Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 2

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib mittetulunduslikuks tegevuseks Rapla valla (edaspidi valla) eelarvest eelarveaastaks sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamise toetuse (edaspidi toetus) taotlemist ja taotluste menetlemist ning toetuste eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetust võivad taotleda:
  1) mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud;
  2) Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

  (3) Taotluste näidisvormid ja valdkondlikud kriteeriumid avalikustatakse valla veebilehel. Valdkondlikud kriteeriumid toetuse eraldamiseks kehtestab vallavalitsus määrusega.

  (4) Laekunud taotlused vaatab vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist läbi 10 tööpäeva jooksul, kontrollides nende vastavust sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse taotlejat puudustest ning määratakse mõistlik tähtaeg puuduste likvideerimiseks. Tähtajaks puuduste likvideerimata jätmisel teavitatakse taotlejat toetuse eraldamise menetlusest kõrvaldamisest.

  (5) Nõuetekohaseid taotlusi menetleb paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud vastava valdkonna nõukogu.

  (6) Toetust ei eraldata taotlejale, kes:
  1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  2) on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise aruannet;
  3) ei ole täitnud nõuet toetuse tagastamise kohta.

§ 2.   Valdkondlikud nõukogud

  (1) Valdkondlikud nõukogud (edaspidi nõukogu) on vallavalitsuse korraldusega moodustatud 5–7 liikmelised valla erinevate piirkondade esindajatest, vallavalitsuse liikmetest, vallavolikogu ja volikogu komisjonide esindajatest koosnevad nõuandvad organid järgmiselt:
  1) kultuurinõukogu, mille pädevusse kuuluvad ka noorsootööd ja külaliikumist puudutavad taotlused;
  2) spordinõukogu;
  3) sotsiaalnõukogu.

  (2) Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Nõukogu tööd juhib nõukogu liikmete seast valitud esimees. Nõukogu koosolek võib olla elektrooniline.

  (3) Nõukogu esitab vallavalitsusele koosoleku protokollilise ettepaneku toetuse määramise ja suuruse kohta lähtudes vastava valdkonna eelarves toetuseks eraldatud vahenditest.

  (4) Nõukogu liige, kes on seotud toetuse taotlemisega, taandab end vastava taotluse arutelust ning otsustusprotsessist.

§ 3.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on laiendada vallas sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi ja arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

  (2) Toetuste liigid on:
  1) projektipõhine toetus;
  2) tegevustoetus.

§ 4.   Projektipõhine toetus

  (1) Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud:
  1) valla elanikele korraldatavate ürituste ja ühistegevuste toetamiseks;
  2) taotlejale erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et kaasfinantseeritava projektiga toetatav tegevus või objekt on piirkonna (linn, küla, alevik, kant vms) või valla arenguks oluline ning soovituslikult sisaldub vastavas arengukavas.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt taotlus.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed, arveldusarve number);
  2) info projekti kohta (toimumiskoht, alguse ja lõpu kuupäev, eesmärk, kavandatavad tegevused, eelarve).

  (4) Toetuse taotluse esitamise tähtajad on 15. märts, 15. juuni, 15. september, 15. detsember.

  (5) Toetuse määramisel annab vallavalitsus nõukogu ettepaneku alusel korralduse hiljemalt 1 kuu möödumisel taotluse esitamise tähtajast.

  (6) Toetus kantakse taotleja esitatud arveldusarvele üle vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 5.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetus on avalikes huvides vähemalt ühe aasta tegutsenud taotlejale põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks antav toetus, mis on vajalik paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Hoonete, rajatiste haldamise ja korrashoiuga seotud kulude eest tasumise toetamisel antakse toetust valla eri piirkondade kohaliku kogukonna ja noorte tegevuseks vajalike tegevuskulude katmiseks. Kui hoone, hooneosa või rajatise kasutamisega teenitakse tulu (renditakse ruume, vahendeid) on nõukogul õigusteha ettepanek taotletava toetuse vähendamiseks.

  (3) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt taotlus jooksva kalendriaasta 31. augustiks järgmise kalendriaasta kohta.

  (4) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja andmed (nimi, kontaktandmed, arveldusarve number);
  2) lisainfo vastavalt paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud valdkondlikele kriteeriumitele.

  (5) Toetuse määramisel annab vallavalitsus nõukogu ettepaneku alusel korralduse hiljemalt 1 kuu jooksul valla eelarve kinnitamisest arvates.

  (6) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse toetuse saajaga leping. Leping sõlmitakse ühe kuu jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest arvates. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse eesmärk;
  2) toetuse suurus, ülekandmise tähtaeg ja vajadusel ülekandmise maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused ja kohustused;
  4) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  5) lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused;
  6) poolte muud asjassepuutuvad õigused ja kohustused, sealhulgas eelarveaasta jooksul kasutamata toetuse tagastamine;
  7) aruande näidisvorm.

§ 6.   Aruandlus

  (1) Projektipõhise toetuse saaja on kohustatud vallavalitsuse korralduses märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta aruande. Vastavalt ürituse korraldamise ja ühistegevuse toetuse suurusele esitatakse aruanne järgmiselt:
  1) kuni 300 euro - toetuse kasutamise tegevusaruanne;
  2) üle 300 euro - toetuse kasutamise tegevusaruanne, millele lisatakse kuludokumendid.

  (2) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama aruande järgmise kalendriaasta 28. veebruariks eelmisel kalendriaastal toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

  (3) Kui toetuse saaja mõjuva põhjuseta ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud aruannet, on vallavalitsusel õigus keelduda taotleja mittetulundusliku tegevuse toetamisest.

§ 7.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Toetuse saajale toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

  (2) Vallavalitsusel on õigus küsida vajadusel täiendavaid andmeid, tutvuda kuludokumentidega ning nõuda toetus tagasi või arvutada see ümber:
  1) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) kui toetuse taotlemisel või toetuse kasutamise aruandes on esitatud valeandmeid;
  3) kui toetus on eelarveaasta jooksul jäänud kasutamata;
  4) kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumente;
  5) tegevustoetuse andmise lepingus sätestatud juhtudel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist eraldatud toetuste aruanded esitatakse eraldamise aluseks oleva õigusakti kohaselt.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Rapla Vallavolikogu 26.04.2007 määrus nr 15 „Rapla valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“;
  2) Kaiu Vallavolikogu 26.10.2011 määrus nr 14 „Kaiu valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“.

  (3) Määrust rakendatakse 2018. aasta 1. juunist.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json