HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohila valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2018, 4

Kohila valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramise kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määrus reguleerib huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) maksmist rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel, festivalidel või kontsertreisidel (edaspidi üritus) osalevatele 7-19-aastastele Kohila valla noortele.

  (2) Toetust makstakse eelarvevahendite olemasolul tingimusel, et samal üritusel osalemise jaoks ei ole eelarvest vahendeid eraldatud.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust saab taotleda noorele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ja mõlema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohila vallas.

  (2) Noorele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ja ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohila vallas, saab taotleda toetust 50% ulatuses piirmäärast.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse piirmäär on 500 eurot ühe noore kohta aastas.

  (2) Toetust saab taotleda lapsevanem või eestkostja (edaspidi taotleja).

  (3) Toetuse taotlus esitatakse Kohila Vallavalitsusele (edaspidi toetuse andja). Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele kuludokumendid.

  (4) Toetust saab taotleda kuni 30% ulatuses kogu omaosaluse summast.

  (5) Taotlus peab sisaldama:
  1) ürituse lühikirjeldust;
  2) üritusel osalemise eelarvet.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuse andja kontrollib taotluse vastavust käesolevale määrusele.

  (2) Toetuse andjal on õigustaotlejalt küsida täiendavaid andmeid ja lisainformatsiooni.

  (3) Kui taotluses ei kajastata toetuse määramiseks piisavalt andmeid või ei esitata kõiki vajalikke dokumente, teatab vallavalitsuse haridusnõunik taotlejale esimesel võimalusel, milliseid andmeid või dokumente on vaja juurde esitada. Taotluse täiendamiseks antakse 10 päeva.

  (4) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete avastamise korral toetust ei määrata või nõutakse makstud toetus tagasi.

§ 5.   Toetuse kasutamise põhimõtted

  (1) Toetust tuleb kasutada sihtotstarbeliselt.

  (2) Toetus tuleb toetuse andjale 10 päeva jooksul tagasi maksta pärast vastava nõude esitamist, kui:
  1) toetust kasutati mittesihtotstarbeliselt;
  2) kogu toetus või osa toetusest jäi kasutamata.

  (3) Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada vabas vormis aruanne 30 päeva pärast ürituse lõppu.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 01. juulist 2018. a.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json