KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Viru-Nigula vallas

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 53

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Viru-Nigula vallas

Vastu võetud 31.05.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse nõuded Viru-Nigula vallas toimuva avaliku ürituse korraldamisele, läbiviimisele, vastutusele ja järelevalvele, korraldamise loa saamisele ja selle kehtetuks tunnistamisele ning kinnitatakse avalduse, turvaplaani ja loa vorm vastavalt lisadele 1-3, eesmärgiga tagada sündmustel avalik kord ja turvalisus.

 (2) Avalduse ja turvaplaani vormid on kättesaadavad Viru-Nigula valla veebileheküljel ja Viru-Nigula vallavalitsuses.

§ 2.  Mõisted

 (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

 (2) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus vms inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

 (3) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on, kui:
 1) osalejaid on 300 või enam;
 2) sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
 3) see peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
 4) kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon vms) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
 5) tekitatakse häirivat müra või kasutatakse valgusefekte, nt pürotehnilisi tooteid või tehakse tuletöid, sh lõkke tegemine;
 6) toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a siseruumides toimuvad üritused või alalised müügikohad).

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 3.  Avaliku ürituse korraldamine

 (1) Viru-Nigula valla haldusterritooriumil võib avalikku üritust korraldada teovõimeline füüsiline ja juriidiline isik, vallavalitsuse hallatav asutus ning juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus (seltsing).

 (2) Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, peab ta määrama nimeliselt avaliku ürituse korraldaja, kes on ühtlasi ürituse läbiviimise eest vastutav isik. Avaliku ürituse korraldaja peab olema täisealine ja teovõimeline Eesti või Euroopa Liidu kodanik või pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõiguse alusel Eestis viibiv välismaalane.

§ 4.  Avaliku ürituse korraldamisest teavitamine ja loa taotlemine

 (1) Avaliku ürituse korraldaja peab vähemalt 30 päeva enne ürituse läbiviimist esitama Viru-Nigula Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase avalduse (Lisa 1), millel on vajadusel kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus.

 (2) Avaldust ei ole vaja esitada vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selles osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud otstarbele ning sellega ei kaasne kõrgendatud turvarisk.

 (3) Ürituse korraldamiseks ei pea avaldust esitama vallavalitsuse hallatav asutus ürituse korraldamiseks oma tegevuskohas või territooriumil (v.a kõrgendatud turvariskiga ürituse korral). Sellisel juhul loetakse ürituse eest vastutavaks isikuks hallatava asutuse juht, kes on ürituse läbiviimisel kohustatud järgima käesolevas määruses sätestatud nõudeid. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust üldelektronposti aadressil.

 (4) Paragrahvi 2 lõikes 3 toodud avalikule üritusele loa andmise otsustab vallavalitsus, muul juhul vastutav ametnik ning vallavalitsus võtab esitatud avalduse teadmiseks.

 (5) Olenevalt ürituse iseloomust tuleb vajadusel avaldusele lisada:
 1) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
 2) ürituse toimumise asukoha skeem;
 3) inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus, kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (kauplemise inventar, tribüün, lava vms);
 4) kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada Päästeameti Ida päästekeskuse ja Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri kooskõlastusega turvaplaan (Lisa 2);
 5) kui ürituse läbiviimiseks on vajalik liiklus ümber korraldada, esitatakse täiendavalt tänavate sulgemise taotlus ja liikluskorralduse ümbersõiduskeem, milles märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavad liiklusreguleerijate asukohad;
 6) kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis;
 7) vastutav ametnik või vallavalitsus võib esitada põhjendatud ettepaneku täiendavateks kooskõlastusteks.

§ 5.  Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

 (1) Avalduse vaatab läbi vallavalitsuse vastutav ametnik 5 tööpäeva jooksul avalduse ja lisadokumentide esitamisele järgnevast päevast. Ametnik otsustab täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise vajaduse üle ning määrab vajadusel puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

 (2) Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 20 päeva jooksul nõuetekohase avalduse ja lisadokumentide saabumise päevast arvates või jätab loa andmata. Loa andmata jätmisel selgitatakse loa taotluse esitajale põhjus ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

 (3) Sõltuvalt üritusest on vallavalitsusel õigus nõuda ürituse käigustekkida võivate kahjude hüvitamiseks tagatisraha, mille kohta sõlmitakse leping.

 (4) Avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmiseks valmistab vallavalitsuse korralduse eelnõu ette vastutav ametnik.

 (5) Loa andja võib vajaduse korral määrata ürituse korraldamiseks ja pidamiseks lisatingimused.

 (6) Põhjendatud juhtudel võib avaldusel märgitud ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
 1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
 2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa avalduses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
 3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

 (7) Loa andmisest võib keelduda, eelkõige kui:
 1) avalduse kooskõlastajad on jätnud selle põhjusega kooskõlastamata;
 2) ürituse korraldaja ei täida avalduse kooskõlastajate esitatud tingimusi;
 3) avaldus ei vasta nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
 4) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud teise ürituse korraldamine;
 5) üritus on avalduses märgitud ajal ja kohas sobimatu;
 6) ürituse läbiviimine ei ole lubatud muudest õigusaktidest tulenevalt;
 7) avaldaja varem korraldatud üritus(i) on käesoleva määruse alusel peatatud või lõpetatud või on seal rikutud käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
 8) avaldaja on eelmiste avalike ürituste korraldamisel jätnud vallale tasumata rahalised kohustused.

 (8) Vallavalitsus paneb informatsiooni avaliku ürituse läbiviimiseks loa (sh eritingimused ja ettekirjutused) andmise kohta Viru-Nigula valla veebilehele, kus avalikustatakse avaliku ürituse toimumise aeg, koht, korraldaja ja vastutava isiku kontaktandmed.

§ 6.  Avaliku ürituse korraldamiseks antud loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib tunnistada kehtetuks avaliku ürituse korraldamiseks antud loa, kui:
 1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa avalduses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
 2) avaliku ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Viru-Nigula valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa avalduse kooskõlastanud ametkondade tingimusi ja ettekirjutusi;
 3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 7.  Avaliku ürituse korraldaja kohustused ürituse läbiviimisel

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud ürituse läbiviimisel:
 1) tagama vastutava isiku kohaloleku ja ürituse turvalisuse, avaliku korra ning kaaskodanike öörahu mittehäirimise;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõkkega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorraldusele;
 3) täitma politsei-, meditsiini- ja päästeteenistuja korraldusi;
 4) täitma ürituse kooskõlastanute seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
 5) lõpetama ürituse ennetähtaegselt, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
 6) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust;
 7) kindlustama üritusel osalejatele WC ja kätepesu kasutamise võimaluse;
 8) vajadusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
 9) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele ja kinnistutele vähemalt 3,5 m laiuse alalise vaba juurdepääsutee;
 10) tagama ligipääsu tuletõrje veevõtukohtadele;
 11) kaitsma maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid võimalike mehaaniliste vigastuste tekkimise eest;
 12) tagama heakorra ürituse toimumise ajal ja korrastama ürituse territooriumi peale ürituse lõppemist;
 13) täitma kõiki Viru-Nigula valla haldusterritooriumil kehtivaid õigusakte;
 14) täitma eritingimusi ja ettekirjutusi jm nõudeid juhul, kui vallavalitsus need üritusele kehtestab.

§ 8.  Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimisega tekitatud kahju hüvitamine

  Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimisega Viru-Nigula vallale tekitatud materiaalse kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud kulutused hüvitab ürituse korraldaja.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.  Kaubandus avalikul üritusel

  Avalikul üritusel toimuva kaubandustegevuse korraldamisel lähtutakse kaubandustegevuse seadusest ja Viru-Nigula vallas kehtestatud vastavate õigusaktide alusel.

§ 11.  Spordiürituste korraldamine

  Spordiseaduses nimetatud spordiürituste korraldamise loa taotlemisel kohaldatakse spordiseaduse sätteid.

§ 12.  Pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamine

  Avalikel üritustel või valla haldusterritooriumil ilutulestiku korraldamisel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega toimub loa taotlemine ja menetlemine lõhkematerjaliseaduse alusel.

§ 13.  Avaliku koosoleku läbiviimine

  Avaliku koosoleku läbiviimine valla haldusterritooriumil toimub korrakaitseseaduse alusel.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
 1) Kunda Linnavolikogu 17.11.2014 määrus nr 17 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Kunda linnas“;
 2) Viru-Nigula Vallavolikogu 01.10.2015 määrus nr 10 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Avaldus avaliku ürituse korraldamiseks

Lisa 2 Turvaplaan

Lisa 3 Luba