HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke põhimäärus

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2019, 2

Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke põhimäärus

Vastu võetud 06.06.2019 nr 15
jõustumine 31.08.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ § 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus ja asukoht

  Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke (edaspidi lasteaed), juriidilise aadressiga Koidu tn 75, Kunda linn 44108, Viru-Nigula vald, asub kolmes majas:
  1) Kunda rühmad aadressil Koidu tn 75, Kunda linn 44108, Viru-Nigula vald;
  2) Viru-Nigula rühmad aadressil Maarja tn 9, Viru-Nigula alevik 44001, Viru-Nigula vald;
  3) Aseri rühmad aadressil Kooli tn 2, Aseri alevik 43401, Viru-Nigula vald.

§ 2.   Lasteasutuse liik ja teeninduspiirkond

  (1) Lasteaed on Viru-Nigula Vallavalitsuse hallatav koolieelne lasteasutus.

  (2) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Viru-Nigula vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras teeninduspiirkonnas töötavate lapsevanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuse korraldus 

§ 3.   Õppe- ja kasvatuse korraldus koolieelses lasteasutuses

  (1) Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis pakub koolieast noorematele kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja võimaldab alushariduse omandamist. Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

  (2) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava. Lasteaia õppekava kinnitab direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

  (4) Lasteaia struktuuris on 14 rühma:
  1) sõimerühmad – kuni kolmeaastastele lastele;
  2) lasteaiarühmad – kolme- kuni seitsmeaastastele lastele;
  3) liitrühmad- kahe- kuni seitsmeaastele lastele.

  (5) Viru-Nigula vallavalitsus, kui täitevorgan (edaspidi Vallavalitsus) võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega.

  (6) Erivajadusega laps võetakse sobitusrühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

  (7) Lasteaia rühmade avamise ja sulgemise otsustab lasteaia direktor kooskõlastatult Vallavalitsusega.

  (8) Lasteaia õppekava läbinule antakse koolivalmiduskaart. HEV lastele antakse lisaks individuaalne arenduskaart.

§ 4.   Õppekeel

  Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub eesti keeles.

§ 5.   Lasteaeda vastuvõtmine

  Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 6.   Laste arv rühmades

  (1) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last.

  (2) Hoolekogu ettepanekul on Vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra ja lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra.

  (3) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteaia rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

3. peatükk Lapsed ja vanemad 

§ 7.   Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) tegevusele, mis toetab eneseusaldust ja vaimset erksust;
  3) tervislike eluviiside väärtustamisele;
  4) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 8.   Lapsevanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsevanematel on õigus:
  1) osaleda lasteaia õppekava koostamises ja arendamises läbi hoolekogu;
  2) teha ettepanekuid lasteaias liitrühma moodustamiseks;
  3) saada lasteaia pedagoogidelt nõustamist õppe- ja kasvatuskorralduse küsimustes;
  4) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  5) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktori või vallavalitsuse poole.

  (2) Lapsevanemad on kohustatud:
  1) pidama kinni lasteaia päevakavast, kodukorrast, tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  2) informeerima lasteaia personali lapse tervisehäiretest ning muust lapsega seonduvast;
  3) hoidma heaperemehelikult lasteaia kasutuses olevat vara.

  (3) Lapsevanematel on lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud õigustele ja kohustustele muud seadustest ja seaduste alusel antud õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

4. peatükk Lasteaia juhtimine 

§ 9.   Lasteaia direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor.

  (2) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktor:
  1) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja aiarühmad ning HEV laste rühmad;
  2) korraldab pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsuste täitmise;
  3) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  4) esitab vallavalitsusele lasteaia alaeelarve projekti ja tagab alaeelarve täitmise;
  5) korraldab lasteaia arengukava koostamist ja selle täimist;
  6) kehtestab töökorralduse ja kodukorra reeglid;
  7) määrab kindlaks lasteaia personali tööülesanded ja kinnitab ametikirjeldused;
  8) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteaia; õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
  9) kinnitab pedagoogilise nõukogu töökorra;
  10) kinnitab lasteaia sisehindamise aruande, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks hoolekogule ja Vallavalitsusele;
  11) tagab lasteaia asjaajamise ja kinnitab asjaajamiskorra;
  12) tegutseb tööandjana lasteaia töötajate suhtes; sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepingud arvestades kinnitatud koosseisu;
  13) on Vallavalitsuse ja hoolekogu ees aruandekohustuslik;
  14) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab käskkirju.

  (4) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud asendaja. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab, konkursi kuulutab välja ja viib läbi Viru-Nigula vallavalitsus, kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (6) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevust korraldab ja juhib õppejuht, tema puudumisel lasteaia direktor.

§ 10.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on vanemate ja lasteaia personali koostöö õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel.

  (2) Hoolekogu:
  1) teeb ettepanekuid õppe – ja kasvatustööks paremate tingimuste loomiseks;
  2) osaleb lasteaia arengukava, kodukorra, eelarve ja muude lasteaia tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
  3) kuulab ära vähemalt üks kord aastas direktori aruande õppe- ja kasvatuse korralduse ning majandamise kohta;
  4) arutab lapsevanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) täidab muid hoolekogule seadustes, käesolevas põhimääruses ja muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

  (3) Hoolekogu on 16-liikmeline. Hoolekogusse kuuluvad üks Viru-Nigula valla esindaja, üks õpetajate esindaja ja igast rühmast üks lapsevanemate esindaja.

  (4) Direktor esitab hoolekogu koosseisu kinnitamiseks Vallavalitsusele.

  (5) Hoolekogu koosseisu ja selle muudatused kinnitab Vallavalitsus. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

  (6) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (7) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (8) Hoolekogu koosolekuid võib vajadusel läbi viia ka elektrooniliselt.

  (9) Koosoleku protokoll esitatakse lasteaeda hiljemalt viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

5. peatükk Lasteaia töötajad 

§ 11.   Lasteaia töötajate koosseis

  (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid, tervishoiutöötaja-perenaine ning lasteaia majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Töötajate koosseisu kinnitab lasteaia direktori ettepanekul Vallavalitsus.

  (3) Pedagoogid on lasteaia pedagoogilise nõukogu liikmed.

§ 12.   Lasteaia töötaja õigused ja kohustused

  (1) Töötaja õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesolevas põhimääruses, töökorralduse reeglites, töölepingus ja tööülesannete kirjelduses.

  (2) Töötajal on õigus:
  1) saada teavet lasteaia põhimääruse, õppekava, töökorralduse reeglite, kodukorra ja muude dokumentide kohta;
  2) saada erialast täiendõpet;
  3) esitada direktorile ettepanekuid töö- ja õppekorralduse parendamiseks;
  4) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Töötajal on kohustus:
  1) aidata kaasa lapse arengut toetava õppe- ja kasvatuskorralduse ning hoiukeskkonna loomisele;
  2) juhinduda oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest lasteaia dokumentidest, töökorralduse reeglitest ja töökorralduse reeglitest;
  3) hoida ja kasutada heaperemehelikult lasteaia vara;
  4) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.

6. peatükk Rahastamine ja dokumentide haldus 

§ 13.   Rahastamine

  (1) Lasteaial on Viru-Nigula valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve, mille kinnitab Viru- Nigula Vallavolikogu.

  (2) Lasteaed kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.

§ 14.   Vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks antud maa, hooned ja rajatised, inventar ning muud õppe- ja kasvatustööks vajalikud vahendid.

  (2) Varaks on ka annetustena, kingitustena ja projektides osalemisega saadud vara.

  (3) Lasteaed kasutab ja käsutab vara Viru-Nigula Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

§ 15.   Asjaajamine

  (1) Lasteaia dokumendihalduse korraldamiseks kinnitab direktor asjaajamiskorra.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

7. peatükk Põhimäärus ja arengukava 

§ 16.   Põhimäärus

  (1) Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub Viru-Nigula Vallavolikogu sätestatud korras.

  (2) Põhimäärus avalikustatakse lasteaia veebilehel.

§ 17.   Arengukava

  (1) Lasteaia arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks. Arengukava peab mistahes aastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat arengukava tegevuskava osas. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Vallavalitsus määrusega.

  (2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Ettevalmistamisse tuleb kaasata hoolekogu, pedagoogiline nõukogu ning vajadusel eksperdid lasteaiast või väljastpoolt. Hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu osalevad arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises esindajate kaudu. Arengukava ja selle muudatused esitab direktor enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule.

  (3) Arengukava muutmine (uuendamine) toimub arengukavas sätestatud korras.

  (4) Direktor avalikustab arengukava lasteaia veebilehel.

§ 18.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja Vallavalitsusega ning aruande kinnitab direktor.

  (4) Lasteaia nõustamise tingimused ja korra sisehindamise küsimustes kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

8. peatükk Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Viru-Nigula Vallavolikogu.

  (2) Ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab Viru-Nigula Vallavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavalitsuse 17.05.2018 määrus nr 13 „Kunda Linna Lasteaia Kelluke põhimäärus”.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. augustil 2019.

Raido Tetto
majandusvaldkonna juht vallavanema ülesannetes

Krista Engelbrecht
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json