Teksti suurus:

Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2018, 1

Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Järva-Jaani Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruses nr 2 "Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kool asub Järva maakonnas, Järva vallas.
(2) Kooli aadress on Pikk tänav 1, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond, postiindeks 73301, e-posti aadress kool@jjaani.edu.ee.
(3) Kool kasutab oma ülesannete täitmiseks võimlat aadressil Võimla tee 7, Järva-Jaani alev.
(4) Kool kasutab oma ülesannete täitmiseks ruume Orina mõisas aadressil Mõisa tee 8, Järva-Jaani alev.
(5) Koolil on ühiselamu, mis asub aadressil Lai tänav 2a, Järva-Jaani alev.“

  2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kool on Järva Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool.“

  3) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Koolil on oma nimega pitsat.
(2) Kooli pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri "Järva-Jaani Gümnaasium", sõõri alumisel äärel kiri "Järva vald". Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.
(3) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse kehtestab ja kasutamise korra kinnitab direktor kooskõlastatult Järva Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).”

  4) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, Järva vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.„(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, Järva vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
(3) Hoolekogu moodustamine ja selle töökord on sätestatud Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud korras.”

  5) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„10) kinnitab ühiselamu kasutusse andmise tingimused ja korra.“

  6) paragrahvi 7 lõike 2 senine punkt 10 lisandub punktina 11 muutmata kujul;

  7) paragrahvi 7 lõiked 4, 5, 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

  8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.”

  9) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(6) Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.”

  10) paragrahvi 12 lõiked 6, 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

  11) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:„(9) Õpilase arengu toetamiseks annab kool üldist tuge ning hariduslikust erivajadusest tulenevalt tõhustatud ja erituge.“

  12) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Vallavalitsus võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirnormidest väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi.”

  13) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Koolil on õigus anda tasu eest kasutusse kooli ruume ja inventari vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.“

  14) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Koolil on õigus osutada tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale. Tasulised teenused on toitlustuse, koolituste, seminaride ja laagrite korraldamine, sh mootorsõidukite juhtimisõiguse koolitus.“

  15) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.”

  16) paragrahvi 27 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(4) Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra kehtestab vallavolikogu.”

  17) paragrahvi 42 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli vara on Järva valla munitsipaalomand.
(2) Kooli vara moodustavad Järva valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.”

  18) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Kooli raamatupidamist korraldab ametiasutus Järva Vallavalitsus.“

  19) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kooli asjaajamise periood algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.“

  20) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli korraldab ümber või kooli tegevuse lõpetab vallavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.“

  21) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli põhimääruse kinnitab vallavolikogu.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json