Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 47

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.06.2018 nr 24

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 1 punkti 5 ja § 3 lõike 1 punkti 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse munitsipaalharidusasutuse (edaspidi haridusasutuse) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui haridusasutuse direktori ametikoht on vaba.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises lehes või selle veebiväljaandes, arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

  (3) Ajalehes avaldatavas konkursiteates märgitakse:
  1) haridusasutuse nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg;
  4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuse teabehalduse korrale ning edastatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajale järgneva tööpäeva jooksul konkursikomisjoni esimehele.

§ 5.   Konkursi tähtaja pikendamine

  (1) Kui konkursile ei laekunud tähtajaliselt ühtegi avaldust, pikendab vallavalitsus konkursi tähtaega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus ka muudel kaalukatel põhjustel pikendada konkursi tähtaega või kuulutada konkurss luhtunuks.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja kokkukutsumine 

§ 6.   Komisjoni moodustamine

  (1) Vallavalitsuse moodustatud komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
  1) vallavanem;
  2) haridus- ja kultuuriosakonna juhataja;
  3) hoolekogu esindaja;
  4) õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu poolt volitatud pedagoogide esindaja;
  5) vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esindaja.

  (2) Vajadusel kaasatakse konkursikomisjoni koosseisu ka teisi isikuid või vastava valdkonna spetsialiste.

§ 7.   Komisjoni kokkukutsumine

  Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikult komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva ette.

4. peatükk Komisjoni töökord 

§ 8.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjon võib kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

§ 9.   Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

  (1) Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

  (2) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoorud võivad toimuda elektrooniliselt Interneti vahendusel koosolekut kokku kutsumata.

  (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) valitakse komisjoni sekretär;
  2) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  3) viiakse läbi konkursi dokumendivoor (sh kontrollitakse kandidaatide karistusregistri väljavõtet);
  4) kehtestatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (vestlusvoor, otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv);
  5) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  6) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (4) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat vestlusvooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (5) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega direktorile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, ning selle poolt peavad hääletama kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.

  (6) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab sekretär komisjoni otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

  (7) Komisjon ei avalikusta kandidaatide nimesid ja eraelulisi andmeid.

§ 10.   Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär välja kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

§ 11.   Vestlusvoor

  (1) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Vestlusvooruks kokku kutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

  (3) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (4) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (5) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 12.   Kandidaadi õigused

  Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsus.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 13.   Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa peale komisjoni esimehe ja sekretäri vähemalt pooled komisjoni liikmed. Interneti vahendusel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

§ 14.   Direktori valimine

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel koosolekul.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu salajasel hääletusel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohal viibivatest komisjoni liikmetest. Hääletamise ajal viibivad ruumis ainult komisjoni liikmed.

§ 15.   Kordushääletuse läbiviimine

  (1) Kui ükski kandidaat ei kogunud nõutavat häälte arvu, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enam hääli saanud kandidaatide vahel.

  (2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (3) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 16.   Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (2) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjaliku teate komisjoni otsuse kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavalitsusele ettepaneku töölepingu sõlmimiseks.

§ 17.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss on luhtunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälte arvu;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut (kandidaat võtab avalduse tagasi)

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab vallavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul välja uue konkursi või määrab direktori kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

§ 18.   Otsuse vaidlustamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevale järgnevast päevast kaebus vallavanemale.

  (2) Vallavanem vaatab kaebuse läbi hiljemalt kahe nädala jooksul.

  (3) Vallavanemal on õigusteha järgmine otsus:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- ja vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- ja vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 19.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Komisjon esitab kandidaadi ametisse kinnitamiseks vallavalitsusele. Vallavalitsus kinnitab direktori ametisse.

  (2) Vallavanem sõlmib direktoriga töölepingu ühe kuu jooksul, kuid mitte enne kui viie tööpäeva möödudes komisjoni otsuse tegemise päevast.

  (3) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad esitatud kandidaadiga töölepingu sõlmimise;
  3) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (4) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 3 nimetatud asjaoludel töölepingut, korraldab komisjon käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast direktori ametikohale esitamiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss või või määratakse direktori kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavalitsuse 28.08.2012 määrus nr 10 „Direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ (RT IV, 10.10.2013, 12);
  2) Vändra Alevivalitsuse 15.09.2010 määrus nr 4 „Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ (RT IV, 03.07.2013, 15).

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json