Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 62

Viru-Nigula valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 31.05.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ning § 36 ja 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Viru-Nigula valla (edaspidi valla) heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning vallas asuva kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas valla jäätmehoolduseeskirjaga, kaevetööde ja tänavate sulgemise eeskirjaga, koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, puude raie- ja hoolduslõikuse lubamise eeskirjaga. Heakord kalmistutel on reguleeritud kalmistute kasutamise eeskirjaga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) omanik on Viru-Nigula vallas asuva kinnis- või vallasasja omanik, kellega heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu on juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev kinnisasi. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
  3) tiheasustusega ala – selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa;
  4) avalik koht on territoorium, ehitis või selle osa, mis on avatud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav, või määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  5) puhastusala (koormisala KOKS § 36 lõike 3 alusel) on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel;
  6) muru on käesoleva määruse tähenduses lõigatud rohi ja rohuala;
  7) rohumaa on kas looduslik rohumaa, poollooduslik rohumaa või kultuurrohumaa;
  8) kõnnitee on jalakäija, robotliikuri ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;
  9) heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, maha langenud puulehtede ja -okste, lume ja jää vms koristamine, libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, hekkide ja puude hoolduslõikus;
  10) eriolukord on erilistest ilmastikutingimustest (torm, tugevad sademed, üleujutus) tingitud valla heakorra ja/või teeolude halvenemine määral, mis nõuab erimeetmete rakendamist;
  11) romusõiduk on sõiduk, mis on nähtavalt sõidukõlbmatu ja/või mittekomplektne;
  12) loata grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni rajatisele vms kantud kirjad või joonistused;
  13) tuleohtlik aeg metsas ja muu taimestikuga kaetud alal algab üldjuhul kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku ning suure tuleohuga aja alguse ja lõpu määramise korralduse teeb Päästeamet avalikult teatavaks ning see jõustub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval;
  14) avalik lõke on avalikkusele suunatud üritusel lõkke tegemine.

2. peatükk HEAKORRANÕUDED 

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikel teedel ja tänavatel, samuti puhastusalal, tuleb esmaste heakorratööde tegemine (koristus, puhastus, libedusetõrje) lõpetada hommikul kella 7.00-ks, v.a eriolukorrad. Vajadusel tuleb heakorratöid teha ka päeva jooksul, et tagada ohutu liiklemine (olenevalt ilmastikust).

  (2) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügikasti, tõkkepiiret, jalgrattahoidjat, pinke või mis tahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada kui see on eelnevalt kooskõlastatud vallavalitsuse vastutava ametnikuga. Nende korrashoid ja hooldus on teisaldatava väikevormi omaniku kohustus.

  (3) Üksikpuude raie ja hoolduslõikuse tingimusi tiheasustusaladel reguleerib puude raie- ja hoolduslõikuse lubamise eeskiri.

  (4) Avalikes kohtades liikudes tuleb tagada enda järel puhtus ja kord.

  (5) Avaliku ürituse või koosoleku korraldaja peab ürituse ajaks selle toimumise kohta paigaldama vajalikul hulgal prügikaste ja välikäimlaid, peab kindlustama nende nõuetekohase hoolduse ja tühjendamise.

  (6) Välireklaami võib paigaldada ainult Vallavalitsuse nõusolekul. Reklaami paigaldaja peab tagama reklaamikandja korrashoiu ja hoolduse, vajadusel korrastama rikutud pinnase.

§ 4.   Heakorranõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Heakorranõuete täitmise tagamiseks on keelatud:
  1) lõhkuda, rikkuda ja omavoliliselt teisaldada kehtestatud korras ülespandud liiklusmärke, viitasid, kuulutustahvleid, reklaami, tänavasilte, pinke, piirdeid, prügikaste, lillevaase jms;
  2) määrida, täis kritseldada või muul viisil kahjustada hoonete seinu, müüre, piirdeaedu jms;
  3) kahjustada haljasala, murda avalikes kohtades kasvavaid põõsaid, lilli ja puude oksi või neid muul viisil vigastada, samuti kahjustada muru ja rikkuda teekatet;
  4) lükata või paigutada lund sõiduteele, pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid (sh puulehti) sõiduteele;
  5) sõiduteede hooldustööde käigus paigaldada lund kõnni- ja jalgrattateele (lund võib kõnniteele paigaldada juhul, kui liikumisruumi jääb vähemalt 110 cm);
  6) kuhjata kloriidisegust liiva või lund ümber puude, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti haljasalale või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
  7) kasutada kõnniteedel libeduse tõrjeks kloriide (soola), liiva ja tuhka;
  8) reostada valla territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida, roojata, loopida prahti (suitsukonisid, närimiskummi, päevalilleseemneid jms), tegeleda loata grafitiga;
  9) paigutada prügi, jäätmeid, solki jm risustavaid või reostavaid aineid ning materjale selleks mitte ettenähtud kohtadesse, sh teiste isikute valduses olevatele territooriumidele;
  10) rajada haljastust, istutada puid-põõsaid ja lilli avalikult kasutatavale maa-alale ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  11) rajada omavoliliselt kõnniteid, piirdeaedu, parkimisplatse; ehitada või lammutada hooneid ja rajatisi;
  12) pesta ennast, sõidukeid, pesu või muid esemeid valla avalikes veekogudes, purskkaevudes jm selleks mitte ettenähtud kohtades või neid reostada muul moel;
  13) lasta olme- või heitvett sademevee kraavi või kanalisatsiooni või risustada neid muul viisil (sademevee kraavi kinniajamine ja/või selle viimine torusse ja kinnistuga piirneva maa-ala täitmine ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud);
  14) sõita jalgratastega ja teiste liiklusvahenditega haljasaladel, laste mänguväljakutel ja kalmistutel;
  15) kuivatada pesu avalikult kasutataval maa-alal selleks mitte ettenähtud kohas;
  16) telkida ja/või ööbida avalikus kohas, v.a vallavalitsuse poolt selleks ettenähtud kohad;
  17) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ja toiduaineid ning kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  18) tiheasustusalal hoida kütte-, ehitus-, puiste-, metsa- või muud materjali tänavaäärses õueosas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri;
  19) koguda ja kuhjata ehitus-, metsa-, puiste- või muid materjale avalikku kohta ilma vallavalitsuse loata (erandkorras on eelpool nimetatud materjalide mahalaadimine avalikku kohta lubatud tingimusel, et materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ja eeldusel, et see ei sega liiklust);
  20) panna maha jäätmeid ja purgida selleks mitte ettenähtud kohtades;
  21) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni, tolmu;
  22) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud kasutus- ja ohutuseeskirjade vastaselt;
  23) tekitada lemmikloomadega reostust avalikes kohtades;
  24) tiheasustusega alal teostada mürarikkaid töid laupäeval alates 18.00 ja pühapäeval, v.a kui eelnevatel päevadel on ilmastikuoludest tingituna olnud tööde teostamine võimatu, siis erandkorras on lubatud pühapäeval teha neid töid kella 12.00-16.00;
  25) pidada tiheasustusalal põllumajandusloomi, -linde ja/või mesilasi vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  26) kahjustada avalikult kasutatava tee teekatet.

  (2) Supelrandades ja avalikult kasutatavates supelkohtades on keelatud:
  1) ujuda ja supelda joobes olekus;
  2) ujutada loomi;
  3) loopida maha või vette prahti jm risustavaid ning ohtlikke esemeid;
  4) lõhkuda supelranda rajatud rannaehitisi, hooneid ja mänguvahendeid;
  5) sõita mootorsõidukiga kaldakaitse vööndis, v.a ranna puhastamiseks ja hooldamiseks mõeldud tehnika;
  6) kasutada klaastaarat;
  7) suitsetada ja tarbida alkohoolseid jooke selleks mitte ettenähtud kohtades;
  8) parkida autosid jm mootorsõidukeid selleks mitte ettenähtud kohtades;
  9) minna merele veesõidukitega Kunda jõe suudmealalt;
  10) teha lõket, v.a selleks ettenähtud kohtades.

§ 5.   Avalikult kasutatavate rajatiste heakorranõuded

  (1) Ühissõidukite peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõidukite peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille korrashoiu peab tagama hooldaja.

  (2) Avalikult kasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud tagama väikevormide (sh liivakastide) hooldamise ja remondi hiljemalt iga aasta 1. juuniks. Igal aastal tuleb lisada koorepuru ja tasandada mänguala pinnas. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil kasutajate ohutus tagada.

  (3) Avalikult kasutatavad supluskohad määratleb ja tähistab vallavalitsus.

§ 6.   Heakord avalikel teedel

  (1) Vallateede ja avalikus kasutuses olevate erateede kasutamisel tuleb täita ehitusseadustikus sätestatud nõudeid.

  (2) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et vedamisel ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede rikkumist, risustamist ega reostamist. Reostuse tekkimisel tuleb see koheselt likvideerida.

  (3) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb koheselt likvideerida.

  (4) Vallavalitsus võib oma korraldusega vallateedel ja avalikus kasutuses olevatel erateedel liiklust ajutiselt sulgeda või piirata sõltuvalt transpordivahendi kaalust, kui mõjuvate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või on liigelda ohtlik.

  (5) Metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalikus kasutuses olevate erateede äärde tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele metsatööde teatis.

§ 7.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja hoone omaniku kohustuseks on:
  1) hoida korras kinnistu ja kinnistu puhastusala ning rakendada meetmeid nende reostamise ja risustamise vältimiseks. Tekkinud risustus ja reostus tuleb koheselt likvideerida;
  2) hoida korras hoonete fassaadid ja sinna juurde kuuluvad fassaadielemendid (linnas või alevikus majanumber, lipukronstein, aknad, uksed jm). Hoonete fassaadid peavad olema värvitud, krohvitud või muul moel korrastatud, et tagada hooldatud välisilme;
  3) hoida korras kinnistu piirdeaiad ja teised rajatised ning sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved ja nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses ehitusprojektiga (piirdeaed ei või olla lagunenud, kõverdunud ega roostes. Piirdeaia osaliseks taastamiseks tuleb kasutada samu materjale, millest piirdeaed on valmistatud);
  4) kooskõlastada tiheasustusaladel paiknevate hoonete välisilme ning piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine jms) vallavalitsusega;
  5) tagada hoonete ja korterite õige numeratsioon ja vastav number korteri uksel ning hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piirdel, kindlustades tähise nähtavuse avalikult kasutatavalt teelt ka pimedal ajal. Talude puhul tagada talu nimega sildi nähtavus õueala piiril;
  6) tagada kortermajade väliskoridoride ja trepikodade valgustatus ning akende puhtus;
  7) heisata riigilipp vastavalt Eesti lipu seadusele;
  8) hoida korras kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad ja muud heakorraelemendid;
  9) tiheasustusalal koristada puudelt ja põõsastelt maha langenud lehed;
  10) pügada hekid ning korraldada puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid või takistavad jalakäija või sõiduki liiklemist;
  11) taotleda tiheasustusalal oma kinnistult puude ja põõsaste (v.a viljapuude ja marjapõõsaste raie, metsaraie) raieks vallavalitsuselt luba raietööde teostamiseks vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale;
  12) teavitada karuputke leiukohtadest vallavalitsust ja Keskkonnaametit;
  13) tagada heitvee ja fekaalide kogumismahutite korrasolek, veepidavus, hermeetiline sulgumine, õigeaegne tühjendamine ja ümbruse hooldamine, säilitada kogumismahuti tühjendamist tõendavad dokumendid 2 aastat ning esitada esimesel nõudmisel vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikule;
  14) tagada kinnistul jäätmekäitlus vastavalt valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele, hoida korras jäätmekonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendeni;
  15) paigaldada avalikult kasutatavate hoonete sissekäikude kõrvale piisaval arvul prügiurne ja tagada nende regulaarne tühjendamine;
  16) hoida pidevas korras teeäärsed kraavid, truubid, eesvoolu-, melioratsiooni- ja muud süsteemid. Teede ääri ja kraavide kaldaid niita vähemalt kaks korda aastas: 20. juuniks ja 1. septembriks;
  17) vältida sademevee langemist katuselt otse kõnniteele, paigaldades vajaduse korral vastavad rennid;
  18) koristada kinnistult ja kinnistuga külgnevalt puhastusalalt lumi ja teha libedusetõrjet. Hoida lumevabad ülekäigurajad, hoonete välistrepid ja konteinerplatside juurdesõidu teed. Lumevall ei tohi piirata jalakäija või liiklusvahendi juhi vaatevälja;
  19) piirata hooned ohutsooni tõkkega, kui neil on varisemisohtlik lumi, jääpurikad, kivid, plaadid jms, tagades sellega tänaval ohutu liikluse;
  20) hoida pidevalt puhtana kauplemisala (teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) varustades selle vajaliku hulga jäätmemahutitega;
  21) puhastada maa-aluste tehnovõrkude luugid ja restid, kui need jäävad tema kinnistu piiridesse;
  22) tagada vaba juurdepääs kinnistu piirides olevate tuletõrjehüdrantide juurde;
  23) likvideerida oma kinnistult lagunenud ja/või avariilises seisukorras hooned ja/või rajatised, varemed, katkised piirded, prügihunnikud, kuivanud puud jms kooskõlas õigusaktides sätestatuga;
  24) hoida tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;
  25) kaitsealade (muinsuskaitse, looduskaitse) piiridesse jääva kinnistu maa-alal juhinduma täiendavalt nendele aladele kehtestatud eeskirjadest;
  26) tagama oma valduses olevate hoonete ümbruses asuvate looduslike rohumaade niitmise vähemalt üks kord aastas (31. augustiks) vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutus kõrvalasuvatele hoonetele.

  (2) Kortermajade hoovialal olevad väikevormid ja rajatised (pesukuivatuse platsid, liivakastid, prügikastid, istepingid jmt) peavad olema hooldatud.

  (3) Ehitiste omanikud on kohustatud eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami, samuti kritseldused, grafiti jms.

  (4) Kasutusel mitteoleva hoone või ehitise omaniku kohustus on tagada hoone või ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakord ja esteetiline väljanägemine ning vältida hoone varisemisohtlikkust, sulgeda sissepääsud (aknad, uksed) hoonesse ja võimalusel ka krundile. Purunenud avatäited tuleb asendada uutega selliselt, et hoone üldpilt jääb esteetiliseks.

  (5) Tiheasustusega ja kompaktse asustusega aladel asuvate hoonestatud ja hoonestamata kinnistute omanikud peavad tagama oma kinnistutel heakorra: likvideerima võsa, lõikama maha ohtlikud puud, niitma muru (muru maksimaalne lubatud kõrgus 15 cm);

  (6) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb koheselt teavitada vallavalitsust, Päästeametit ja Keskkonnaametit.

  (7) Lemmikloomade (kasside ja koerte) pidamisel tuleb täita vallas kehtiva koerte ja kasside pidamise eeskirja nõudeid.

§ 8.   Ehitus, remondi- ja kaevetööd

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) hoidma korras ja puhastama ehitusobjekti juurdepääsutee;
  2) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal, kusjuures kinnistul ehitustööde tegemisel kannavad omanik ja ehitaja solidaarselt vastutust heakorra eest puhastusalal;
  3) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks vajadusel ehitusobjekti tööpinna kattega (ehituskardinaga) alates tellingute paigaldamisest. Tellingud ei tohi olla üleval üle aasta;
  4) kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse, rajades vajadusel kinnistule veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna ja/või tagama sõidukite pesemise survepesu teel. Ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi vm praht tuleb piirnevalt alalt koheselt koristada;
  5) kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust kaitsepiiretega;
  6) kaevetööde korral arvestama täiendavalt Viru-Nigula valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetööde loas esitatud nõuetega;
  7) kommunikatsioonide vigastusest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb süüdlasel likvideerida ning heakord taastada mõistliku aja jooksul (süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal);
  8) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud tänavarajatised ja haljastuse ning likvideerima ehitusjäätmed.

§ 9.   Tehnovõrkude omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrkude omanik on kohustatud:
  1) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte, pargi- või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas;
  2) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala, kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga;
  3) tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi;
  4) olemasoleva õhuliini uuendamisel ja/või uute liinide rajamisel asendama õhuliinid võimalusel maakaabliga;
  5) kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliinipostid maha võtma ning taastama haljastuse ja/või teekatendi.

§ 10.   Mootorsõidukite omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist. Vastasel juhul on ta kohustatud koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki alt ja ümbert kahe meetri ulatuses.

  (2) Heakorranõuete täitmiseks on keelatud:
  1) peatada ja parkida mootorsõidukit ja/või haagist avalikul haljasalal või haljasribal selle ala omaniku või valdaja loata;
  2) parkida mootorsõidukeid elamute juurde nii, et on takistatud operatiivautode juurdepääs elamule;
  3) parkida romusõidukit avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu õue tänavaäärses osas (sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba);
  4) sõita mootorsõidukitega haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel ja teedel, mis ei ole ette nähtud transpordivahenditega liiklemiseks ning teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;
  5) pesta ja/või remontida mootorsõidukeid avalikus või selleks mitte ettenähtud kohas;
  6) tekitada mootorsõidukitega liigset müra elu- ja administratiivhoonete läheduses.

§ 11.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsuse kohustuseks on:
  1) tagada maanteede, teede, tänavate, jalg- ja rattateede, väljakute, platside ja muude avalikult kasutatavate territooriumite korrashoid ning teehoiutööde läbiviimine, sõlmides vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;
  2) tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, laste mänguväljakute ja muude avalike kohtade korrashoid;
  3) paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada;
  4) tagada eestikeelsete tänava- ja külasiltide olemasolu;
  5) teostada heakorratöid ühissõiduki peatustes, ootepaviljonides koos jäätmemahutite paigaldamisega.

3. peatükk HEAKORRANÕUDED LOOMADE JA LINDUDE PIDAMISEL 

§ 12.   Põllumajandusloomade, kodulindude ja mesilaste pidamisega tegeleva isiku kohustused

  (1) Põllumajandusloomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Loomapidaja peab tagama loomakasvatushoone vastavuse sanitaar- ja veterinaarnõuetele ning tuleohutus- ja keskkonnanõuetele, hoidma ümbruse korras, vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga.

  (3) Kariloomi tuleb karjatada köietatuna, aiaga või elektrikarjusega piiratud alal, samuti peab omanik tagama, et tema loomad või linnud ei kahjustaks naabruses asuvaid aia- ja põllukultuure ega reostaks avalikke kohti. Loomi on keelatud karjatada avalikel haljasaladel.

  (4) Loomapidaja peab vältima põllumajandusloomade ja kodulindude lahtipääsemist ning elanike ja liikluse häirimist.

  (5) Karja ajamisel on keelatud kasutada avalikke teid, v.a tee omanikuga kooskõlastatud ja tähistatud ülekäigurajad.

  (6) Loomapidamisega tekkinud reostus tuleb likvideerida koheselt, reostamisega keskkonnale tekitatud kahju peab korvama looma omanik.

  (7) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks naabreid ega teisi inimesi. Muuhulgas kohustub loomapidaja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja kinnistult, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist (näiteks koera haukumine) 22.00-st kuni 6.00-ni, reostuse teket jms.

4. peatükk TULEOHUTUSNÕUDED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 13.   Tuleohtlikul ajal tuleohtlikul alal tuleohutuse nõuete täitmist tagavad keelud

  Tuleohtlikul ajal tuleohtlikul alal on keelatud:
  1) suitsetada, v.a selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  2) lõkke tegemine, v.a selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohad;
  3) raiejäätmete põletamine;
  4) kulu põletamine;
  5) rohket suitsu tekitava risu jms põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

§ 14.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel esitatavate nõuete puhul tuleb lähtuda siseministri määrusest „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud lisaks kehtivatele määrustele järgima tuleohutuse seadusest tulenevaid nõudeid. Tule tegemisel on lubatud põletada ainult puhast puitu, sütt, paberit, oksi. Keelatud on rohke suitsu tekitamine ja muude materjalide põletamine, mis annavad mürgiseid gaase (plastmassid, kemikaalid, värvid jms).

5. peatükk VASTUTUS 

§ 15.   Heakorra eeskirja rikkumine

  (1) Järelevalvet teostab Viru-Nigula valla vallavara- ja järelevalvespetsialist.

  (2) Vastutus heakorra eeskirja rikkumise eest ning väärtegude menetleja on sätestatud KOKS § 662 ja §664 .

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Aseri Vallavolikogu 17.10.2002 määruse nr 49 „Aseri valla heakorra ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade kinnitamine“ Lisa 1 „Aseri valla heakorra eeskiri“;
  2) Kunda Linnavolikogu 01.07.2008 määrus nr 17 „Kunda linna heakorra eeskiri“;
  3) Viru-Nigula Vallavolikogu 20.05.2010 määruse nr 18 „Heakorra- ja kaevetööde eeskiri“ § 3-9.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json