HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021 kinnitamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 104

Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021 kinnitamine

Vastu võetud 05.06.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lõike 4 ja § 18 ning Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine


Kinnitada Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021 vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Arengukava avalikustamine


Kuressaare Gümnaasiumi direktoril korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.

§ 3.  Arengukava ülevaatamine ja muutmine


Kuressaare Gümnaasium vaatab arengukava üle iga õppeaasta lõpuks ning vajadusel valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.  Arengukava täitmise aruande koostamine


Kuressaare Gümnaasium koostab ja esitab arengukava 2018–2021 täitmise aruande Saaremaa Vallavalitsusele koos uue arengukava eelnõuga.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 17. veebruari 2014. a määrus nr 1 „Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2013/14.- 2016/17. õ-a kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Liis Lepik
vallasekretär

Lisa KG arengukava 2018 - 2021

/otsingu_soovitused.json