Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 45

Viru-Nigula valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 ja Viru-Nigula valla põhimääruse § 64 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega reguleeritakse Viru-Nigula valla eelarve reservfondi (edaspidi reservfond) kasutamist Viru-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt ettenägematute kulude katteks.

 (2) Reservfondi suuruse otsustab Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) igaks eelarveaastaks eelarve vastuvõtmisel.

§ 2.  Reservfondi kasutamine

 (1) Reservfondi võib kasutada ühekordse kulu katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

 (2) Reservfondist eraldatakse raha:
 1) loodusõnnetuste, tulekahjude ja teiste õnnetusjuhtumite likvideerimise ja nende tagajärgede kõrvaldamise kulude katmiseks;
 2) ühekordsete ülevallaliste, piirkondliku tähtsusega, üleriigiliste ürituste korraldamise toetamiseks või kaasfinantseerimiseks ning üritustel osalemisega seotud kulu katmiseks;
 3) kulu katmiseks, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud;
 4) projektide omaosaluste katmiseks, kui rahastamisotsus ei olnud selgunud eelarve vastuvõtmiseks;
 5) õigusabi ja kohtu otsuse alusel tekkinud kulude katteks;
 6) sotsiaalsfääri ja noorsootööga seotud erakorraliste kulude katteks;
 7) seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud.

 (3) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt.

 (4) Vallavalitsus ei tohi üldjuhul reservfondi kasutada vallavalitsuse enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks. Erandiks on koondamishüvitise maksmine juhul, kui eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha töötajate koosseisu muutumist.

§ 3.  Taotluse esitamine ja raha eraldamine

 (1) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus, millele taotleja lisab seletuse ja põhjenduse taotletava summa kohta.

 (2) Vallavalitsuse raamatupidamine vaatab taotluse ja selle juurde kuuluvad materjalid läbi, hinnates taotletava eraldise põhjendatust ning vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele. Juhul kui esitatud materjalid on puudulikud, määrab taotluse läbivaataja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (3) Vallavalitsusel on õigus:
 1) nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi;
 2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega;
 3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

 (4) Reservfondist raha eraldamine või taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.  Reservfondi kasutamise aruandlus

 (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt eraldatud summa sihipärase kasutamise kohta dokumente.

 (2) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta majandusaasta aruande kinnitamisel ning vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 07.12.2015 määrus nr 18 „Aseri valla eelarve reservfondi kasutamise kord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 11.12.2014 määruse nr 15 „ Viru-Nigula valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise, reservfondi moodustamise ning majandusaasta aruande esitamise kord“ 4. peatüki Reservfond § 16-19.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json