Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas“ muutmine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 19

Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lõike 1, ehitusseadustiku § 94 lõike 1, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11, planeerimisseaduse § 4 lõike 2 ja § 131 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muudetakse Paide Linnavolikogu 18. jaanuari 2018 määrust nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas“ järgmiselt:
1) tunnistatakse kehtetuks paragrahv 2;
2) paragrahv 3 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„7) keskkonnamõju hindamise koostamise ning keskkonnamõju eelhinnangu koostamise kohustusega tegevuslubade keskkonnamõju hindamise algatamine või algatamata jätmine;“;
3) paragrahv 3 lisatakse punkt 10 järgmises sõnastuses:
„10) eratee avalikuks kasutamiseks määramine.“;
4) paragrahv 4 punkti 16 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„16) keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimine, sh koostamise korraldamine,
linnavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta, ametlike teadete avaldamise korraldamine, keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu koostamine ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine, v.a käesoleva määruse § 3 punktis 7 nimetatud juhul;“;
5) paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) lepingu sõlmimine detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json