Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 9

Rongisõidul soodustuse saamise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 32
jõustumine 01.08.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja ühistranspordiseaduse § 30 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla elanikele rongisõidul soodustuse saamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Elron – AS Eesti Liinirongid;
  2) isikut tõendav dokument – Eesti Vabariigis väljastatud isiku nime ja pildiga isikut tõendav dokument, sh õpilas- või üliõpilaspilet.
  3) ühissõiduki kaart – elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks Harju Maakonna avalikel liinidel (Ühiskaart), millele saab soetada piletitooteid ning mis annab kiipaardi valdajale õiguse sõita Elroni rongides piletitootena aktiveeritud reisil või piiramatu arv kordi piletitootena aktiveeritud perioodi vältel;
  4) Elroni sõidukaart – Elroni puutevaba kiipkaart, millele saab laadida arvelduskrediiti ja/või soetada piletitooteid, või Elroni koostööpartneri puutevaba kiipkaart, mis annab kiipaardi valdajale õiguse sõita Elroni rongides piletikaardil aktiveeritud reisil või piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel;
  5) soodustatud isik – füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saue vald;
  6) soodustus – Elroni poolt teenindatavatel rongiliinidel tasuta sõiduõigus või Elroni hinnakirjast soodsama tasu eest sõiduõigus;
  7) leping – Saue valla ja Elroni vahel sõlmitud leping, millega Saue vald võtab soodustatud isikutelt, kas osaliselt või tervikuna, üle tasu maksmise kohustuse;
  8) sõidutsoon – valdkonna eest vastutava ministri poolt käskkirja alusel kindlaks määratud peatus(ed) või peatuste vahemikud, mis on aluseks piletihindade kehtestamisele.

§ 3.   Soodustuse alus ja ulatus

  (1) Soodustatud isikul tekib õigus soodustusele, kui tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saue vald. Soodustust saab kasutada seni kuni soodustatud isiku elukoht rahvastikuregistris on Saue vald.

  (2) Soodustus kehtib Saue valla ja Elroni vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Informatsioon lepingu ja soodustuse kehtivuse perioodi kohta avaldatakse Saue valla veebilehel.

  (3) Soodustus kehtib valideeritud isikustatud ühissõiduki kaardi alusel koos isikut tõendava dokumendiga juhul, kui pilet on ostetud Elroni sõidukaardi abil või elektroonilise keskkonna vahendusel.

  (4) Soodustuse ulatus ja määr on alljärgnev:
  1) II, III ja IV tsooni piires ja nimetatud tsoonide vahel on sõit soodustatud isikule tasuta;
  2) sõites II, III ja IV tsoonist I tsooni või muude tsoonide (I–V) vahel sõites maksab soodustatud isikule sõit ühe tsooni hinna võrra vähem.

  (5) Saue vald kontrollib vähemalt üks kord kuus soodustatud isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta. Juhul, kui soodustatud isik registreerib end rahvastikuregistris aadressile, mis ei asu Saue vallas, muutub sõidusoodustus kehtetuks. Juhul, kui soodustatud isik on kasutanud soodustust ilma õigusliku aluseta või valeandmeid esitades, on Saue vallal õigus soodustus tagasi nõuda.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 29. juuni 2017. aasta määrus nr 14 „Rongisõidul soodustuse saamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018. a.“

Harry Pajundi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json