ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 101

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ning „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Sillamäe linna eelarvest toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks.

  (2) Toetuse eesmärgiks on vähendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

§ 2.   Toetuse määramise üldpõhimõtted

  (1) Toetust määratakse sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ tähenduses inimesele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Sillamäe linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse ning kelle majanduslik seisund ei võimalda eluruumi kohandamistööde eest tasumist (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust määratakse ehitustöödeks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele ja soodustavad taotleja iseseisvat toimetulekut, leevendavad või kõrvaldavad puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel (edaspidi kohandamine), sh:
  1) eluruumis liikumise parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

  (3) Eluruumi kohandamiseks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulusid, kui tehniline abivahend on võimalik osta ja paigaldada „Sotsiaalhoolekande seaduse“ alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel.

  (4) Toetust määratakse eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliseks elamiseks ja mis on taotleja või temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis või kasutuses (edaspidi eluruum).

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid.

  (2) Toetuse suurus on maksimaalselt 85 protsenti kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2 000 eurot. Sillamäe Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) on õigus taotleja või temaga koos elava perekonna majanduslikust olukorrast lähtuvalt anda toetust kuni 100 protsenti kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2 000 eurot.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja menetlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitatakse linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) kirjaliku taotluse.

  (2) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
  1) puude määramise otsus;
  2) kohandamise hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt;
  3) eluruumi kasutamisleping kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  4) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  5) eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  6) korteriühistu nõusolek, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool korteriomandi eriomandi eset;
  7) taotleja või temaga koos elava perekonna majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid.

  (3) Taotluse vastu võtnud sotsiaalosakonna teenistuja registreerib taotluse dokumendiregistris.

  (4) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalosakonna teenistuja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Sotsiaalosakonna teenistujal on õigus nõuda lisadokumente, sealhulgas täiendavate hinnapakkumiste esitamist, külastada kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks, samuti kaasata vajadusel vastava ettevalmistusega linnavalitsuse ja sotsiaalkindlusameti spetsialiste.

  (6) Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel, valeandmete esitamisel või sissetulekute varjamise korral, samuti juhul, kui taotleja keeldub laskma sotsiaalosakonna teenistuja oma elukohta kontrollima esitatud andmete tegelikkusele vastavust, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (7) Taotluse läbi vaatamata jätmise otsustab sotsiaalosakonna teenistuja hiljemalt 15 päeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise päevast ja teeb otsuse teatavaks taotlejale või tema seadusliku esindajale. Kui taotleja nimetatud otsusega ei nõustu, siis on tal õigus esitada vaie seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Toetuse määramine

  (1) Sotsiaalosakonna teenistuja esitab nõuetekohase taotluse linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjon vaatab toetuse määramise taotluse läbi ja teeb toetuse määramise ettepaneku linnavalitsusele.

  (2) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab linnavalitsus korraldusega 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust ja sotsiaalkomisjoni ettepanekut.

  (3) Linnavalitsusel on õigus keelduda toetuse määramisest, kui taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekud on piisavad eluruumi kohandamiseks.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Sotsiaalosakonna juhataja sõlmib taotlejaga, kellele on toetus määratud (edaspidi toetuse saaja), toetuse kasutamise lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama sotsiaalosakonnale kohandamise üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta viivitamatult peale üleandmise – vastuvõtmise akti allkirjastamist ja arve esitamist töövõtja poolt.

  (3) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 15 päeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel sotsiaalosakonna poolt paikvaatluse läbiviimist. Kui toetuse saaja tegi kohandamistööd ise, makstakse toetus toetuse saajale kuludokumentide alusel samal tähtajal.

  (4) Sotsiaalosakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud dokumente;
  3) eluruumis ei ole tehtud lepingujärgset kohandamist;
  4) kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (5) Sotsiaalosakonnal on õigus toetus tagasi nõuda, kui on selgunud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud asjaolud.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json