Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2020. a 1. lisaeelarve

Raasiku valla 2020. a 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2020, 15

  Raasiku valla 2020. a 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 09.06.2020 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 13–18, § 21, § 23, Raasiku valla põhimääruse § 39 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Raasiku valla 2020. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Vähendada 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulusid summas 244 624,70 eurot.

    (2) Vähendada 2020. aasta eelarve põhitegevuse kulusid summas 293 040,70 eurot.

    (3) Vähendada 2020. aasta eelarve investeerimistegevuse eelarveosa kulusid summas 851 584 eurot.

    (4) Vähendada 2020. aasta eelarve finantseerimistegevuse eelarveosa summas 900 000 eurot.

    (5) Lõigetes 1–4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

    (6) Lisaeelarve järgne koondeelarve on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 1. lisaeelarve

  Lisa 2 Koondeelarve

  /otsingu_soovitused.json