HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni põhimäärus

Kohtla-Järve Linnavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2022, 6

Kohtla-Järve Linnavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 03.05.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2016. a määruse nr 97 “Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökord” § 20 lõike 1 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022. a määruse nr 7 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“ § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste (edaspidi taotlus) läbivaatamine ja ettepanekute tegemine linnavalitsusele taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või taotluse rahuldamata jätmiseks.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on kuni 9 liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistuse ja finantsteenistuse spetsialistid ning Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) vastavate valdkondade komisjonide esindajad.

  (2) Komisjoni koosseisu, sealhulgas komisjoni esimehe, aseesimehe ja protokollija ning muudatused koosseisus kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni volitused lõppevad vastava korralduse jõustumisel.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) vaadata läbi esitatud huvihariduse ja huvitegevuse taotlused;
  2) kontrollida esitatud taotluste nõuetekohasust, andmete õigsust ja taotleja vastavust huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise korra tingimustele;
  3) teha ettepanekuid linnavalitsusele taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või taotluse rahuldamata jätmiseks.

§ 4.   Komisjoni õigused

  Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumentatsiooni linnavalitsuselt;
  2) küsida huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlejalt (edaspidi taotleja) täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) teha koostööd linnavolikogu vastavate valdkondade komisjonidega;
  4) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid;
  5) avalikustada oma tegevust meedias.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni või läbi viia elektrooniliselt. Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (2) Komisjoni liikmetele saadetakse tabel, kuhu on koondatud andmed esitatud taotluste kohta ja taotletud tegevuste eelarved vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Komisoni koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees (edaspidi koosoleku juhataja) 30 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Komisjoni koosoleku toimumisest tuleb komisjonile liikmetele teatada vähemalt viis tööpäeva ette.

  (4) Komisjoni juhatajal on õigus kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma eksperte ja teisi isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt 5 liiget, sealhulgas koosoleku juhataja.

  (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, läbivaadatud taotluste registreerimisnumbrid, taotluste kohta tehtud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused. Komisjoni liikmetel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (7) Komisjon kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, andmete õigsust ja taotleja vastavust huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise korra tingimustele.

  (8) Kui taotluste nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotlus ei vasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise korra nõuetele, annab komisjon taotlejale tähtaega kuni 5 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning menetlus toetuse andmiseks lõpetatakse. Täiendatud taotluste läbivaatamiseks kutsub koosoleku juhataja uue koosoleku.

  (9) Komisjon otsusena tehakse linnavalitsusele ettepanek taotluse rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või taotluse rahuldamata jätmiseks 30 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

  (10) Tegevuse osalisel määral rahuldamise puhul lähtub komisjon taotletud tegevuse prioriteetidest, tegevuse kulude proportsionaalsusest, tegevuse jätkusuutlikkusest ning muudest asjaoludest.

  (11) Komisjon võib teha ettepaneku taotluse mitte rahuldamiseks juhul, kui:
  1) kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise korras sätestatud nõuetele;
  2) taotleja on toetuse saamiseks esitanud valeandmeid;
  3) taotleja on kasutanud eelnevalt määratud toetust mittesihipäraselt;
  4) taotleja on aruandevõlglane linnavalitsuse ees;
  5) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  6) taotlejal on muu võlgnevus linnavalitsuse ees;
  7) taotletud tegevus ei vasta linna huvihariduse ja huvitegevuse kava prioriteetidele;
  8) linna eelarves puuduvad riigi poolt eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviimiseks ettenähtud vahendid;
  9) muudel põhjendatud juhtudel.

  (12) Otsused taotluse rahuldamiseks osalisel määral või taotluse mitterahuldamiseks põhjendatakse.

  (13) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (14) Koosoleku protokoll vormistatakse 5 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

  (15) Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

  (16) Komisjoni protokollija avalikustab koosoleku protokollid linna põhimääruses sätestatud korras.

  (17) Komisjon edastab ettepaneku linnavalitsuse finantsteenistusele korralduse eelnõu koostamiseks.

§ 6.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus korraldusega.

Toomas Nael
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json