Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu sotsiaalvaldkonna määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2024, 2

Tallinna Linnavolikogu sotsiaalvaldkonna määruste muutmine

Vastu võetud 30.05.2024 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2022 määruses nr 25 „Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koduteenuse osutaja abistab või juhendab inimest, kes terviseseisundi, tegevusvõime või elukeskkonna tõttu vajab kodustes tingimustes toimetulekuks kõrvalabi. Koduteenuse raames osutatakse koduabi ja isikuabi vastavalt teenuse saaja tegelikele vajadustele, edendades teenuse saaja aktiivsust ja motivatsiooni iseseisvalt kodus elada.“;


  2) paragrahvi 19 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koduteenus hõlmab teenuse saaja abistamist ja juhendamist tema abivajadusest lähtudes järgmiselt:“;


  3) paragrahvi 19 lõike 3 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) koduabi osutamist igapäevaeluks vajalikes tegevustes ja koduabitoimingutes, et toetada iseseisvat ja turvalist toimetulekut kodus (näiteks sisseostude tegemine ja kojutoomine, teenuste kasutamine ja asjaajamine, küttematerjali tellimine, ladustamine ja kütmine, eluruumi turvalisuse jälgimine ja ohutu elukeskkonna tagamine, eluruumi korrastamine, inimese hooviala hooldamine ja heakorraeeskirja täitmine);

2) isikuabi osutamist, et parandada inimese iseseisvat toimetulekut ja tegevusvõimet kodus (näiteks isikliku hügieeni toimingud, tualeti ja inkontinentsivahendite kasutamine, toitumine, riietumine, enese korrastamine, voodipesu vahetamine ja pesupesemine, ravimite manustamise ja terviseseisundi jälgimine, lähtudes tervishoiutöötaja juhistest, tegevusvõime jälgimine teenuse osutamise ajal, lähivõrgustikuga kontakti hoidmise ja kogukonnaelus osalemise soodustamine, vaimse ja hingelise toe pakkumine ning abitehnoloogiate kasutamine).“;


  4) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

„(31) Koduteenuse osutaja arvestab teenuse osutamisel teenuse saaja tahet ja võimekust ning selgitab talle eelnevalt toimingute sisu.“;


  6) paragrahvi 19 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Inimesele teenuse osutamise otsustab sotsiaaltöötaja abivajaduse hindamise alusel. Sotsiaaltöötaja konsulteerib teenuse taotleja raviarsti ja vajadusel teenuse osutajaga ning arvestab nende hinnangut koduteenuse sobivuse kohta.“;


  7) paragrahvi 19 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Koduteenuse omaosalustasu suuruse arvestamisel lähtutakse teenuse saaja tegelikust netosissetulekust ja Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud sissetulekupiirist. Koduteenuse eest tasub inimene omaosalustasu järgmiselt:

1) kui tema netosissetulek jääb alla sissetulekupiiri, ei rakendata omaosalustasu;

2) kui tema netosissetulek ületab sissetulekupiiri 1–150 euro võrra, on omaosalustasu 2 eurot tunnis;

3) kui tema netosissetulek ületab sissetulekupiiri 151–300 euro võrra, on omaosalustasu 4 eurot tunnis;

4) kui tema netosissetulek ületab sissetulekupiiri 301–450 euro võrra, on omaosalustasu 6 eurot tunnis; 

5) kui tema netosissetulek ületab sissetulekupiiri 451 euro võrra või enam, on omaosalustasu 10 eurot tunnis.“;


  8) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 8-11 järgmises sõnastuses:

„(8) Tallinna linn võib võtta käesoleva määruse § 19 lõike 7 punktides 2 kuni 5 kirjeldatud juhtudel koduteenuse täishinnast omaosalustasu maksmise kohustuse osaliselt või täielikult üle kuni kuueks kuuks juhul, kui eluasemekulud mõjutavad omaosalustasu maksmist. Tegelikud eluasemekulud võetakse arvesse määruses „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärad“ sätestatud ulatuses.

(9) Teenust osutatakse haldusaktis nimetatud mahus (määratud toimingud ja nende sagedus). Kui inimene soovib koduteenust kasutada haldusaktis nimetatust suuremas mahus, tasub ta selle eest ise Tallinna linna kehtestatud koduteenuse täishinna. Tallinna linn ei hüvita vabaturult tellitud koduteenust.

(10) Koduteenuse omaosalustasu arvutatakse ümber iga aasta 1. juuniks.

(11) Enne 1. jaanuari 2026 antud koduteenuse haldusakte muudetakse, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikest 10.“;

§ 2. 

  Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2021 määruses nr 26 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 14 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal või tema volitatud ametnikul on sotsiaaltöötaja põhjendatud ettepanekul õigus:“;


  2) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) määrata toetus perele, kelle sissetulek on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras sätestatud tasu maksmise ülevõtmise põhimõtete alusel kindlaks määratust suurem;“;


  3) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) määrata toetust ilma abi vajava inimese taotluseta, kuid võimaluse korral tema nõusolekul;“;


  4) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) mitte arvestada inimese või pere sissetulekute hulka konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud rahalist abi.“;


  5) paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Toetust on ennekõike võimalik taotleda ühel korral kalendrikuus dokumentaalselt tõendatavate kulude alusel, mille suurus on vähemalt kümme eurot taotluse kohta ja mis on tehtud taotluse esitamise kalendrikuul või sellele eelnenud kalendrikuul.“;

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktid 2, 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2025.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktiga 8 määrusesse lisatav § 19 lõige 10 jõustub 1. jaanuaril 2026.

Maris Sild
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json