SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2017, 19

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 62
RT IV, 02.04.2016, 50
jõustumine 05.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.2017RT IV, 12.07.2017, 1215.07.2017

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ning § 26 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hoolduse lõpetamise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

  (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (4) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn. Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn, puudega isiku eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hoolduse seadmine – abivajavale isikule tema taotluse alusel kõrvabi osutamise korraldamine, tuvastades tema abivajaduse sisu.
  2) hooldajatoetus –hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus;
  3) kõrvalabi– abi osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingutega, riietumisega, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool kodu;
  4) järelevalve – ohutuse tagamine isiku suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele, varale;
  5) hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama.
  6) hooldatav – täisealine raske või sügava puudega abivajav isik, kelle hoolduse vajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsusega.

§ 3.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik või tema seaduslik esindaja Maardu Linnavalitsusele (edaspidi: ametiasutus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  3) soovitud hooldaja nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed)
  4) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Hoolduse seadmise taotleja esitab koos taotlusega hooldatavale puude määramise otsuse.

  (3) Hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku nõusoleku hooldajaks määramise kohta. Kirjalikus nõusolekus märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga.

  (4) Hooldajatoetuse määramiseks esitab hooldajaks määratav isik ametiasutusele sellekohase avalduse, milles märgib ka hooldajatoetuse saamiseks pangakonto numbri, samuti andmed hooldaja toetuselt sotsiaalmaksu tasumise kohustuse kohta.

  (5) Ametiasutusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

  (6) Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks ja hooldajatoetuse määramise ja maksmisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Maardu Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Toetuse määramiseks korraldab linnavalitsuse sotsiaalabi osakond puudega inimese hindamise sotsiaalabiosakonnas või tema kodus, kaasates vajadusel perearste ja teisi spetsialisti ning selgitab välja hooldusvajaduse.

  (2) Hooldajaks võib määrata isiku, kellel endal ei ole sügavat või rasket puuet.

  (3) Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele puudega hooldatavale.

§ 5.   Hooldajatoetus, toetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab Maardu linnavalitsus.

  (3) Hooldajatoetust makstakse töövõimelises eas isikule, kes ei ole tööle asunud või töötab osalise tööajaga ja kes tagab:
  1) sügava puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve ööpäevaringselt - 200 protsenti hooldajatoetuse määrast;
  2) raske puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve igal ööpäeval - 150 protsenti hooldajatoetuste määrast.
[RT IV, 12.07.2017, 12 - jõust. 15.07.2017]

  (4) Hooldajatoetust makstakse isikule, kes on mittetöötav või osalise tööajaga töötav riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja ning kes tagab:
  1) sügava puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve ööpäevaringselt - 100 protsenti hooldajatoetuste määrast;
  2) raske puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve igal ööpäeval - 60 protsenti hooldajatoetuste määrast.
[RT IV, 12.07.2017, 12 - jõust. 15.07.2017]

  (5) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 6.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise otsustab linnavalitsus korraldusega sotsiaalabi osakonna ettepaneku alusel.

  (2) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) kui hooldust vajava isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga ja/või tugiteenustega kompenseerida;
  2) kui hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning taotleja kasutab hooldust vajava isikuga sama eluruumi.

  (3) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

§ 7.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  (1) Hooldus seatakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (2) Hoolduse võib seada tähtajatult, kui hooldust vajava isiku puude raskusaste on määratud tähtajatult.

  (3) Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks.

§ 8.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldusvajaduse vähenemine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb linnavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale ja hooldatavale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 9.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama linnavalitsuse sotsiaalabi osakonda 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

§ 10.   Hooldajatoetuse tagastamine

  Hooldajatoetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 9 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib linnavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 11.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud ]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json