EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Jõgeva linna välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2013, 17

Jõgeva linna välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 22.04.2010 nr 7
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.2013RT IV, 12.07.2013, 1515.07.2013

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 3 ja «Reklaamiseaduse» § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

  Välireklaami (edaspidi reklaami) paigaldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib reklaamikandjate ja reklaami paigaldamist Jõgeva linna haldusterritooriumil.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid Jõgeva Linnavolikogu 22. aprilli 2010. a määruses nr 6 «Reklaamimaks Jõgeva linnas» toodud tähenduses ning samuti järgmiselt:
 1) reklaam – reklaam «Reklaamiseaduse» tähenduses ning liiklusväline teabevahend «Teeseaduse» § 34 lõike 1 mõistes;
 2) reklaamikandjad – reklaami ja kuulutuste paigaldamiseks kasutatav:
- alus, seadeldis (seinapannood, konsoolid, transparendid, jms), mis paigaldatakse hoonetele ja rajatistele;

- konstruktsioon (reklaamipostid, -tahvlid, treilerid, lipuvarras jms), mis paigaldatakse maapinnale;

- mittestatsionaarne reklaamikandja – reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul, kusjuures mõlema poole pind summaarselt ei ületa 1 m² ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
 3) reklaami paigaldusluba – Jõgeva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega antud luba reklaamikandjate ja/või reklaami paigaldamiseks:
- reklaamikandjatele, mis pannakse Jõgeva linna omandis olevatele hoonetele või rajatistele;

- reklaamikandjatele, mis paigaldatakse Jõgeva linna omandis või valduses olevatele maa-aladele;
 4) linnateabe reklaamialus – Jõgeva linnale kuuluvad või reklaami avalikustaja paigaldatud reklaamikandjad, mis on tervikuna või osaliselt ette nähtud muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste, filmide, laulu- ja tantsupidude, kultuuri-, spordi- ja heategevusürituste ning linnakodanike reklaami ja kuulutuste väljapanekuks.

2. peatükk REKLAAMIKANDJATE JA REKLAAMI PAIGALDAMISE PÕHINÕUDED 

§ 3.  Reklaamikandjate ja reklaami paigaldamine

 (1) Reklaam paigutatakse ainult reklaamikandjatele.

 (2) Reklaamikandjad ja/või reklaam, mis paigaldatakse Jõgeva linna omandis või valduses olevatele hoonetele, rajatistele või maa-aladele, on lubatud linnavalitsuse poolt antud paigaldusloa alusel.

 (3) Jõgeva linna omandis või valduses olevatele hoonetele ja linnale kuuluvatele reklaamialustele ei ole lubatud poliitilise reklaami paigaldamine.

 (4) Reklaamikandja ja/või reklaami paigaldusloa saamiseks esitatakse linnavalitsusele järgmised dokumendid:
 1) vormikohane avaldus (vorm lisatud);
 2) reklaamikandjate ja/või reklaami eskiis mõõtude ja värvilahendustega, mittestatsionaarse reklaami puhul värvifoto;
 3) maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul – asendiplaan mõõtkavas 1:500 koos maapealsete ja -aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht;
 4) reklaamikandja ja/või reklaami paigaldamisel hoonetele või rajatistele – reklaamikandja fotomontaaž või joonis hoonest koos reklaamiga.

 (5) Linnamajandusosakond kontrollib kõigi esitatud dokumentide vastavust käesoleva eeskirja § 3 lõikes 4 esitatud nõuetele. Vajalike dokumentide või andmete puudumisel määrab linnamajandusosakond avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Avaldused, millele määratud tähtajaks ei lisata puuduvaid andmeid või dokumente, jäetakse läbi vaatamata.

 (6) Linnavalitsuse arhitekt (edaspidi arhitekt) kooskõlastab reklaami ja/või reklaamikandjate paigaldamise. Vajadusel on arhitektil õigus nõuda reklaamikandjate paigaldamiseks ehitusluba või linnavalitsuse kirjalikku nõusolekut ja vastavate ametkondade kooskõlastust.

 (7) Reklaami paigaldusloa kehtivuse ajal reklaami vahetumisel tuleb uus reklaam eelnevalt kooskõlastada arhitektiga.

§ 4.  Paigaldusloa väljaandmine või sellest keeldumine

 (1) Reklaami paigaldusloa andmise või keeldumise otsuse teeb linnavalitsus hiljemalt 15 tööpäeva jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamisest.

 (2) Reklaami paigaldusloa andmise korralduses märgitakse ära alljärgnevad andmed:
 1) reklaami avalikustaja (registri- või isikukood, aadress, telefon, e-post);
 2) reklaamikandja asukoht;
 3) reklaami mõõdud;
 4) reklaami paigaldusloa tähtaeg;
 5) likvideerimise tähtaeg;
 6) reklaamikandja paigaldaja (aadress, telefon, e-post, registri- või isikukood) ja reklaamikandja mõõdud reklaamikandja paigaldamisel.

 (3) Reklaami paigaldusluba antakse tähtajaga kuni kolm aastat, v.a mittestatsionaarse reklaami puhul.

 (4) Mittestatsionaarse reklaami paigaldusluba antakse tähtajaga kuni üks aasta.

 (5) Reklaami paigaldusloa andmisest võib keelduda, kui:
 1) avalduses nimetatud reklaamikandja paigaldamise asukoht on vastuolus lepinguliste kohustustega, mille Jõgeva linn on varem enda kanda võtnud;
 2) on menetluses või rahuldatud teise isiku varem esitatud avaldus reklaamikandja ja/või reklaami paigaldamiseks samale kohale;
 3) avalduses nimetatud asukohas on lähiajal planeeritud alustada ehitustegevust;
 4) reklaam ei vasta «Reklaamiseaduses» või muudes õigusaktides ette nähtud nõuetele;
 5) avalduses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
 6) avalduse esitaja on võlgu kohalikku eelarvesse;
 7) reklaami avalikustajale on tehtud varem korduvalt, vähemalt kaks korda, ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;
 8) linn ei pea ehitise või maa-ala omaniku või valdajana reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist antud asukohta sobilikuks.

 (6) Reklaami paigaldusloa kehtivuse lõppemisel kohustub reklaami avalikustaja reklaamikandja ja/või reklaami likvideerima paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või esitama uue taotluse vähemalt 15 kalendripäeva enne loa kehtivusaja lõppu.

§ 5.  Reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

 (1) Reklaami paigaldusloa võib linnavalitsus kehtetuks tunnistada järgmistel juhtudel:
 1) reklaamikandja ja/või reklaam ei ole paigaldatud ühe kuu jooksul arvates reklaami paigaldusloa väljaandmise kuupäevast;
 2) märgitud tähtajaks pole täidetud või on nõuetekohaselt täitmata kohustuslikus ettekirjutuses esitatud nõuded;
 3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel;
 4) reklaami avalikustaja avalduse alusel.

 (2) Reklaami avalikustaja on kohustatud eemaldama reklaamikandja ja/või reklaami 5 päeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud haldusakti kättesaamisest.

 (3) Käesolevas eeskirjas ettenähtud kohustuse täitmata jätmisel on linnavalitsusel õigus eemaldada reklaamikandja ja/või reklaam omaniku kulul.

3. peatükk REKLAAMIKANDJATE JA/VÕI REKLAAMI PAIGALDAMISE ERITINGIMUSED 

§ 6.  Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaamikandja ja/või reklaami paigaldamine

  Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaamikandja ja/või reklaami paigaldamisel on vastavalt Teeseaduse § 13 lõikele 5 järgmised erisused:
 1) reklaamikandjate ja/või reklaami paigaldamise tänavatel kooskõlastab linnavalitsuse insener;
 2) reklaamikandja ja/või reklaam peab vastama lisaks käesolevas eeskirjas kehtestatud nõuetele ka Teeseaduse § 34 sätestatud nõuetele;
 3) reklaamikandjad ja/või reklaam ei tohi sarnaneda liiklusmärkide ega liikluskorraldusega seotud infovahenditega, samuti halvendada nende nähtavust ja vähendada liiklusohutust;
 4) reklaamikandjaid ja/või reklaami on keelatud paigaldada liiklusmärkidega samadele tugikonstruktsioonidele;
 5) reklaamikandjaid ja/või reklaami on keelatud paigaldada teepiiretele.

§ 7.  Reklaamikandjate ja/või reklaami paigaldamine muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele, rajatistele, maa-aladele ning ajaloolistele hoonetele, kuhu on paigaldatud mälestustahvlid

  Reklaamikandja ja/või reklaami paigaldamisel muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele, rajatistele, maa-aladele ning ajaloolistele hoonetele, kuhu on paigaldatud mälestustahvlid, järgitakse lisaks käesolevale eeskirjale «Muinsuskaitseseadusest» tulenevat regulatsiooni.

§ 8.  Reklaami paigaldamine linnateabe reklaamialustele

  Infotulpadele reklaami paigaldamiseks ei ole vajalik reklaamipaigaldusloa taotlemine.

4. peatükk REKLAAMI AVALIKUSTAJA KOHUSTUSED, JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 9.  Reklaami avalikustaja kohustused

 (1) Reklaamikandjate ohutu paigaldamise eest Jõgeva linna haldusterritooriumil kannab vastutust reklaami avalikustaja.

 (2) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
 1) korrektselt paigaldama reklaamikandja ja/või reklaami vastavuses paigaldusloale ja esitatud dokumentidele.
 2) tagama reklaamikandja ja/või reklaami korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaamikandja ja/või reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
 3) tagama, et reklaamikandjad ja mittestatsionaarne reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
 4) tagama võimaluse teehoiu- ja kaevetöödeks ning vajadusel kõrvaldama antud tööde ajaks reklaamikandja;
 5) teatama linnavalitsusele vähemalt 5 tööpäeva varem kavatsusest eemaldada reklaamikandja ja/või reklaam reklaami paigaldamisloas näidatud tähtajast varem;
 6) teatama linnavalitsusele reklaamikandja võõrandamisest 5 tööpäeva jooksul pärast võõrandamist;
 7) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
 8)
[Kehtetu -RT IV, 12.07.2013, 15 - jõust. 15.07.2013]

§ 10.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Käesoleva eeskirja ja reklaamiseaduse järgimist Jõgeva linna haldusterritooriumil teostab linnavalitsus.

 (2) Avastatud puuduste korral on järelevalvet teostaval ametnikul õigus teha käesoleva eeskirja rikkujale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus, nõudega rikkumine lõpetada. Nõude täitmata jätmisel võib ametiisik teha linnavalitsusele ettepaneku reklaami paigaldamisloa tühistamiseks.

 (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaamikandja ja/või reklaam kuuluvad järelevalvet teostava ametniku ettekirjutusel mahavõtmisele. Juhul, kui reklaami avalikustajat ei ole võimalik tuvastada, kohustub reklaamikandja ja/või reklaami mahavõtmise korraldama hoonete, rajatise või maa-alade omanik omal kulul.

 (4) Käesoleva eeskirja rikkujate suhtes kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Eeskiri ei kuulu rakendamisele enne 1. maid 2010 sõlmitud lepingu alusel paigaldatud reklaamikandja ja/või reklaami puhul kuni lepingu kehtivuse lõppemiseni. Olemasolevad reklaamid viia kooskõlla käesoleva eeskirjaga hiljemalt 1. jaanuariks 2011.

 (3) Määrus jõustub 1. mail 2010. a.

Lisa Avaldus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks