Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord

Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord - sisukord
Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 100

Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 30.05.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõigete 6 ja 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 3 ja Peipsiääre Vallavolikogu 18.03.2018 määrusega nr 13 kehtestatud Peipsiääre valla põhimääruse § 65 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab Peipsiääre vallas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) täitmise korraldamise tingimused ja korra.

  (2) Korraga reguleeritakse:
  1) Peipsiääre valla eelarve (edaspidi vallaeelarve) liigendamise põhimõtted;
  2) vallaeelarve ja Peipsiääre valla lisaeelarve (edaspidi lisaeelarve) eelnõu koostamise, eelnõu Peipsiääre Vallavolikogus (edaspidi vallavolikogu) ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise ning eelnõu avalikustamise nõuded;
  3) nõuded vallaeelarve ja lisaeelarve vastuvõtmiseks ja avalikustamiseks;
  4) reeglid vallaeelarvest väljaminekute tegemiseks, kui vallaeelarve on eelarveaasta alguseks vastu võtmata;
  5) vallaeelarve täitmise reeglid, sh vallaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemise piiramise tingimused, ulatus ja ajaline kestus;
  6) tingimused ja nõuded vallaeelarve reservfondi kasutamiseks;
  7) Peipsiääre valla majandusaasta aruande koostamise, aruande vallavolikogus ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise reeglid ning majandusaasta aruande kinnitamise ja avalikustamise nõuded;
  8) finantsdistsipliini tagamise üldised nõuded.

§ 2.   Määruse kohaldumisala

  Peipsiääre valla finantsjuhtimise üldised nõuded tulenevad KOFSist ja teistest kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimist reguleerivatest riiklikest õigusaktidest. Määrust kohaldatakse vallaeelarvest raha taotlemisele ning vallaeelarvest raha jaotamisele, vallaeelarve kasutamisele, vallaeelarve täitmise aruandlusele ja kontrollimisele juhul, kui seadusest või muust õigusaktist või välisabist rahastatava projekti kohta kehtivatest reeglitest ei tulene teistsugust regulatsiooni.

§ 3.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid KOFSi ja raamatupidamisseaduse ning nende alusel antud õigusaktide tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kohaliku omavalitsuse struktuuriüksus – vallavolikogu ja Peipsiääre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
  2) ametiasutus – avaliku võimu ülesandeid täitev Peipsiääre valla asutus;
  3) ametiasutuse hallatav asutus – kõik Peipsiääre valla asutused, kes ei tegutse avaliku võimuga;
  4) vallaasutus – kõik Peipsiääre valla asutused (st ametiasutus ja ametiasutuse hallatavad asutused) koos;
  5) veebileht – Internetis Peipsiääre valla ametlik veebileht aadressil www.peipsivald.ee.

§ 4.   Eelarveaasta

  (1) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Vallaeelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks.

2. peatükk VALLAEELARVE JA SELLE LIIGENDAMISE PÕHIMÕTTED 

§ 5.   Vallaeelarve tekkepõhisus

  Vallaeelarve koostatakse tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

§ 6.   Vallaeelarve ülesehitus

  Vallaeelarve osad on:
  1) põhitegevuse tulu;
  2) põhitegevuse kulu;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus.

§ 7.   Vallaeelarve koostamise ja vastuvõtmise detailsus ja sisu

  (1) Vallavolikogu liigendab vallaeelarve põhitegevuse kulu tegevusalade ja vallaasutuste lõikes.

  (2) Kulude ja tulude arvestus raamatupidamises toimub klassifikaatori kõige detailsemal viisil.

  (3) Struktuuriüksuste ja vallaasutuste juhid liigendavad vastava asutuse vallaeelarve tuludeks ja kuludeks neljakohaliste tulu- ja kululiikidena. Eelarve koostamisel kasutatakse veebipõhist eelarverakendust VEERA.

3. peatükk EELARVE EELNÕU JA EELARVE EELNÕU SELETUSKIRJA KOOSTAMINE 

§ 8.   Eelarve eelnõu ja eelarve eelnõu seletuskirja koostamise ettevalmistamine

  (1) Eelarve eelnõu (edaspidi eelnõu) ja eelarve eelnõu seletuskirja (edaspidi seletuskiri) koostamist koordineerib finantsosakond. Eelnõu ja seletuskiri koostatakse eelarve taotluse (edaspidi taotlus) ja eelarve taotluse seletuskirja (edaspidi taotluse seletuskiri) alusel.

  (2) Vallavalitsusel on õigus anda taotluse ja taotluse seletuskirja koostamiseks taotluse esitajatele juhiseid ja kehtestada vorme ning suuniseid põhitegevuse kulude kavandamiseks ja jaotamiseks.

§ 9.   Füüsilise ja juriidilise isiku taotlus

  (1) Füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus eelarvest vahendeid saada, kui vastav õigus on isikule seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või valla õigusaktiga antud.

  (2) Taotlus tuleb esitada vallavalitsusele.

  (3) Taotlus peab sisaldama taotletava summa suurust ja selgitust taotletud raha kasutamise otstarbe kohta.

§ 10.   Hallatava asutuse taotlus

  (1) Hallatava asutuse taotluse ja taotluse seletuskirja koostab käesoleva määruse paragrahvi 6 lõikes 2 sätestatu alusel hallatava asutuse juht.

  (2) Taotluse seletuskiri peab muuhulgas sisaldama:
  1) selgitust taotletud summa suuruse ja kasutamise otstarbe kohta;
  2) taotluse koostamise alusandmeid kavandataval aastal (näiteks laste, klasside, hoolealuste, koosseisuüksuste arv);
  3) kulude arvestust, tuues eraldi välja arvestused ja selgitused lisanduvatele kuludele, mis on seotud uute objektide käikuminekuga või muudatustega õigusaktides;
  4) ettepanekuid kulude rahastamise allikate kohta ja ülevaadet kavandatavaks eelarveaastaks lõppenud erinevate kulude (projektid, üritused, uute ruumide sisustamised jne) mahu ja sisu kohta.

  (3) Hallatava asutuse juht esitab taotluse finantsosakonnale.

§ 11.   Struktuurüksuse taotlus

  (1) Struktuuriüksuse taotluse ja taotluse seletuskirja koostab käesoleva määruse paragrahvi 6 lõikes 2 sätestatu alusel struktuuriüksuse juht. Kui struktuuriüksuse haldusalas tegutseb hallatav asutus, peab struktuuriüksuse taotluse seletuskirjas sisalduma hinnang vastava hallatava asutuse eelarve taotlusele.

  (2) Taotluse seletuskiri peab muuhulgas sisaldama käesoleva määruse paragrahvi 8 lõikes 2 sätestatut.

§ 12.   Eelnõu koostamine

  (1) Eelnõu koostab finants ja raamatupidamisosakond ja esitab vallavalitsusele.

  (2) Eelnõu koostamisel hindab finantsosakond taotlustes esitatud kulude põhjendatust ning nende vastavust eelarvestrateegiale, valla arengukavale ja muudele õigusaktidele.

  (3) Eelnõu koostamisel peab finantsosakond läbirääkimisi hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste juhtidega.

  (4) Vallavalitsus esitab eelnõu ja seletuskirjaga arvamuse andmiseks eelarvekomisjonile. Eelarvekomisjoni arvamus lisatakse volikogule esitatavale eelnõu seletuskirjale.

§ 13.   Seletuskirja koostamine

  (1) Seletuskirja koostab finantsosakond, arvestades struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste taotluste seletuskirju.

  (2) Seletuskiri peab muuhulgas sisaldama:
  1) selgitust eelarve tulude, kulude, investeeringute, finantseerimistehingute ja likviidsete varade muutuste kohta vähemalt käesoleva määruse paragrahvis 6 toodud liigenduses;
  2) selgitust põhitegevuse kulude jaotuse kohta tegevusalade kaupa. Selgituses esitatakse andmed eelarve koostamise aastale eelnenud aasta eelarve tegeliku täitmise kohta, eelarve koostamise aastaks kinnitatud eelarve kohta ja eelseisvaks aastaks kavandatud eelarve kohta;
  3) selgitust eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta;
  4) ülevaadet eelseisvaks aastaks kavandavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  5) ülevaadet laenukohustustest ja eelarveaastal planeeritavatest laenumaksetest;
  6) muud olulist informatsiooni eelarveaasta kohta.

§ 14.   Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal

  (1) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekud kavandatakse jooksva aasta eelarves.

  (2) Eelmise aasta tegemata jäänud väljaminekute üleviimiseks uude eelarveaastasse esitavad hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste juhid hiljemalt 15. jaanuariks finantsosakonnale taotluse, kus näidatakse väljamineku sihtotstarve, finantseerija ja summa.

  (3) Uude eelarveaastasse võib üle kanda eelmisel aastal tegemata jäänud väljaminekud, kui need tulenevad:
  1) sõlmitud tegevuskulude sihtfinantseerimise lepingust;
  2) põhivara soetamiseks sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust;
  3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest.

§ 15.   Lisaeelarve eelnõu ja lisaeelarve seletuskirja koostamine

  Lisaeelarve eelnõu ja lisaeelarve eelnõu seletuskirja koostamisele kohaldatakse käesolevas määruses eelarve eelnõu ja seletuskirja koostamisele kohaldatavaid sätteid, lähtudes lisaeelarve olemusest.

§ 16.   Vallaeelarve eelnõu muutmiseks ettepanekute tegemine

  (1) Pärast esimest lugemist ja vallaeelarve eelnõu avalikustamist on vallavolikogu alalistel komisjonidel ning volikogu ja valitsuse liikmetel õigus esitada vallaeelarve eelnõusse muudatuste tegemiseks ettepanekuid.

  (2) Vallaeelarve eelnõu muutmise ettepanekutele, mis tingib ettenähtud tulude või kulude vähendamise, suurendamise või ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvutused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Püsiva iseloomuga väljaminekute korral kirjeldatakse mõju vähemalt kolmele eelseisvale eelarveaastale.

  (3) Muudatusettepanekute alusel koostab ametiasutuse finantsosakond koondi ning esitab selle seisukoha võtmiseks nii vallavalitsusele kui ka eelarvekomisjonile.

  (4) Vallavalitsus võib teha eelarvekomisjonile ettepaneku muudatusettepaneku tagasilükkamiseks juhul, kui see on vormistatud puudulikult, selle mõjusid või katteallikaid ei ole piisavalt selgitatud või see ei ole kooskõlas Peipsiääre valla kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga. Samuti juhul, kui muudatusettepanekud suurendavad kulude kogusummat, kuid katteallikaid ei ole lisatud või katteallikad ei ole reaalsed.

  (5) Muudatusettepaneku koondis on märgitud vallavalitsuse seisukoht ning eelarvekomisjon lisab oma seisukohad.

  (6) Vallavolikogule esitatakse teiseks lugemiseks muudatusettepanekute koond ning vallavolikogu hääletab teisel lugemisel vallaeelarvesse muudatuste tegemise.

§ 17.   Vallaeelarve vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Pärast muudatuste läbihääletamist otsustab vallavolikogu vallaeelarve eelnõu vastuvõtmise või suunamise kolmandale lugemisele.

  (2) Vallaeelarve teise ja kolmanda lugemise vahel võib ametiasutuse rahandusosakond täiendada vallaeelarve eelnõu sihtotstarbeliste laekumistega seotud kulu ja tuluga ning täiendada ja parandada seletuskirja.

  (3) Vallaeelarve vastuvõtmisega samal ajal vallavolikogu:
  1) otsustab kohustuste (laenu võtmine või võlakirjade emiteerimine investeeringuteks, arvelduslaenu võtmine, laenu võtmine välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks) võtmiseks loa andmise, määrates ära kohustuste piirmäärad;
  2) otsustab välisabiga rahastatavate projektide või muude välisvahenditega rahastatavate tegevuste sildfinantseerimiseks kasutatava raha suuruse eelarveaastal;
  3) otsustab sõltuvale üksusele laenu andmise (sealhulgas laenu tähtaja ja intressimäära) või kehtestab sõltuvale üksusele rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu andmiseks piirmäära, milleni võib antavate laenude kogusumma ulatuda.

  (4) Vallaeelarve võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (5) Vallaeelarve koos seletuskirjaga avalikustatakse 7 tööpäeva jooksul veebilehel. Veebilehel avaldatakse vallaeelarve menetlemist käsitlevad vallavolikogu istungite ja vallavolikogu komisjonide protokollid. Avalikustamise tagab ametiasutus.

4. peatükk LISAEELARVE KOOSTAMINE, MENETLEMINE, VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 18.   Lisaeelarve

  (1) Eelarve kogumahu suurenemisel või vähenemisel võib eelarveaasta jooksul muuta eelarvet lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule.

  (2) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekud ei suurene;
  2) väljaminekud vähenevad;
  3) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud toetuste või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

  (3) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist valla veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

  (4) Riigieelarvest ja muudest allikatest eelarveaasta jooksul saadud sihtotstarbelised eraldised ja nendele vastavad kulud võib vallavalitsus lisada eelarvesse, informeerides sellest koheselt kirjalikult volikogu.

5. peatükk VASTUVÕTMATA EELARVE KORRAL VALLAEELARVEST VÄLJAMINEKUTE TEGEMINE 

§ 19.   Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarvest väljaminekute tegemine

  (1) Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib vallavalitsus teha kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

  (2) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega võrreldes, võib vallavalitsus teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust.

  (3) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist;
  2) eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest, samuti põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust ning sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
  3) kohtuotsusest.

6. peatükk VALLAEELARVE TÄITMINE 

§ 20.   Vallaeelarve täitmine

  (1) Vallaeelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallaeelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses vallaeelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.

  (3) Tekkepõhise eelarve täitmisel on lubatud kajastada arvestuspõhimõtetest tulenevaid amortisatsioone, allahindlusi, mahakandmisi, väärtuste muutusi, ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisi, valuuta kursi muutusest tingitud kasumeid ja kahjumeid, eraldiste moodustamist ja korrigeerimist ning muid raamatupidamise arvestuspõhimõtetest tulenevaid ümberhindlusi ja korrigeerimisi, olenemata sellest, kas need olid eelarve ette nähtud või mitte.

  (4) Vallavalitsusel, ametiasutusel ning ametiasutuse hallatavatel asutustel on keelatud teha tehinguid, mida ei ole valleelarves ette nähtud, välja arvatud seadustes nimetatud juhtudel.

  (5) Vallavalitsus, ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse kohustusi või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja vallavolikogu antud volituste alusel.

  (6) Vallavalitsus informeerib vallavolikogu vallaeelarves kirjendamata väljaminekutest, kui lisaeelarve koostamine ei ole nõutav.

§ 21.   Aruandlus vallaeelarve täitmise kohta

  (1) Vallaeelarve täitmise kohta koostab ametiasutuse finantsosakond igas kuus aruande.

  (2) Iga kuu hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks:
  1) tehakse ametiasutuse hallatavatele asutustele nende eelarve täitmine eelarveaasta algusest kättesaadavaks läbi veebiaruannete;
  2) tehakse ametiasutuse ning ametiasutuse tegevvaldkondade eelarve täitmine ametiasutuses kättesaadavaks läbi veebiaruannete.

  (3) Vähemalt üks kord kvartalis edastab ametiasutuse finantsjuht eelarve täitmisest vallavalitsusele kokkuvõtte.

  (4) Vallavalitsus annab vallavolikogu eelarvekomisjonile vallaeelarve täitmise kohta informatsiooni komisjoni esimehe nõudmisel.

  (5) Vallavalitsus annab vallavolikogule eelarve täitmisest ülevaate ühel korral kvartalis vallavolikogu istungil.

  (6) Ametiasutus esitab Rahandusministeeriumile saldoandmikke süsteemi andmed vallaeelarve, lisaeelarve ja vallaeelarve täitmise kohta tegevusalade lõikes igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

7. peatükk VALLAEELARVE RESERVFONDI KASUTAMINE 

§ 22.   Reservfondi moodustamine

  (1) Reservfond moodustatakse iga-aastaselt valla eelarve kulude koosseisus.

  (2) Peipsiääre Vallavolikogu võib reservfondi suurust eelarveaasta jooksul muuta eelarve muutmise või lisaeelarve vastuvõtmise teel. Vahendeid reservfondist eraldatakse sihtotstarbeliselt Peipsiääre Vallavalitsuse korraldusega.

§ 23.   Reservfondi raha eraldamise alused

  (1) Reservfondi võib kasutada ainult ettenägematutel juhtudel, st üksnes selliste väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist eraldatakse raha sihtotstarbeliselt järgmistel juhtudel:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) ülevallalise tähtsusega tegevuste ja ürituste toetamiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida;
  3) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja valla õigusaktidest;
  4) eelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud kulude katmiseks;
  5) eraldiste tegemiseks jooksval eelarveaastal rahastuse saanud projektide omaosaluse katteks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha;
  6) hüvitise maksmiseks juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või teenistujate või töötajate koosseisu muutmist ning kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt rahalisi vahendeid;
  7) ühekordsete toetuste maksmiseks organisatsioonidele, mille tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele või puuetega inimestele (sh kultuuri-, spordi-, ja huvialategevuseks, ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks) ja mille tegevusega seotud kulusid ei finantseerita vallaeelarvest;
  8) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks;
  9) eelarveaasta kestel volikogu otsusega moodustatavate asutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks.

  (3) Reservfondist raha eraldamise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui eraldatava summa suurus on kuni 5000 eurot k.a;
  2) volikogu, kui eraldatava summa suurus ületab 5000 eurot.

§ 24.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus. Taotlus peab sisaldama andmeid raha kasutamise eesmärgi ja perioodi ning ettenägemata kulu kohta.

  (3) Ametiasutuse vastava eluvaldkonnaga tegeleva osakonna juhataja kontrollib taotletava summa põhjendatust ja vastavust korras sätestatud nõuetele ning koostab vallavalitsuse korralduse eelnõu, kooskõlastades selle eelnevalt ametiasutuse finantsjuhiga.

  (4) Kui taotlus ei vasta nõuetele, määrab eelnõu koostaja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata või rahuldada see osaliselt või täielikult.

  (6) Vallavalitsus vormistab oma otsuse korraldusega. Korralduse koopia edastatakse ametiasutuse raamatupidamisele, kes kannab otsuse alusel raha üle korralduses märgitud isikule.

§ 25.   Aruandlus

  (1) Reservfondist raha saaja on kohustatud pidama raha kasutamise kohta eraldi arvestust ning kasutamata raha vallaeelarvesse tagastama.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda reservfondist finantseeritud kulu kuludokumentidega tõestamist.

  (3) Reservfondi kasutamise kohta esitab vallavalitsus aruande vallavolikogule koos vallaeelarve täitmise aruandega või vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

8. peatükk PEIPSIÄÄRE VALLA MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTAMINE, MENETLEMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 26.   Majandusaasta aruande koostamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja KOFSi 5. peatükis sätestatud nõuetest.

  (2) Majandusaasta aruande koostamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Peipsiääre valla valitseva ja olulise mõju all olev äriühing ja sihtasutus peavad majandusaasta lõppemisest arvates nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates esitama vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

  (4) Vallavalitsus kiidab majandusaasta aruande heaks, vormistades protokollilise otsuse.

  (5) Vallavanem allkirjastab majandusaasta aruande koos kuupäeva märkimisega viivitamata pärast seda, kui vallavalitsus on aruande heaks kiitnud.

  (6) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

§ 27.   Majandusaasta aruande menetlemine

  (1) Enne majandusaastaaruande kinnitamist vallavolikogus vaatab revisjonikomisjon vallavolikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (2) Majandusaasta aruannet menetletakse vallavolikogus üldises korras ning majandusaasta aruanne kinnitatakse vallavolikogu poolthäälteenamusega.

§ 28.   Majandusaasta aruande avalikustamine

  Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse korraldus aruande heakskiitmise kohta ning vallavolikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel. Avalikustamise tagab ametiasutus.

9. peatükk FINANTSDISTSIPLIINI TAGAMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

§ 29.   Finantsdistsipliini tagamise üldised põhimõtted

  (1) Vallaeelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe (tulem) aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

  (2) Netovõlakoormus võib ulatuda seaduses sätestatud määrani aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

  (3) Likviidseid varasid ei tohi fondidesse paigutada.

  (4) Võlakohustusi võib võtta ainult investeeringuteks või võlakohustuste refinantseerimiseks.

  (5) Arvelduskrediiti või lühiajalist laenu käibevahendite juhtimiseks võib võtta ainult tingimusel, et see makstakse aasta lõpu seisuga tagasi.

10. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 30.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json