KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Häädemeeste vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2019, 1

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Häädemeeste vallas

Vastu võetud 30.05.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Määruses sätestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Häädemeeste vallas (edaspidi vald) eesmärgiga tagada avalik kord vallas toimuvatel avalikel üritustel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole korrakaitseseaduse § 58 lõike 2 tähenduses avalik koosolek.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus,:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud või valla haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;
  4) mille toimumise koht või kohaga piirnev ala (nt veekogu) või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  5) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari
  6) kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise luba on Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldaja

  Avaliku ürituse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik või seltsing, kes on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud korras.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele loa taotluse koos vajalike dokumentidega kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna vähemalt 20 päeva enne ürituse toimumist. Loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus esitatakse hiljemalt 30 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või ühissõidukite töö.

  (3) Ürituse luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva elektronposti aadressil [email protected].

  (4) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) korraldaja nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) ürituse nimetus, vorm (võistlus, lõbustusüritus, laat jne) ja sisu lühikirjeldus;
  3) ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
  4) ürituse toimumise kuupäev või kuupäevad ning alguse ja lõpu kellaaeg;
  5) eeldatav osavõtjate arv;
  6) liikluse ja parkimise ümberkorraldamise vajadus koos liikluskorralduse ja parkimise skeemiga;
  7) liikluskorralduse eest vastutaja nimi ja tema sidevahendite andmed;
  8) teave kaubandustegevuse ja alkohoolsete jookide müügi kohta;
  9) teave ilutulestiku korraldamise kohta (sh kasutatava pürotehnilise toote kategooria);
  10) teave lõkke tegemise kohta;
  11) heli- ja valgustusseadmete kasutamise vajadus;
  12) info ajutise ehitise või muu inventari paigaldamise kohta;
  13) teave piletimüügi korraldamise kohta;
  14) turvalisuse ja avaliku korra eest vastutaja nimi ja tema sidevahendite andmed;
  15) meditsiinilise abi kohaloleku vajadus ürituse ajal;
  16) kui üritus toimub kolmandatele isikutele kuuluvas hoones või territooriumil, siis vajadusel nende kirjalik või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud nõusolek.
  17) politseikonstaabli kooskõlastus

  (5) Vallavalitsusel on õigus küsida avaliku ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik loa andmise otsustamiseks.

§ 5.   Loa andmine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastav teenistuja, kes kontrollib taotluse vastavust määruses esitatud nõuetele ning nõutud dokumentide olemasolu ja vajadusel küsib ürituse korraldajalt täiendavaid andmeid või dokumente. Kui avaliku ürituse korraldaja ei esita nõutud dokumente või esineb dokumentides puudusi, määrab vallavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui korraldaja ei ole tähtajaks puudusi kõrvaldanud, võib avaliku ürituse korraldamise loa taotluse jätta läbi vaatamata.

  (2) Vallavalitsus:
  1) annab kümne tööpäeva jooksul käesoleva määruse § 4 lõikele 4 vastava loa taotluse ja vallavalitsuse määratud täiendavate dokumentide vallavalitsusse saabumise päevast arvates avaliku ürituse korraldamiseks loa;
  2) jätab paragrahvis 6 sätestatud juhtudel loa andmata viidates õigusaktidele ning põhjustele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks;
  3) vallavalitsusel on õigus pikendada öörahu alguse kellaaega.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise luba antakse vallavalitsuse korraldusega, milles märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) ürituse korraldaja nimi, aadress ja sidevahendi andmed;
  3) ürituse pidamise koht ja/või liikumismarsruut;
  4) ürituse toimumise kuupäevad ja kellaajad;
  5) ürituse pidamise tingimused.

  (4) Vallavalitsus edastab taotlejale avaliku ürituse korraldamise loa ja saadab selle ärakirja Politsei- ja Piirivalveametile ning teistele haldus- ja järelevalveorganitele vastavalt kokkuleppele ürituse korraldajaga.

§ 6.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest võib keelduda eelkõige juhul, kui:
  1) korraldaja on esitanud valeandmeid;
  2) taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ja puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  3) taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  4) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem nõustutud mõne teise avaliku ürituse korraldamisega;
  5) avalik üritus on teates märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  6) taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  7) avaliku ürituse korraldaja ei ole eelnevate samalaadsete ürituste korraldamisel järginud õigusaktidest tulenevaid kohustusi või kooskõlastajate tingimusi.

§ 7.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Vallavalitsuse vastav teenistuja võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ja mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ja ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab vallavalitsus korralduse alusel loa ürituse pidamiseks.

§ 8.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) viima ürituse läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning vallavalitsuse määratud tingimustele;
  2) tagama ürituse läbiviimisel Häädemeeste valla heakorraeeskirjas sätestatud nõuete täitmise.

§ 9.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib loa andmise korralduse tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Häädemeeste Vallavolikogu 12.06.2014 määrus nr 13 „Häädemeeste valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“;
  2) Tahkuranna Vallavolikogu 28.08.2014 määrus nr 13 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tahkuranna vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json