Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Harku valla teeregistri põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2022, 1

Harku valla teeregistri põhimäärus

Vastu võetud 26.04.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, avaliku teabe seaduse § 431, § 433 lõike 1, Harku Vallavolikogu 12.10.2017 otsuse nr 72 „Avaliku teabe seadusega kohaliku omavalitsuse asutuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine Harku Vallavalitsusele“ ja Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsuse nr 17 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Harku valla teeregister (edaspidi andmekogu) ja kinnitatakse andmekogu põhimäärus.

  (2) Andmekogu ametlik nimetus on Harku valla teeregister.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on usaldusväärsete andmete kogumine ja säilitamine Harku valla territooriumil asuvate kohalike ja erateede kohta.

§ 3.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) eelarvest.

2. peatükk Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja 

§ 4.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on vallavalitsus. Andmekogu vastutava töötleja õiguste teostaja on vallavalitsuse arendus- ja haldusosakond.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd, pidamist ja arendamist;
  2) korraldab andmevahetuse andmeandjate ja teiste andmekogudega;
  3) töötleb andmekogu andmeid;
  4) annab volitatud töötlejatele juurdepääsu andmekogule ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  5) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  6) kontrollib andmekogusse sisestatud teabe õigsust;
  7) vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest;
  8) tagab andmekogu infotehnoloogilise keskkonna majutamise ja turvalisuse;
  9) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  10) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Arendus- ja haldusosakonna juhataja määrab vastutava töötleja õiguste teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 5.   Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on andmekogu kasutaja, kellele vastutav töötleja on andnud andmekogu andmete sisestamise ja muutmise õiguse.

  (2) Volitatud töötleja vastavalt oma ülesannetele:
  1) esitab andmekogusse andmeid;
  2) muudab andmekogus andmeid;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi ja muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vallavalitsuse vastava struktuuriüksuse juht määrab volitatud töötleja õiguste teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

3. peatükk Andmekogu pidamine, andmete koosseis ja kaitse 

§ 6.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogusse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (2) Andmekogu turbeaste on madal (L) ja andmekogu turvaklass on K1T1S0.

  (3) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise, mida uuendatakse üldjuhul kuue kuu möödumisel. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse üks aasta.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 8.   Andmete andmekogusse kandmise kord

  Andmeallikatest tulenevad andmed sisestab andmekogusse töötleja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

§ 9.   Vastutus andmete õigsuse eest ja ebaõigete andmete parandamine

  Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed esimesel võimalusel.

§ 10.   Andmete säilitamine

  Andmekogu vananenud andmeid säilitatakse 3 aastat, misjärel andmed hävitatakse.

§ 11.   Andmete logimine

  Andmekogu andmete sisestamisi, muutmisi ja kustutamisi logitakse. Logisid säilitatakse 14 päeva. Logid ei ole avalikud ning on nähtavad üksnes administraatori õigustes isikutele.

5. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 12.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse tee kohta järgmised andmed:
  1) number;
  2) nimetus;
  3) omanik või haldaja;
  4) liik;
  5) pikkus;
  6) mulde laius;
  7) teekatte laius;
  8) teekatte tüüp.

  (2) Andmekogusse kantakse silla kohta järgmised andmed:
  1) tee number;
  2) tee nimetus;
  3) asukoht;
  4) ületatav takistus;
  5) nimi;
  6) number;
  7) pikkus;
  8) sõidutee laius;
  9) normatiivne koormis;
  10) kandekonstruktsiooni materjal;
  11) sammaste materjal;
  12) ehitusaasta.

  (3) Andmekogusse kantakse truubi kohta järgnevad andmed:
  1) tee number;
  2) tee nimetus;
  3) asukoht;
  4) avade läbimõõt;
  5) avade arv
  6) pikkus.

  (4) Andmekogusse kantakse raudteeülesõidu kohta järgnevad andmed:
  1) tee number;
  2) tee nimetus;
  3) asukoht.

§ 13.   Andmekogusse andmete esitamine

  (1) Tee omanik või haldaja on kohustatud kohaliku tee asjaomases andmekogus registreerima ning teatama kehtestatud tähtaegadel andmekogu andmetes toimunud muudatustest.

  (2) Andmed andmekogusse kandmiseks esitavad juriidilisest või füüsilisest isikust tee omanik või selleks volitatud isik.

  (3) Tee omanik või haldaja on kohustatud tagama andmekogusse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (4) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus on volitatud töötleja kohustatud tegema andmete esitajale järelepärimise ning viivitamatult asendama need õigete andmetega.

§ 14.   Andmete registreerimise aluseks olevate dokumentide loetelu

  Objekti andmete registreerimise alusdokumentideks on:
  1) vallavolikogu kehtestatud õigusakt;
  2) ehitatud või remonditud kohaliku tee vastuvõtuakt või eratee kasutusluba;
  3) vallavalitsuse kehtestatud õigusakt.

§ 15.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus. Seadusega, halduslepingu või haldusaktiga ettenähtud juhul on õiguslik tähendus.

6. peatükk Juurdepääs andmetele 

§ 16.   Andmete juurdepääs

  (1) Andmekogus olevad andmed on avalikud.

  (2) Vallavalitsuse IT-osakonnal on peaadministraatori õigused.

  (3) Volitatud töötlejale antakse vastutava töötleja korraldusel juurdepääs tema ülesannete täitmiseks vajalike andmetele.

7. peatükk Järelevalve, andmekogu lõpetamine 

§ 17.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebuse läbivaatamise tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtpäevaks.

§ 18.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Andmekogu tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json