Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 6. mai 2013. aasta määruse nr 33 “Teenime määramine Harkujärve külas” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2019, 1

Harku Vallavalitsuse 6. mai 2013. aasta määruse nr 33 “Teenime määramine Harkujärve külas” muutmine

Vastu võetud 09.07.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 28. detsembri 2017 otsuse nr 100 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 alusel:

§ 1.  Harku Vallavalitsuse 6. mai 2013. aasta määruse nr 33 „Teenime määramine Harkujärve külas“ (edaspidi määrus) Lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vello Viiburg
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Ive Eevel
Vallasekretär

Lisa 1