Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Kultuuri valdkonna toetused

Kultuuri valdkonna toetused - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2024, 6

Kultuuri valdkonna toetused

Vastu võetud 06.06.2024 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib kultuuri valdkonnas toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, taotluse hindamise, toetuse andmise ja kasutamise korda.

§ 2.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3.   Toetuse objekt

  (1) Kultuuri valdkonna toetuse objekt on kultuuriprojekt, kolmeaastane kultuurifestival, kultuuriprogramm, kolmeaastane kultuuritegevus ning kultuuri investeering ja areng.

  (2) Linnavalitsuse kultuuriosakonna (kultuuriosakonna) juhatajal on õigus kehtestada toetuse objektile konkreetseks ajaks prioriteete, millega taotleja peab toetuse saamiseks arvestama või millele vastavat taotlust toetuse andmisel eelistatakse.

§ 4.   Toetuse taotlemise ühekordsuse põhimõte

  (1) Käesoleva määruse kohaselt on ühele sündmusele, programmile või muule tegevusele võimalik toetust saada üks kord.

  (2) Üks isik võib taotleda mitut käesolevas määruses nimetatud toetust, kui toetuse objekt on erinev.

§ 5.   Toetuste taotluste vastuvõtmise väljakuulutamine

  Kui käesolevas määruses ei ole toetuse objektile sätestatud taotlemise aega või eelarveaasta jooksul tekib lisavahendeid toetuse andmiseks, teavitatakse toetuse taotlemise ajast vähemalt kaks kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva.

2. peatükk Toetuse andmise täpsemad reeglid 

1. jagu Kultuuriprojekti toetus 

§ 6.   Kultuuriprojekti toetus

  (1) Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

  (2) Kultuuriprojekti toetus jaguneb:
  1) väikeprojekti toetuseks (taotletav toetus alates 500 eurost kuni 5000 euroni, kaasa arvatud);
  2) suurprojekti toetuseks (taotletav toetus alates 5001 eurost kuni 50 000 euroni, kaasa arvatud).

  (3) Käesoleva määruse paragrahvis 46 nimetatud hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot. Sellises mahus toetuse taotlemiseks peab taotleja hiljemalt 1. juuniks esitama kultuuriosakonnale vabas vormis projekti tutvustuse, mille põhjal nõustab kultuuriosakond taotlejat ja annab soovituse edasiseks tegevuseks toetuse taotlemisel.

§ 7.   Kultuuriprojekti toetuse taotlemise aeg

  (1) Kultuuri väikeprojekti toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis. Taotlust on võimalik esitada kuni kahel korral aastas.

  (2) Kultuuri suurprojekti toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. oktoobriks.

§ 8.   Kultuuriprojekti toetuse taotlemine

  Kultuuriprojekti toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) kultuuriprojekti pealkiri;
  2) toimumise aeg;
  3) taotletav toetussumma;
  4) kultuuriprojekti vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  5) vajalikkuse põhjendus (sealhulgas projekti kirjeldus, üldeesmärk);
  6) alameesmärgid, mõõdikud ja võtmetegevused eesmärgi saavutamiseks;
  7) tegevusplaani kirjeldus;
  8) elluviijate nimed, nende roll korralduses ja lühitutvustus;
  9) teavitusplaani kirjeldus;
  10) nägemus riskide maandamisest;
  11) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
  12) kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut);
  13) vajadusel muud olulised andmed.

§ 9.   Kultuuriprojekti toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;
  2) kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud kultuuriprojekti läbiviimisega seotud kommunaalteenused);
  3) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks;
  4) asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus muuks kui konkreetse kultuuriprojekti tarbeks.

  (2) Kultuuriprojekti elluviijate töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest.

§ 10.   Kultuuriprojekti oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% väikeprojekti ja vähemalt 30% suurprojekti kogueelarvest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 11.   Kultuuriprojekti toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) vajalikkus;
  2) tegevuskava selgus;
  3) elluviijate võimekus;
  4) sihtgruppide määratluse ja teavitusplaani asjakohasus;
  5) riskianalüüsi selgus;
  6) kogueelarve realistlikkus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.

  (3) Kui kultuuriprojekti toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse toetuse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.

§ 12.   Kultuuriprojekti toetuse andmine

  (1) Kultuuri väikeprojekti toetus antakse taotlemisel määratud perioodiks.

  (2) Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (3) Kultuuriprojekti toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

  (4) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada kultuuriprojekti tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, säilitades kultuuriprojekti eesmärgi ning kooskõlastades muudatused eelnevalt kultuuriosakonnaga.

§ 13.   Kultuuriprojekti toetuse aruanne

  Kultuuriprojekti toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt kultuuriprojekti elluviimise kuule järgneva teise kuu lõpuks aruande, milles esitatakse kultuuriprojekti kohta järgmine teave:
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) kultuuriprojekti eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  6) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
  7) muu vajalik info kultuuriprojekti elluviimise kohta.

2. jagu Kolmeaastane kultuurifestivali toetus 

§ 14.   Kolmeaastane kultuurifestivali toetus

  (1) Kolmeaastane kultuurifestivali toetus on toetus Tartu linnas piiritletud ajal avalikkusele suunatult vähemalt kolmel järgneval aastal toimuvat kultuurifestivali korraldavale juriidilisele isikule tingimusel, et sama festivali korraldamiseks on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saadud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

  (2) Kolmeaastast kultuurifestivali toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 15.   Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotlemise aeg

  Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. septembriks.

§ 16.   Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotlemine

  (1) Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) kultuurifestivali pealkiri;
  2) toimumise aeg esimesel aastal, võimalusel ka teisel ja kolmandal aastal;
  3) taotletav toetussumma iga aasta kohta;
  4) kultuurifestivali vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  5) vajalikkuse põhjendus (sealhulgas festivali kirjeldus, üldeesmärk ja olulisus valdkonnas);
  6) esimese aasta põhisündmuste kirjeldus;
  7) alameesmärgid, mõõdikud ja võtmetegevused eesmärgi saavutamiseks;
  8) tegevusplaani kirjeldus esimese aasta kohta;
  9) tegevusplaani kirjeldus teise ja kolmanda aasta kohta;
  10) elluviijate nimed, nende roll korralduses ja lühitutvustus;
  11) teavitustegevuste üldpõhimõtted ning teavitusplaan esimese aasta kohta;
  12) nägemus riskide maandamisest;
  13) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
  14) rahastamise üldpõhimõtted, festivali kogueelarve esimese aasta kohta (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut), festivali kogueelarve teise ja kolmanda aasta kohta (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut);
  15) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Taotlusele tuleb lisada kinnitus, et tegevuste elluviijad on valmis tegevustes osalema.

§ 17.   Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kolmeaastase kultuurifestivali toetust saab taotleda alates 5001 eurost kuni 75 000 euroni (kaasa arvatud) aastas ühe kultuurifestivali kohta.

  (2) Samal ajal antakse kolmeaastast kultuurifestivali toetust kuni viie kultuurifestivali korraldamiseks, arvestades eelarveliste vahendite olemasolu.

  (3) Kolmeaastast kultuurifestivali toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;
  2) kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud kultuurifestivali läbiviimisega seotud kommunaalteenused);
  3) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks;
  4) asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus muuks kui konkreetse kultuurifestivali tarbeks.

  (4) Kultuurifestivali elluviijate töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 50% Tartu linnalt saadud toetusest.

§ 18.   Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 40% festivali kogueelarvest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 19.   Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotluste hindamise kriteeriumid

  (1) Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) vajalikkuse põhjendus;
  2) tegevusplaani selgus;
  3) elluviijate võimekus;
  4) teavitusplaani asjakohasus;
  5) riskianalüüsi selgus;
  6) kogueelarve realistlikkus ja festivali finantsiline jätkusuutlikkus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.

  (3) Kui kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse toetuse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.

§ 20.   Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse andmine

  (1) Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse andmisel kiidetakse heaks toetuse andmine kolmeks kalendriaastaks. Toetus antakse ja konkreetne toetuse suurus määratakse kindlaks ühe aasta kaupa.

  (2) Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse heakskiitmise ja andmise otsustab linnavalitsus.

§ 21.   Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotluse uuendamine ja aruanne

  (1) Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt toetuse saamise esimese ja teise aasta 31. oktoobriks täpsustatud informatsiooni järgmise aasta kohta:
  1) kultuurifestivali toimumise aeg;
  2) alameesmärgid, mõõdikud ja võtmetegevused eesmärgi saavutamiseks;
  3) põhisündmuste kirjeldus;
  4) tegevusplaani kirjeldus;
  5) ülevaade kultuurifestivali tegevuse elluviijate seas toimunud muudatustest;
  6) teavitusplaan;
  7) järgmise aasta kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut).

  (2) Kolmeaastase kultuurifestivali toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis iga aasta kohta hiljemalt festivalile järgneva kolmanda kuu lõpuks aruande, milles esitatakse toetuse saaja toimunud kultuurifestivalist järgmine teave:
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) kultuurifestivali eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  6) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
  7) muu vajalik info kultuurifestivali elluviimise kohta.

3. jagu Kultuuriprogrammi toetus 

§ 22.   Kultuuriprogrammi toetus

  (1) Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aastaringset (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

  (2) Kultuuriprogrammi toetus jaguneb:
  1) väikeprogrammi toetuseks (taotletav toetus kuni 10 000 eurot, kaasa arvatud);
  2) suurprogrammi toetuseks (taotletav toetus alates 10 001 eurost kuni 50 000 euroni, kaasa arvatud).

  (3) Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 23.   Kultuuriprogrammi toetuse taotlemise aeg

  Kultuuriprogrammi toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. oktoobriks.

§ 24.   Kultuuriprogrammi toetuse taotlemine

  Kultuuriprogrammi toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) kultuuriprogrammi pealkiri;
  2) taotletav toetussumma;
  3) kultuuriprogrammi vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  4) vajalikkuse põhjendus (sh programmi koostamise põhimõtted);
  5) alameesmärgid, mõõdikud ja võtmetegevused eesmärgi saavutamiseks;
  6) tegevusplaani kirjeldus;
  7) elluviijate nimed, nende roll korralduses ja lühitutvustus;
  8) teavitusplaani kirjeldus;
  9) nägemus riskide maandamisest;
  10) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
  11) kultuuriprogrammi kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut);
  12) vajadusel muud olulised andmed.

§ 25.   Kultuuriprogrammi toetuse kasutamise piirangud

  Kultuuriprogrammi toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;
  2) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks;
  3) asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus muuks kui konkreetse kultuuriprogrammi tarbeks.

§ 26.   Kultuuriprogrammi oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 30% väikeprogrammi ja vähemalt 40% suurprogrammi kogueelarvest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 27.   Kultuuriprogrammi toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) vajalikkus;
  2) tegevuskava selgus;
  3) elluviijate võimekus;
  4) sihtgruppide määratluse ja teavitusplaani asjakohasus;
  5) riskianalüüsi selgus;
  6) kogueelarve realistlikkus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.

  (3) Kui kultuuriprogrammi toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse toetuse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.

§ 28.   Kultuuriprogrammi toetuse andmine

  (1) Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Kultuuriprogrammi toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

  (3) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada kultuuriprogrammi tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, kooskõlastades muudatused eelnevalt kultuuriosakonnaga.

§ 29.   Kultuuriprogrammi toetuse aruanne

  Kultuuriprogrammi toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt programmi elluviimisele järgneva aasta 31. jaanuariks aruande, milles esitatakse kultuuriprogrammi kohta järgmine teave:
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) kultuuriprogrammi eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade programmi tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  6) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
  7) muu vajalik info kultuuriprogrammi elluviimise kohta.

4. jagu Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus 

§ 30.   Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

  (1) Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aastaringset (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatult vähemalt kolmel järgneval aastal toimuvat kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

  (2) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 31.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlemise aeg

  Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. septembriks.

§ 32.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlemine

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) kolmeaastase kultuuritegevuse pealkiri;
  2) taotletav toetussumma iga aasta kohta;
  3) kolmeaastase kultuuritegevuse vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  4) toetuse taotleja organisatsiooni olulisus valdkonnas, sealhulgas ülevaade senistest tegevustest;
  5) alameesmärgid, mõõdikud ja võtmetegevused eesmärgi saavutamiseks;
  6) tegevusplaani kirjeldus esimese aasta kohta;
  7) tegevusplaani kirjeldus teise ja kolmanda aasta kohta;
  8) elluviijate nimed, nende roll korralduses ja lühitutvustus;
  9) teavitustegevuste üldpõhimõtted ning teavitusplaan esimese aasta kohta;
  10) nägemus riskide maandamise kohta;
  11) rahastamise üldpõhimõtted, tegevuse kogueelarve esimese aasta kohta (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut), tegevuse kogueelarve teise ja kolmanda aasta kohta (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut);
  12) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
  13) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Taotlusele tuleb lisada taotleja kehtiv arengukava ja kinnitus, et tegevuste elluviijad on valmis tegevustes osalema.

§ 33.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetust saab taotleda alates 10 001 eurost kuni 75 000 euroni (kaasa arvatud) aastas ühe taotleja kohta.

  (2) Samal ajal antakse kolmeaastast kultuuritegevuse toetust kuni viiele juriidilisele isikule, arvestades eelarveliste vahendite olemasolu.

  (3) Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei ole lubatud kasutada kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks, varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks.

§ 34.   Kolmeaastase kultuuritegevuse oma- ja kaasfinantseering

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering 40% tegevuse kogueelarvest, sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 35.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluste hindamise kriteeriumid

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) toetust taotleva organisatsiooni olulisus valdkonnas;
  2) tegevusplaani selgus;
  3) elluviijate võimekus;
  4) sihtgruppide määratluse ja teavitusplaani asjakohasus;
  5) riskianalüüsi selgus;
  6) kogueelarve realistlikkus ja organisatsiooni finantsiline jätkusuutlikkus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.

  (3) Kui kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse toetuse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.

§ 36.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse andmine

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse andmisel kiidetakse heaks toetuse andmine kolmeks kalendriaastaks. Toetus antakse ja konkreetne toetuse suurus määratakse kindlaks ühe aasta kaupa.

  (2) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse heakskiitmise ja andmise otsustab linnavalitsus.

§ 37.   Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotluse uuendamine ja aruanne

  (1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt toetuse saamise esimese ja teise aasta 31. oktoobriks täpsustatud informatsiooni järgmise aasta kohta:
  1) tegevuse alameesmärgid, mõõdikud ja võtmetegevused eesmärgi saavutamiseks;
  2) tegevusplaani kirjeldus;
  3) ülevaade tegevuse elluviijate seas toimunud muudatustest;
  4) teavitusplaani kirjeldus;
  5) tegevuse järgmise aasta kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut).

  (2) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis iga aasta kohta hiljemalt järgneva aasta 31. märtsiks aruande, milles esitatakse toetuse saaja eelmise aasta tegevusest järgmine teave:
  1) külastajate, osalejate või kasusaajate arv;
  2) tegevuse eesmärkide saavutamine ja tulemuste analüüs;
  3) ülevaade tegevustest ja nende erinevus tegevusplaanist;
  4) ülevaade teavitustegevustest;
  5) ülevaade eelarve täitmisest;
  6) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
  7) muu vajalik info tegevuste elluviimise kohta.

5. jagu Kultuuri investeeringu- ja arengutoetus 

§ 38.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetus

  (1) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks või muudeks tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid või haarata uusi sihtrühmi.

  (2) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetust on õigustaotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt käesoleva määruse alusel kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele toetust taotletakse, on Tartu linnas, või mittetulundusühingul või sihtasutusel, mille koosseisus tegutseb rahvakultuurikollektiiv, kes osaleb Tartu linna kollektiivina nii üleriigilisel kui Tartu maakonna laulu- või tantsupeol.

  (3) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

§ 39.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotlemise aeg

  Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. märtsiks.

§ 40.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotlemine

  (1) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotletav toetussumma;
  2) tegevuse elluviimise aeg;
  3) tegevuse vastavuse kirjeldus käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 kohaselt seatud prioriteedile;
  4) planeeritava tegevuse eesmärk ning sisu kirjeldus (sh algtaseme ja soovitud lõpptaseme kirjeldus);
  5) planeeritava arendustegevuse vajaduse ja mõju kirjeldus ning kasusaajate arv ja kirjeldus;
  6) tegevusplaan koos arengu elluviimise ajakavaga;
  7) tegevuse elluviijate nimed, nende roll korralduses ja lühitutvustus;
  8) nägemus riskide maandamise kohta;
  9) planeeritava tegevuse kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut);
  10) vajadusel muud olulised andmed.

  (2) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumust, välja arvatud juhul, kui kolme hinnapakkumuse saamine ei ole võimalik. Hinnapakkumuste esitamata jätmise kohta tuleb esitada selgitus.

§ 41.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotletav alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

  (2) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetust võib kasutada:
  1) organisatsiooni inimeste koolitamiseks;
  2) õppe- või arendusreisideks;
  3) arengudokumentide väljatöötamiseks ekspertteenuse tellimiseks;
  4) inventari soetamisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks;
  5) taotlejale kuuluval või üürilepingu alusel kasutataval (üürileping peab kehtima veel vähemalt kolm aastat) kinnisasjal ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks;
  6) inventari või seadmete ostmiseks või paigaldamiseks, mida kasutatakse enamuse aastast Tartu linnas ja mis aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele;
  7) rahvakultuurkollektiivi kostüümide või instrumentide soetamiseks või täiendamiseks.

  (3) Toetust ei saa kasutada:
  1) töötasu maksmiseks;
  2) taotleja eksponaadi soetamiseks ja rekonstrueerimiseks või muu sarnase eseme (näiteks dekoratsioon) soetamiseks või rekonstrueerimiseks;
  3) käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

§ 42.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse oma- ja kaasfinantseering

  Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 25% investeeringu või arendustegevuse kogueelarvest.

§ 43.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) planeeritava tegevuse eesmärgi ja sisu kirjelduse selgus;
  2) planeeritava tegevuse vajadus, mõju ja kasusaajate arv;
  3) tegevusplaani ja ajakava realistlikkus ning tegevuse elluviijate võimekus;
  4) riskianalüüsi selgus;
  5) planeeritava tegevuse kogueelarve realistlikkus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti.

  (3) Kui kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse taotluse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.

§ 44.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse andmine

  (1) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetus antakse toetuse taotlemise aastaks.

  (2) Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 45.   Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse aruanne

  Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt tegevuste elluviimise kuule järgneva kuu lõpuks, aga mitte hiljem kui 31. detsembriks aruande, milles esitatakse järgmine teave:
  1) ülevaade tehtud tegevustest ja lõpptulemuse kirjeldus;
  2) tehtud tegevuste senine kasu ja mõju ning planeeritavad jätkutegevused;
  3) ülevaade eelarve täitmisest;
  4) muu vajalik info tegevuste elluviimise kohta.

3. peatükk Taotluse menetlemine hindamiskomisjonis ja taotleja kohustused 

§ 46.   Toetuse taotluse hindamine

  (1) Toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjon kinnitab hiljemalt kaks kuud enne toetuse taotlemise tähtaega hindamisjuhendi ja iga hindamiskriteeriumi eest antavate punktide arvu, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.

  (3) Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele ja vastavalt hindamiskomisjoni kinnitatud hindamisjuhendile. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga.

  (4) Prioriteedi ja täiendavate vajalikkuse punktide andmine otsustatakse hindamiskomisjoni koosolekul konsensuslikult.

  (5) Kultuuriprojekti ja kultuuriprogrammi puhul võib sõltumata kultuuriprojekti või kultuuriprogrammi toetuse taotluses kirjeldatud kultuuriprojekti või kultuuriprogrammi vajalikkusest hinnata kultuuriprojekti või kultuuriprogrammi vajalikkust kõrgemalt arvestades kultuuriprojekti või kultuuriprogrammi olulisust Tartu kultuurimaastikul ning sellest lähtuvalt anda taotlusele vajalikkuse eest täiendavalt punkte kuni maksimaalse vastava kriteeriumi hindeni.

§ 47.   Kolmeaastase kultuuritegevuse ja kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotluste hindamise erisus

  Kolmeaastase kultuuritegevuse ja kolmeaastase kultuurifestivali toetuse taotluste hindamise järgselt kohtub hindamiskomisjon enda valikul enim punkte saanud taotlejatega. Kohtumisel saab taotleja kavandatud tegevusi täiendavalt esitleda ning vajadusel täpsustada koostöös hindamiskomisjoniga. Kohtumiste järgselt teeb hindamiskomisjon ettepaneku toetuse andmise kohta. Hindamiskomisjoni liikmed võivad kohtumise järgselt esialgselt antud punkte muuta.

§ 48.   Hinnatud taotluste osas toetuse andmise ettepaneku tegemine

  (1) Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.

  (2) Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku toetuse andmiseks taotletust väiksemas mahus. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki samaks tähtajaks esitatud toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte, varasemat sama juriidilise isiku sarnasele sündmusele või tegevusele antud toetuse suurust (sealhulgas võrreldakse sündmuste toimumise kohta, osalejate arvu, sündmuste pikkust jms) ning eelarveliste vahendite olemasolu. Kultuuri investeeringu- ja arengutoetuse taotletust väiksemas mahus toetamiseks võib hindamiskomisjon teha ettepaneku tegevuste konkreetse osa ärajätmiseks.

§ 49.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaali kaudu teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti täismahus või taotletust kuni 20% väiksemas mahus;
  3) kasutama toetust taotluses nimetatud projekti, festivali, programmi, tegevuste, investeeringu või arengu elluviimisega seotud kulude katmiseks, arvestades käesolevas määruses nimetatud piiranguid;
  4) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit või keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;
  5) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  6) esitama andmed oma sündmuste kohta Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast sündmuse aja selgumist;
  7) taotlema kultuuriosakonnalt heakskiitu taotluses esitatud meeskonnas, sündmuse toimumise ajas, tegevusplaanis või muus taotluse olulises osas muudatuste tegemiseks;
  8) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad tegevuste osalise või täies mahus ärajäämise;
  9) esitama käesolevas määruses nimetatud aruanded tähtajaks;
  10) kolmeaastase kultuurifestivali ja kultuuritegevuse toetuse saamisel esitama iga aasta oktoobrikuus järgneva aasta täpsustatud tegevusplaani;
  11) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

4. peatükk Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine 

§ 50.   Määruse rakendamine

  2024. aastal Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" kohaselt antud kultuuriinvesteeringu toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 45.

§ 51.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määrus nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" tunnistatakse kehtetuks.

Kaspar Kokk
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json