KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ametikohtade loetelu väärteomenetluses osalemiseks

Väljaandja:Halinga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2012, 7

Ametikohtade loetelu väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 10.07.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse „Väärteomenetluse seadustiku“ § 9 punkti 2 ja § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Väärteomenetluse kohtuvälise menetlejate ametnike loetelu

 (1) Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kui kohtuvälise menetleja nimel osalevad väärteomenetluses vallavalitsuse ametnikud.

 (2) Ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses vallavalitsuse nimel:
 1) karistusseadustiku §-s 261 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik, maanõunik, ehitusspetsialist;
 2) karistusseadustiku §-s 262 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik;
 3) karistusseadustiku §-s 282 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana vallasekretär;
 4) karistusseadustiku §-s 371 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik, maanõunik;
 5) karistusseadustiku §-s 372 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana registripidaja;
 6) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana ehitusspetsialist, maanõunik, keskkonnanõunik;

 7) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 663 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana keskkonnanõunik;

 8) looduskaitseseaduse §-des 71 ja 73-74 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana keskkonnanõunik, maanõunik;
 9) jäätmeseaduse §-des 120-12611 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana keskkonnanõunik, arengunõunik;

 10) ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse §-des 151 lõigetes 1, 2 ja 5 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik, keskkonnanõunik;

 11) reklaamiseaduses sätestatud välireklaami nõuete rikkumise korral väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik;
 12) tarbijakaitseseaduse §-des 45-47 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik, vallasekretär;
 13) alkoholiseaduses sätestatud erinõuete ja piirangute järgimise üle teostavad järelevalvet vastavalt oma pädevusele väärtegude kohtuvälise menetlejana sotsiaaltööspetsialist, haridus- ja kultuurinõunik, vallasekretär;
 14) turismiseaduse §-s 312 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik, registripidaja;

 15) tubakaseaduse §-des 38-50 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana sotsiaaltööspetsialist, haridus- ja kultuurinõunik, vallasekretär;
 16) ehitusseaduse §-des 65-69 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana ehitusspetsialist, majandusnõunik;
 17) ühistranspordiseaduse §-des 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 ja 5410 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana majandusnõunik;
 18) pakendiseaduse §-des 29-31 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana keskkonnanõunik;
 19) teeseaduses sätestatud väärteo toimepanemise korral kohalikul teel kohtuvälise menetlejana maanõunik, majandusnõunik;
 20) maksukorralduse seaduse 15. peatükis sätestatud väärteo kohtuvälise menetlejana pearaamatupidaja;
 21) majandustegevuse registri seaduse §-s 31 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana registripidaja;
 22) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 14 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana haridus- ja kultuurinõunik.

 (3) Vallavalitsuse kui väärtegude kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendab vallavanem.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavalitsuse 30. septembri 2003. a määrus nr 7 „Ametikohtade loetelu kinnitamine väärteomenetluses osalemiseks kohtuvälise menetleja nimel“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär