tegelike majandus- ja personalikulude maksmine vastavalt määrusele;
  2) projektitoetuste maksmine vastavalt määrusele;
  3) toetuse maksmine vastavat määruse § 9 sätestatule.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  4) reserveraldise moodustamine, mille suurus igal eelarveaastal on vähemalt 1% lõikes 1 nimetatud summast, kuid mitte vähem kui 6400 eurot. Reserveraldise arvelt finantseeritakse käesoleva määruse alusel ühekordse toetuse ning projektitoetuse maksmist.

  (3) Käeoleva paragrahvi lõike 1 alusel moodustatud summa, millest on maha arvestatud käesoleva paragrahvi lõige 2 nimetatud kulud, jaotatakse tõmbekeskuse põhiselt eraldatavateks tegevustoetusteks järgmiselt: 50% iga esimese ja teise tasandi tõmbekeskuse vahel võrdselt ja 50% vastavalt piirkonna poolt teenindatavale elanike arvule lähtuvalt Eesti rahvastikuregistri andmetest eelarve koostamise hetkel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirmäära järgmiseks eelarveaastaks kinnitab vallavalitsuse ettepanekul volikogu eelarve vastuvõtmisega.

  (5) Igas tõmbekeskuses finantseeritakse samaaegselt ühte tegevustoetuse saajat. Esmatasandi tõmbekeskuses Laagris, Saue linnas, Haibas ning Riisiperes ei eraldata tegevustoetust mittetulundusliku tegevuse toetamiseks, kui keskuses tegutseb kooskõlas arengukavaga tegevustoetuse eesmärkide täitmiseks Saue Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (6) Tegevustoetust on võimalik taotleda korraga kuni kolmeks järjestikuseks aastaks. Kolmeks aastaks toetuse eraldamisel fikseeritakse toetuse määr aastate lõikes võrdsena.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (7) Tõmbekeskuste toetamisel ning toetuse suuruse määramisel lähtutakse täiendavalt määruse §-s 9 sätestatust.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 5.   Tegevustoetus ja vallavara kasutamine

  (1) Kui taotleja taotleb tegevustoetust esmakordselt ning ühtlasi taotleb valla omanduses oleva kinnisasja kasutusse andmist, siis kinnisasja kasutusse andmisel lähtutakse § 4 lõigetes 6 sätestatud tähtajast.

  (2) Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust kolmandate isikute käest (Euroopa Struktuurfondid, PRIA, Leader meetmed jne), mille eeltingimuseks on investeeringu avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis pikeneb nimetatud tähtaeg vastavalt, välja arvatud juhul, kui toetusega finantseeritud objektiga seotud tegevust on võimalik selgelt eristada avaliku teenuse pakkuja muudest tegevustest, ilma et teenuse pakkuja vahetumisega kaasneks osapooltele otsene rahaline kahju.

  (3) Taotlejal on õigus taotleda tema poolt kasutatava valla omanduses oleva kinnistu kasutusse andmist tasuta kasutamise lepingu alusel kuni kümneks aastaks või valla kinnistule tema kasuks hoonestusõiguse seadmist tähtajaga kuni 25 aastat, kui taotleja on:
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  1) tegutsenud rohkem kui 6 aastat järjest samas tõmbekeskuses;
  2) olnud püsivalt tegevustoetuse saaja;
  3) heaperemehelikult kasutanud, hallanud ja vallanud vallale kuuluvat tema kasutusse antud kinnisvara;
  4) kaasanud lisaks valla eelarvele investeeringuid tema kasutuses oleva vallavara oluliseks parendamiseks.

  (4) Vallavara tasuta kasutusse andmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, lähtudes Saue vallavara valitsemise korrast osas, mida käesoleva määrusega ei ole reguleeritud teisiti. Kinnistu tasuta kasutusse andmise seadmise korralduses määrab vallavalitsus kindlaks tasuta kasutusse andmise lepingu tingimused.

  (5) Hoonestusõiguse seadmise otsustab vallavolikogu vähemalt järgmistel tingimustel:
  1) hoonestusõigus seatakse tasuta;
  2) hoonestusõigus seatakse maksimaalselt kuni 25 aastaks;
  3) hoonestusõiguse saaja tasub kõik kinnistul lasuvad maksud ja avalik-õiguslikud koormatised;
  4) hoonestusõigusest saadavad viljad kuuluvad hoonestusõiguse taotlejale;
  5) hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik valla nõusolek. Nõusoleku andmise tingimuseks on kõikide hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevat õiguste ja kohustuste täielik ja tingimusteta ülevõtmine hoonestusõiguse omandaja poolt, sh hoonestusõiguse alusel kasutatava kinnistu kasutamine jätkuvalt avalikes huvides;
  6) hoonestusõiguse taotlejal on hoonestusõiguse koormamiseks piiratud asjaõigustega vajalik valla nõusolekut;
  7) hoonestusõigus koormatakse ostueesõigusega valla kasuks;
  8) hoonestusõiguse tähtaja mittepikendamisel muutuvad hoonestusõiguse alusel püstitatud ehitised ja rajatised maa olulisteks osadeks, hoonestusõiguse taotlejal ei ole õigust hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ehitist ära vedada ega nõuda hoonestusõiguse möödumisel hüvitist;
  9) hoonestusõiguse taotleja poolt hoonestusõiguse lepingu olulisel rikkumisel langeb hoonestusõigus vallale ning see annab vallale ühtlasi õiguse nõuda hoonestusõiguse taotlejalt hoonestusõiguse kandmist valla nimele, lõpetada hoonestusõigus ennetähtaegselt ning nõuda hoonestusõiguse taotlejal hüvitist;
  10) hoonestusõiguse leping lõpetatakse ennetähtaegselt, kui hoonestusõiguse taotlejal tuvastatakse püsiv maksejõuetus, toimub tema tegevuse lõpetamine või ühingu likvideerimine või hoonestusõiguse taotleja lõpetab tegutsemise avalikes huvides.

  (6) Kui taotleja taotleb hoonestusõiguse seadmist, siis kohustub taotleja üle võtma vallalt kõik kinnistu ning sellel asuvate ehitiste parendamisega seotud jooksvad kulud, hoolduskulud (heakord, haljastus) ning hoone igapäevase majandamisega seotud kulud.

§ 6.   Tingimused toetuse taotlejale

  (1) Määruse alusel on õigus tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust taotleda mittetulundusühingul ja sihtasutusel, kes vastab järgmistele tingimustele:
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  1) taotleja asukoht on Saue vald ning taotleja põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Saue valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja vabaaja tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;
  3) taotleja põhitegevus tegevustoetuse taotlemisel toimub vähemalt 9 kuud aastas;
  4) taotlejal on täidetud kohustused riigi ja Saue valla ees;
  5) taotleja juhatuse liikmetel on kogukonna enamuse toetus.

  (2) Määruse alusel on õigus projektitoetust ja ühekordset toetust taotleda ka mittetulundusühingul ja sihtasutusel, kelle asukoht ei ole Saue vald, kuid toetust taotletakse Saue vallas toimuva ja/või Saue valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks ning taotleja vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2- 4 sätestatud tingimustele.

  (3) Füüsilisel isikul on määruse alusel õigus taotleda projektitoetust ja ühekordset toetust Saue vallas toimuva ja/või Saue valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Hoone või rajatise majanduskulude katteks toetuse taotlemisel peab hoone või rajatis olema munitsipaalomandis või toetuse taotleja omandis või lepinguga antud taotleja kasutada. Kui ehitis ei ole munitsipaalomandis, siis on õigus toetust taotleda, kui ehitise omanikul on vallaga sõlmitud ehitise suhtes avaliku kasutamise leping tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Määruse alusel toetuse saamiseks esitab taotleja või tema esindaja vallavalitsusele taotluse Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU.

  (2) Kui külas (külades) on volikogu poolt kehtestatud korras valitud külavanem, siis peab taotluse allkirjastama ka külavanem.

  (3) Taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmiseks tähtajaks:
  1) tegevustoetuse saamiseks toetuse saamise aastale eelneva aasta 31. augustiks;
  2) projektitoetuse saamiseks toetuse saamise aastale eelneva aasta 31. augustiks;
  3) ühekordse toetuse saamiseks hiljemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva või hiljemalt kaks nädalat enne kaasfinantseeritava projekti taotluse esitamise tähtaega.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

  (5) Põhjendatud juhtudel võib vallavalitsus teha erandi ning rahuldada projektitoetuse taotluse, mis on esitatud peale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud tähtaega.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 8.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse vastavust määrusele, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest SPOKU infosüsteemis.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Kui taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotlus ei vasta määruse nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemine.

  (3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt. Taotluse (sh osalisest) rahuldamisest ja vallavolikogule esitamisest või esitamata jätmisest teavitatakse taotlejat 10 päeva jooksul vastavasisulise otsuse tegemisest.

  (4) Projektitoetuse taotluse vaatab vallavalitsus läbi ning esitab vallavolikogu kultuuri- ja noorsootöökomisjonile ja/või spordikomisjonile kinnitamiseks enne vallaeelarve vastuvõtmist.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (5) Tegevustoetuse, projektitoetuse ja reserveraldise kogusumma otsustab vallavolikogu vallaeelarve vastuvõtmisega.

  (6) Ühekordse toetuse taotlust menetleb ja eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul alates taotluse registreerimisest SPOKU infosüsteemis.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (7) Toetuse eraldamisel lähtub vallavalitsus volikogu poolt vastu võetud eelarvest hinnates sealjuures:
  1) taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
  2) eelarve kulude põhjendatust;
  3) taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  4) taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu, projektitoetuse puhul vähemalt 10% projekti eelarvest ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt 30% projekti eelarvest.

  (8) Vallavalitsus teatab tegevustoetuse ja projektitoetuse taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

  (9) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik eelarve mahu tõttu ja/või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, projekti tegevusi ja nendega saavutatavaid tulemusi. Taotleja võib nõustuda taotluse osalise rahuldamisega tingimusel, et taotluses toodud eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav. Taotluse osalise rahuldamise puhul tuleb enne toetuse väljamaksmist taotlejal anda SPOKU infosüsteemis nõusolek väiksema toetuse vastuvõtmise kohta.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 9.   Toetuse suuruse arvestamine

  (1) Uue vallaülese tähtsusega ürituse toetuse suuruse arvestamisel lähtutakse järgnevast:
  1) regulaarset vallaülest avalikku üritust finantseeritakse vastavalt iseseisvale eelarvetaotlusele, mille esitab ürituse korraldaja ning kooskõlastab tõmbekeskuse haldaja (tegevustoetust saav isik);
  2) igal määruses sätestatud tingimusele vastavalt taotlejal on võimalik esitada järgmisel aastal läbiviidava uue vallaülese ürituse korraldamise taotlus jooksva aasta 31. augustiks. Uue vallaülese ürituse korraldamiseks eraldatava projektitoetuse ülempiir on 3200 eurot.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Esmatasandi tõmbekeskuses tegutseva taotleja tegevustoetuse suuruse arvestamisel lähtutakse järgnevast:
  1) valla omanduses oleva hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse vastavalt tegelikele kuludele;
  2) taotlejal on õigus taotleda täiendavalt toetust personalikuludeks kuni 1,5 töökoha (kultuuritöötaja ja abitööjõud) ulatuses, arvestades töötasu maksimaalseks suuruseks täiskoormusel ametikoha kohta valla kultuurimaja juhataja eelarveaastal kehtiva töötasu, mida korrigeeritakse iga-aastaselt vastavalt Saue valla eelarve lähteseisukohtadele ning kinnitatakse eelarve vastuvõtmisega volikogu poolt;
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  3) taotlejal on õigustaotleda täiendavalt toetust personalikuludeks kuni 1,5 töökoha (kultuuritöötaja ja abitööjõud) ulatuses, arvestades töötasu maksimaalseks suuruseks täiskoormusel ametikoha kohta valla kultuurimaja juhataja eelarveaastal kehtiva töötasu, mida korrigeeritakse iga-aastaselt vastavalt Saue valla eelarve lähteseisukohtadele ning kinnitatakse eelarve vastuvõtmisega volikogu poolt;
  4) abitööjõu personalikulusid ei eraldata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktis 1 märgitud hoonet või rajatist kasutatakse hoonestusõiguse lepingu alusel. Piirangut ei rakendata, kui hoonestusõiguse seadmise nõue tuleneb Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringu kaasfinantseerimise saamiseks esitatavatest tingimustest ja mitte taotleja eelistusest seada hoonestusõigus;
  5) muu toetuse maksmine, sh kohalike ürituste ja üldise huvitegevuse korraldamise toetamine toimub vastavalt määruse § 4 lõigetes 1-3 sätestatud finantseerimise üldistele põhimõtetele.

  (3) Teise tasandi tõmbekeskuses tegutseva taotleja tegevustoetuse suuruse arvestamisel lähtutakse järgnevast:
  1) vastavalt valla arengukavale ei omanda vald teise tasandi tõmbekeskuste piirkond uusi hooneid ega sõlmi avaliku kasutuse jaoks uusi pikaajalisi lepinguid;
  2) hoone või rajatis, millele taotletakse tegevustoetust peab kuuluma vallale või olema lepingu alusel pikaajaliselt avalikus kasutuses. Tegevustoetuse saamise hetkest peab avaliku kasutuse leping kehtima minimaalselt 10 aastat;
  3) valla omanduses oleva hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse vastavalt tegelikele kuludele;
  4) hoonestusõiguse lepingu alusel taotlejale avalikku kasutusse antud valla omanduses oleva hoone või rajatise või taotlejale kuuluva hoone või rajatise pikaajalise avaliku kasutuse lepingu alusel avalikku kasutusse antud hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse 50% ulatuses tegelikest kuludest, aga mitte rohkem kui 6400 eurot aastas. Piirangut ei rakendata, kui hoonestusõiguse seadmise nõue tuleneb Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringu kaasfinantseerimise saamiseks esitatavatest tingimustest ja mitte taotleja eelistusest seada hoonestusõigus;
  5) muu toetuse maksmine, sh kohalike ürituste ja üldise huvitegevuse korraldamine toimub vastavalt määruse § 4 lõigetes 1–3 sätestatud finantseerimise üldpõhimõtetele.

  (4) Kolmanda tasandi tõmbekeskuses tegutsevat taotlejat toetatakse tegevustoetusega kuni 960 eurot aastas.

  (5) Igal esimese, teise ja kolmanda tasandi tõmbekeskuses tegutseval taotlejal on võimalik esitada ühekordse toetuse taotlus uue ürituse korraldamiseks.

  (6) Ühekordse toetuse ülempiir on 1600 eurot.

  (7) Projektitoetuse ülempiir ühele taotlejale kokku on 3200 eurot aastas.

  (8) Kui taotleja põhitegevus toimub Saue Vallavalitsuse eelarvelise allasutuse juures, on võimalik taotleda projektitoetust sellises määras, et projektitoetus ja allasutuse kaetud ühingu tegevuskulud ei ületa kokku 3200 eurot ehk projektitoetuse piirmäära.

§ 10.   Toetuse maksmine

  (1) Määruse alusel ühekordse toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Toetuse taotluse rahuldamata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest, näidates ära põhjuse.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 101.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsuse korralduses märgitud kuupäevaks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja selgitusi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt tagasi kogu väljamakstud toetus, kui toetuse saaja jätab mõjuva põhjuseta vallavalitsuse korralduses olevaks tähtajaks aruande esitamata.

  (4) Kui toetuse saaja poolt tähtaegselt esitatud aruandes või dokumentides esineb puudusi, annab vallavalitsus toetuse saajale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja jätab mõjuva põhjuseta oma kohustused täitmata täiendavalt määratud tähtaja jooksul, siis on vallavalitsusel õigus toetuse saajalt tagasi nõuda kogu väljamakstud toetus.
[RT IV, 12.05.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 11.   Järelevalve toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle

  (1) Vallavalitsus teostab järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete õigsust, toetuse kasutamise sihipärasust ja aruannete õigsust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt kolm tööpäeva ette.

  (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
  1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
  2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
  3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh toetus on jäänud kasutamata või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

  (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

  (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 12.   Määruse rakendamine

  (1) [käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) [käesolevast tekstist välja jäetud].

  (5) Määrus jõustub üldises korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json