ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistutele 2018. aastal toetuse andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 105

Korteriühistutele 2018. aastal toetuse andmise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala valla eelarvest valla haldusterritooriumil asuvatele korteriomandi- ja korteriühistuseaduse vastuvõtmise ja jõustumise vahelisel perioodil 13.03.2014-31.12.2017 moodustatud korteriühistutele toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Toetust antakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse vastuvõtmise ja jõustumise vahelisel perioodil vabatahtlikult moodustatud korteriühistutele.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetuse taotlejaks saab olla Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil asuv korteriühistu, mis on moodustatud ajavahemikul 13.03.2014-31.12.2017 (edaspidi taotleja).

§ 3.   Toetuse suurus

  Toetuse suurus on 20 eurot taotleja iga korteriomandi kohta.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja esitama hiljemalt 1. septembriks 2018 Põhja-Sakala Vallavalitsusele vabas vormis taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) registrikood;
  3) asukoha aadress;
  4) korteriomandite arv;
  5) arvelduskonto number;
  6) taotleja esindaja ja tema kontaktandmed (telefon, e-post).

  (2) Kui esitatud taotluses on puudusi või ebatäpsusi, tuleb taotlejal vallavalitsuse nõudmisel puudused kõrvaldada antud tähtaja jooksul. Kui puudusi määratud tähtajaks ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Taotluse ja taotleja vastavaks tunnistamine ning toetuse eraldamine

  (1) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui käesoleva korra nõuded on täidetud.

  (2) Taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus eraldamata, kui taotleja ei vasta korras esitatud nõuetele, taotluses on esitatud valeandmeid, taotlus on esitatud pärast korra § 4 lõikes 1 sätestatud tähtaega või muul korra nõuetest tuleneval põhjusel.

  (4) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul pärast toetuse eraldamise otsuse jõustumist.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Toetust ei maksta Võhma linna territooriumil asuvatele korteriühistutele, kellele on toetus 2017. aastal välja makstud.

Avo Põder
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json