Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Loksa linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Loksa linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2018 nr 1
RT IV, 24.03.2018, 16
jõustumine 27.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2020RT IV, 12.05.2020, 2015.05.2020

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg 1 alusel, kooskõlastatult Päästeameti Põhja Päästekeskuse poolt 05.03.2018 nr 7.3-1.2/3614-2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Loksa linna (edaspidi linn) territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab ja põhimääruse kehtestab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) tutvub ja võtab teadmiseks linna tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid;
  2) omab ülevaadet linna territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist linna hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekuid eksperthinnangute tellimiseks;
  5) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  6) kooskõlastab linna evakuatsiooni plaani;
  7) kooskõlastab linna kriisireguleerimise õppuse kavandi ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega;
  8) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
  9) abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  10) abistab linna territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel;
  11) kinnitab ja esitab komisjoni järgmise aasta tööplaani koos aastaaruandega regionaalsele kriisikomisjonile (RKK) hiljemalt 31. detsembriks;
  12) osutab abi linna asutustele ja RKK-le hädaolukordadeks valmistumise, lahendamise, elanikkonnakaitse ja turvalisuse korraldamise kohta omavalitsusüksuse territooriumil.

§ 3.   Komisjoni esimees, aseesimees ja koosseis.

  (1) Komisjoni esimees on Loksa linnapea.

  (2) Komisjoni aseesimeheks on linnapea poolt määratud isik või teda asendav linnavalitsuse liige.

  (3) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab linnapea käskkirjaga.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

  (4) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed ja koheselt teatama nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus linnapea ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

  (3) Komisjoni töövorm on koosolek.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

§ 6.   Komisjoni koosolekud
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

  (1) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

  (2) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

  (3) Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

  (4) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

§ 7.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab Loksa linnavalitsuse kantselei, mis:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni koosolekud;
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]
  3) protokollib komisjoni koosolekud;
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]
  4) säilitab komisjoni koosolekude protokollid.
[RT IV, 12.05.2020, 20 - jõust. 15.05.2020]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Komisjoni põhimäärus kehtestatakse, muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks linnavalitsuse määrusega.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Põhimäärus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json