Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Harku valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tunnustamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2022, 3

Harku valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tunnustamise kord

Vastu võetud 02.05.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tunnustamise kord reguleerib Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste, huvikoolide, noorsootööasutuste, kultuuriasutuste ning Tabasalu Gümnaasiumi (edaspidi koos nimetatud haridusasutused) õpetajate ja teiste haridus-, kultuuri- ja noorsootöö valdkonna (edaspidi valdkonna) töötajate (edaspidi koos nimetatud töötajad) tunnustamise alused ja korra.

  (2) Määruse eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendust ning tunnustada haridusasutuste töötajaid nende panuse eest Harku valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöö valdkonna arengusse.

§ 2.   Töötajate tunnustamine

  (1) Töötajaid tunnustatakse igal aastal järgmistes kategooriates:
  1) enesetäiendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine;
  2) silmapaistev või pikaajaline panus valdkonda.

  (2) Tunnustus enesetäiendamise ja kvalifikatsiooni tõstmise eest omistatakse haridusasutuse töötajale, kes on tunnustamisele eelneval õppeaastal tõstnud kvalifikatsiooni:
  1) bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi omandamisega või
  2) kutsetunnistuse saamisega või
  3) tõstes pedagoogilisi kompetentse 320-tunnise täiendkoolituse läbimisega.

  (3) Tunnustus silmapaistva panuse eest valdkonda omistatakse haridusasutuse töötajale, kes on tunnustamisele eelneval õppeaastal teinud vähemalt ühte nimetatud tegevustest:
  1) projektis, programmis või muus arendustegevuses osalemise eestvedamine;
  2) koolituse, arengupäeva või muu haridus-, kultuuri- või noorsootöö sündmuse korraldamine;
  3) edu- või kogemusloo avalik jagamine;
  4) ühiskonnale kasulik vabatahtlik töö, sh koostöös vabatahtlike ühendustega, mis
  5) õppematerjali või teaviku väljaandmine;
  6) vähemalt vabariiklikul tasandil õpilasvõistlusel juhendajana edukas osalemine (I-III koht);
  7) maakondlikul või riiklikul tasemel valdkonna tunnustussündmusel vähemalt nominendiks nimetamine;
  8) andnud pikaajalise ja sisulise panuse valdkonda.

§ 3.   Tunnustuse taotlemine

  (1) Haridusasutuse juht (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi osakond) vastavas elektroonilises keskkonnas vormikohase taotluse tunnustuse andmiseks (edaspidi taotlus).

  (2) Taotluste esitamise tähtaeg on 31. august.

§ 4.   Tunnustuse määramine

  (1) Paragrahv 2 lõike 1 punkti 1 taotlused menetleb osakond, kontrollides taotleja poolt esitatud andmete vastavust tegelikkusele. Paragrahv 2 lõike 1 punkti 2 taotlused menetleb osakonna poolt kokku kutsutud komisjon. Vajadusel pärib komisjon taotlejalt lisaandmeid ning otsustab käesoleva määruse alusel töötajate tunnustamise hiljemalt sama kalendriaasta 30. septembriks.

  (2) Komisjon on viieliikmeline. Komisjoni kuuluvad osakonna esindaja, lasteaedade esindaja, koolide esindaja, Tabasalu Gümnaasiumi esindaja ning üks Harku valla kultuuri- või noorsootöö asutuste esindaja.

  (3) Töötajale võib määrata tunnustuse mitmes kategoorias, kui töötaja vastab mitme kategooria tingimustele.

§ 5.   Tunnustuse vorm ja üleandmine

  (1) Tunnustuse vormiks on Harku valla tänukiri ja meene.

  (2) Tunnustus antakse töötajatele üle õpetajate päevale pühendatud haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajate tänuüritusel oktoobris.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Kotkas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json