SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 4

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

Vastu võetud 23.05.2018 nr 38
jõustumine 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 17 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Mulgi vallas koduteenuse osutamise tingimused ja korra ning sätestab teenuste loetelu.

§ 2.   Koduteenuse eesmärk

  Koduteenus on Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

§ 3.   Mõisted

  (1) Koduteenus on täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

  (2) Koduteenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline või teovõimeline füüsiline isik, kes osutab koduteenust lepingu alusel koduteenust vajavale isikule.

  (3) Koduteenuse saaja on isik, kes saab koduteenust.

§ 4.   Koduteenusele õigust omavad isikud

  (1) Koduteenust on õigustaotleda rahvastikuregistri andmetel Mulgi vallas alaliselt elavatel isikutel, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamiseks ja väljaspool kodu asjaajamisel.

  (2) Koduteenust osutatakse eelkõige isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised kõrvalabi vajavale isikule abi ja hooldust tagama.

  (3) Koduteenust ei osutata isikutele:
  1) kellel puudub tegelik abi- ja hooldusvajadus;
  2) kes vajab väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset hoolekandeteenust;
  3) kellele on määratud vallavalitsuse poolt hooldaja või mõni teine sotsiaalteenus;
  4) kestva alkoholiprobleemiga, psüühilist erihooldust vajavatele ja ohtlikke nakkushaigusi põdevatele isikutele.

§ 5.   Koduteenuse loetelu ja maht

  (1) Koduteenuse osutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Koduteenused on:
  1) abistamine majapidamistoimingutes abistavale isikule kuuluvate vahenditega, ühe inimese kohta kuni 51 m² või 2-toaline korter;
  2) hügieenitoimingute korraldamine (teenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
  3) pesupesemise korraldamine (teenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
  4) küttematerjali soetamise korraldamine, sh küttematerjali eluruumi toomine;
  5) suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine;
  6) vee tuppa toomine, vajadusel reovee, tuha ja prügi väljaviimine;
  7) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvetega varustamine (lähimast müügikohast);
  8) maksete tasumise korraldamine;
  9) asjaajamise korraldamine erinevates ametiasutustes (abivahendi muretsemine, toetuste/teenuste taotlemine ja tellimine, dokumentide vormistamine);
  10) arstiabi korraldamine;
  11) transporditeenuse osutamine või korraldamine, vajadusel isiku saatmine ravi- või ametiasutuse külastamisel (transporditeenuse eest tasub koduteenuse saaja);
  12) ajakirjade, ajalehtede tellimine, raamatukogust teavikute toomine, kirjavahetuse korraldamine, posti koju toomine jmt.

  (3) Koduteenust osutatakse tegevuste ulatuses, mida koduteenuse saajal ja tema seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.

  (4) Koduteenuse sisu, osutamise maht ja osutamise kestus määratakse koostöös koduteenuse saaja ja koduteenuse osutajaga vastavalt teenuse vajaduse hindamise tulemustest. Hindamise viib läbi sotsiaaltööspetsialist.

  (5) Koduteenus ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist.

  (6) Koduteenust osutatakse üldjuhul tööpäeviti.

  (7) Eelpool nimetamata koduteenust osutatakse juhul, kui need on isiku toimetulekuks hädavajalikud.

§ 6.   Koduteenuse taotlemine

  (1) Koduteenuse taotlemiseks esitab abi vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja või eestkostja vormikohase taotluse vallavalitsusele.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) isiku arstliku ekspertiisi otsus (selle olemasolul);
  2) vajadusel arstitõend selle kohta, et isik ei põe eriti ohtlikke nakkushaigusi.

§ 7.   Koduteenuse määramine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist teeb kodukülastuse, mille käigus hindab isiku hooldusvajaduse hindamisinstrumendi alusel.

  (2) Vallavalitsus teeb otsuse koduteenuse määramise või sellest keeldumise kohta 30 kalendripäeva jooksul koduteenuse taotlemise päevast arvates.

  (3) Otsus koduteenuse määramisest või mittemääramise kohta tehakse koduteenuse saajale või tema seadusjärgsele ülalpidajale või eestkostjale teatavaks kirjalikus vormis hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Juhul kui koduteenuse osutamata jätmine põhjustab hooldust vajava isiku elule ja tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle koduteenust esimesel võimalusel.

§ 8.   Koduteenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik koduteenuse osutamise leping (edaspidi leping) koduteenuse saaja ja/või tema seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja, koduteenuse osutaja ja vallavalitsuse (edaspidi lepingupooled) vahel.

  (2) Koduteenuse loetelu, maht, kestus on igal konkreetsel juhul ära määratud hooldusplaanis, mis on lepingu lisa.

  (3) Lepingus sätestatakse koduteenuse tingimused ning lepingupoolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva korraga.

§ 9.   Koduteenuse osutamise lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Lepingut võib muuta ja lõpetada lepingupoolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus, teavitades sellest teisi lepingu osapooli vähemalt 5 tööpäeva ette. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse lepingupoolte allkirjadega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada juhul, kui:
  1) koduteenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma koduteenuseta;
  2) koduteenuse saaja asub elama teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
  3) määratud koduteenus ei taga koduteenuse saaja toimetulekut;
  4) koduteenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse või on suunatud teisele sotsiaalteenusele.

  (3) Koduteenuse saajal on õigus koduteenuse osutamise leping lõpetada igal ajal.

  (4) Leping lõpetatakse:
  1) tähtaja saabumisel;
  2) koduteenuse vajaduse äralangemisel.

§ 10.   Koduteenuse rahastamine

  (1) Koduteenust rahastatakse teenusesaaja vahenditest või vahendite puudumisel valla eelarvest või riigieelarvest eraldatud sotsiaalteenuste korraldamise vahenditest.

  (2) Koduteenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 11.   Vaidluste lahendamine ja järelevalve

  (1) Koduteenuse osutamisega seotud erimeelsuste ja kaebuste ilmnemisel informeerib koduteenust saav isik või koduteenuse osutaja koheselt sotsiaaltööspetsialisti.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik lepingupooled, kogub täiendavaid andmeid.

  (3) Kontrolli lepingu täitmise üle teostab sotsiaaltööspetsialist.

  (4) Vallavalitsuse eelarvest koduteenuse rahastamise üle teostab järelevalvet Mulgi Vallavalitsus.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 20.04.2011 määrus nr 41 „Koduteenuste osutamise kord Karksi vallas“.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Koduteenuse osutamise taotluse, lepingu ja koduteenuse osutaja tööpäeviku vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub alates 01. oktoobrist 2018. a.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json