Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Halinga valla hankekord

Väljaandja:Halinga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2012, 4

Halinga valla hankekord

Vastu võetud 24.01.2012 nr 1

Käesolev kord kehtestatakse „Riigihangete seaduse“ § 13¹ ja Halinga Vallavolikogu 18. jaanuari 2011. a määruse nr 4 „Vallavara valitsemise kord“ § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva korra eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine ning isikute võrdne kohtlemine.

 (2) Hankekord (edaspidi kord vastavas käändes) reguleerib Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatavad asutused) korraldatavate hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

 (3) Riigihangeteks korra tähenduses on asjade ostmine, teenuse tellimine ja ehitustööd.

 (4) Hankemenetluse liigi ja eeldatava maksumuse määramisel lähtutakse „Riigihangete seaduse“ (edaspidi RHS) sätetest.

§ 2.  Riigihangete planeerimine

 (1) Riigihangete planeerimisel tuleb lähtuda vallavalitsuse või hallatava asutuse vajadustest, järgmiseks eelarveperioodiks kavandatud eesmärkidest ja tegevustest ning rahalistest võimalustest.

 (2) Riigihanke alase töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks riigihangete hankeplaan koos üldise ajakavaga. Hankeplaanis kajastatakse lihthanke piirmäära ületavad hanked.

 (3) Hankeplaani koostamiseks esitavad valdkonda juhtivad nõunikud ja hallatavate asutuse juhid hiljemalt iga aasta 1. novembriks majandusnõunikule info (hanke nimetus, tähtajad, maksumus) järgmisel kalendriaastal vajalike hangete korraldamise kohta

 (4) Saadud informatsiooni põhjal koostab majandusnõunik järgmisel eelarveaastal korraldatavate riigihangete kohta hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

 (5) Järgmise kalendriaasta hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt

 (6) Hankeplaani täpsustatakse vastavalt vajadusele. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb valdkonda juhtiv nõunik või hallatava asutuse juht.

 (7) Riigihangete hankeplaani märgitakse:
 1) vallavalitsus või hallatav asutus;
 2) hankelepingu eseme kirjeldus;
 3) hankelepingu eeldatav maksumus ja hankemenetluse liik;
 4) hanke eest vastutav isik;
 5) eeldatav hanke korraldamise aeg;
 6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

§ 3.  Riigihanke dokumendid


Riigihanke dokumendid registreeritakse dokumendiregistris vastavalt vallavalitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud dokumentide loetelule. Ühe riigihankega seotud dokumendid koondatakse riigihanke korraldamise menetluse kestel ühte toimikusse, mis arhiveeritakse pärast hankelepingu lõppemist ja riigihanke aruande lisa esitamist vastavalt kehtivale asjaajamiskorrale.

§ 4.  Riigihangete korraldamise hankemenetluse ettevalmistamine

 (1) Hankemenetluse ettevalmistamise aluseks on vahendite olemasolu valla eelarves asja ostmiseks, teenuse või ehitustöö tellimiseks.

 (2) Kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, peab loa vastavate kohustuste võtmiseks enne riigihanke korraldamise otsustamist andma vallavolikogu.

 (3) Valdkonda juhtiv nõunik või hallatava asutuse juht koos hanke eest vastutava isikuga valmistavad ette kõik riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud hankedokumendid, määravad kindlaks riigihanke eeldatava maksumuse, koguvad vajalikud muud andmed ja teostavad hankemenetluse algatamise otsustamiseks vajalikud toimingud.

 (4) Riigihangete korraldamisel peab järgima RHS-is sätestatut ja hangete korraldamise üldpõhimõtteid (RHS § 3), tagama rahaliste vahendite kõige säästlikuma ja otstarbekama kasutamise, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kohtlema kõiki isikuid võrdselt ning tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise, eelistama võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

 (5) Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisel tuleb järgida käesolevat määrust, arvestades RHS §-s 19 sätestatud erisusi.

§ 5.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse riigihanke korraldamine vallavalitsuse või hallatava asutuse aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui hankelepingu eeldatav maksumus asjade ja teenuste hankelepingu puhul on 10 000 eurot ja üle selle ning ehitustööde hankelepingu puhul 30 000 eurot ja üle selle. Hankelepingute maksumused on määruses esitatud ilma käibemaksuta.

 (2) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) RHS-i alusel kohaldatav hankemenetluse liik;
 3) riigihanke eest vastutav isik;
 4) riigihanke lepingu täitmise eest vastutav isik;
 5) järgmised hankedokumentide sisulised asjaolud:


a) pakkumuse hindamise kriteerium;
b) vajadusel hankelepingu eeldatav maksumus, hankelepingu eseme tehniline kirjeldus vm hankelepingu oluline tingimus;
 6) hankekomisjoni koosseis (3-liikmeline), ideekonkursi korral lisaks ideekonkursi komisjoni koosseis;
 7) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riigihanke korral isikud, kellele esitatakse hanke dokumendid;
 8) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord (RHS § 34);

 (3) Riigihanke puhul, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab rahvusvahelist piirmäära, kinnitab vallavalitsus hankedokumendid enne riigihanke teate registrile esitamist oma korraldusega.

 (4) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid. Volitatud isikud võivad kuuluda riigihankekomisjoni koosseisu.

§ 6.  Riigihankekomisjon

 (1) Riigihankekomisjon (edaspidi hankekomisjon vastavas käändes) peab olema vähemalt kolmeliikmeline. Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust.

 (2) Hankekomisjonil on õigus kaasata oma töösse asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

 (3) Hankekomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (4) Hankekomisjon:
 1) kooskõlastab riigihanke hankedokumendid;
 2) kooskõlastab hankedokumentides tehtavad muudatused;
 3) kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused;
 4) Alampunkti tekst
 5) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni;
 6) kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 7) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

 (5) Hankekomisjoni esimees:
 1) kutsub kokku hankekomisjoni koosolekud ja juhib hankekomisjoni tööd;
 2) tagab riigihanke eseme tehnilise kirjelduse ja hankekomisjoni poolt kinnitatavate hanketingimuste vastavuse vallavalitsuse või hallatava asutuse kui hankija vajadustele ja eesmärkidele;
 3) tagab riigihanke läbiviimise vastavalt RHS-i nõuetele.

§ 7.  Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik:
 1) viib läbi turu-uuringu ja selgitab välja hankelepingu eeldatava maksumuse;
 2) koostab hankedokumendid ja vajadusel hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse, kvalifitseerimise tingimused, hindamise kriteeriumid ning kooskõlastab need hankekomisjoni ja vallasekretäriga/juristiga;
 3) töötab välja hankelepingu projekti ja kooskõlastab selle valdkonda juhtiva nõuniku või hallatava asutuse juhiga ning vallasekretäriga/juristiga;
 4) tagab kõigi nõutavate hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt õigusaktidele;
 5) hanketeate ja hankedokumentide muutmisel kooskõlastab need hankekomisjoniga ja sisestab riigihangete registrisse vastavad muudatused;
 6) annab hankemenetlusest osavõtjatele ja huvitatud isikutele hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta selgitusi ja täiendavat teavet;
 7) osaleb hankekomisjoni töös, koostab vastavad protokollid ja korralduste projektid;
 8) peale hankemenetluse lõppemist sisestab 20 päeva jooksul riigihangete registrisse riigihanke aruande;
 9) pärast hankelepingu täitmist sisestab 20 päeva jooksul riigihangete registrisse riigihanke aruande lisa;
 10) vastutab riigihanke menetluses riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
 11) tagab hanke kohta teabe avaldamise veebilehel www.halingavald.ee.

§ 8.  Hankedokumentide koostamine

 (1) Riigihanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

 (2) Hankedokumendid peab enne riigihangete registrile riigihanke hanketeate esitamist või hankedokumentide väljastamist väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral heaks kiitma hankekomisjon.

 (3) Pakkuja ja taotleja vastaval nõudel annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide kohta riigihanke eest vastutav isik. Olulistes küsimustes kooskõlastab riigihanke eest vastutav isik selgituse eelnevalt hankekomisjoniga.

 (4) Hankedokumentides muudatuste tegemise peab kooskõlastama hankekomisjon. Hankedokumentide muudatuste kooskõlastamine võib toimuda koosolekut kokku kutsumata, kui vastava muudatuse on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastanud vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Riigihanke eest vastutav isik tagab muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele teadaolevatele pakkujatele.

§ 9.  Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Pakkumuste avamisel teeb hankekomisjon „Riigihangete seaduse“ § 46 lõikes 2 nimetatud toimingud.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik korraldab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates, juhul kui protokolli koopiat ei anta kohe üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale. Kui protokolli koopia antakse üle pakkumuse avamisel osalenud pakkuja esindajale, võetakse protokolli koopia kättesaamise kohta protokolli pöördele pakkuja esindaja allkiri.

§ 10.  Pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni ja pakkumuse vastavuse kontrollimine ning pakkumuste võrdlemine ja hindamine

 (1) Pärast pakkumuste avamist kontrollitakse hankekomisjoni poolt pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni ja pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele ning võrreldakse ja hinnatakse pakkumusi. Hankekomisjoni materjalid valmistab ette riigihanke eest vastutav isik.

 (2) Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse või pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta nõuab komisjon pakkujalt kirjalikke selgitusi. Nõude edastamise riigihangete seadusega kehtestatud korras korraldab riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Väljakuulutamisega läbirääkimistega ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral peab pakkujaga läbirääkimisi hankekomisjon.

 (4) Hankekomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku:
 1) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmiseks;
 2) pakkumuse vastavaks tunnistamiseks;
 3) pakkumuse tagasilükkamiseks;
 4) pakkumuse edukaks tunnistamiseks;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

 (5) Hankekomisjoni ettepanekul vormistatakse vallavalitsuse korraldus, et otsustada:
 1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine (RHS § 38);
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine (RHS § 39 lg 6);
 3) võistleva dialoogi korral (RHS § 63) läbirääkimistes osalevatele taotlejatele ettepaneku tegemine dialoogi alustamiseks;
 4) taotlejatele pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine;
 5) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine (RHS § 47);
 6) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine (§ 48 lg 3);
 7) kõikide pakkumuste tagasilükkamine (§ 49);
 8) pakkumuse edukaks tunnistamine (§ 50 lg 2);
 9) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 10) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine (RHS § 29 lg 3 p 6);
 11) kõigi pakkumuste sisulise mittevastavuse ja läbirääkimiste alustamine (RHS § 65 lg 4).

 (6) Piiratud hankemenetluse ja väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse korral otsustab hankekomisjon, kellele taotlejatest esitada hankedokumendid.

§ 11.  Ideekonkursi korraldamine


Ideekonkursi korral teostab kõik riigihanke korraldamise ja võitjate väljaselgitamisega seotud toimingud hankekomisjon.

§ 12.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses.

 (2) Kui hankelepingu maksumus jääb alla 10 000 eurot, tuleb hange dokumenteerida kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul (leping, hankija tellimus, pakkuja hinnapakkumine, teostatud ehitustöö või teenuse või asja üleandmise-vastuvõtmise akt, arve jmt).

 (3) Riigihanke eest vastutav isik edastab hankelepingu originaaleksemplari registripidajale.

§ 13.  Lihthanke korraldamine

 (1) Lihthangete korraldamisel järgitakse riigihangete teostamise head tava, tagatakse kasutatavate rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine ning pakkujate paljususe korral peetakse läbirääkimisi võimaluse korral vähemalt kolme pakkujaga. Läbirääkimiste pidamine tuleb dokumenteerida kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.

 (2) Lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Lihthanke korraldamiseks võib koostada lihthanke dokumendi, vajalikud dokumendid valmistab ette riigihanke eest vastutav isik või hallatava asutuse juht, kelle eelarves on ette nähtud vahendid vastava asja ostmiseks või teenuse või ehitustöö tellimiseks.

 (4) Lihthange algab lihthanke teate avaldamisega registris.

 (5) Lihthanke teates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva.

§ 14.  Asjade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, mille eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära

 (1) Hanke korraldamise ja hankelepingu sõlmimise maksumusega alla lihthanke piirmäära otsustab oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires vastav ametnik või hallatava asutuse juht kooskõlastatult vallavanemaga.

 (2) Vallavalitsus või hallatava asutuse juht vastutab hankemenetlusega seotud toimingute nõuetekohase teostamise eest, määrates vajadusel selleks vastutav isiku.

 (3) Hankelepingu sõlmimisel maksumusega alla lihthanke piirmäära tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine.

 (4) Konkurentsi olemasolu korral teeb hanke eest vastutav isik ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Juhul kui hinnapakkumised ületavad hanke eeldatavat maksumust peetakse pakkujatega läbirääkimisi hanke maksumuse, hanke eseme vm. hankelepingu tingimuse üle. Läbirääkimiste pidamisel koheldakse kõiki lihthankel osalejaid võrdselt.

 (5) Hankelepingud maksumusega alla 2500 euro võib sõlmida suuliselt, sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.

§ 15.  Lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb järgida RHS §3 ja §19 sätestatut.

 (2) Lihtsustatud korras tellitava teenuse leping maksumusega üle 2500 euro tuleb sõlmida kirjalikult.

§ 16.  Avaldatav teave


Kui korraldatava riigihanke eeldatav maksumus asjade ja teenuste hankelepingu puhul on 10 000 eurot ja üle selle ning ehitustööde hankelepingute puhul 30 000 eurot ja üle selle, avaldatakse Halinga valla veebilehel www.halingavald.ee riigihanke kohta viide riigihangete registrile.

§ 17.  Teave eelarveaastal planeeritavate hangete kohta


Igaks eelarveaastaks planeeritav riigihangete plaan koos üldise ajakavaga avaldatakse veebilehel www.halingavald.ee. pärast vallavalitsuse poolt hankeplaani või selle muudatuse kinnitamist.

§ 18.  Teabe avaldamise korraldamine


Riigihanke kohta avaldab õigeaegselt kogu vajaliku teabe riigihanke eest vastutav isik.

§ 19.   Määruse jõustumine


 (1) 2012. aasta hankeplaan kinnitatakse peale eelarve vastuvõtmist seitsme tööpäeva jooksul.

 (2) Määrus jõustub 01. veebruaril 2012. a.

Tiia Kallastu
Haridus-ja kultuurinõunik vallavanema ülesannetes

Riini Õige
Vallasekretär