SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2019, 7

Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.01.2018 nr 5
RT IV, 08.02.2018, 9
jõustumine 11.02.2018, rakendatakse alates 1.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2019RT IV, 06.04.2019, 309.04.2019
27.06.2019RT IV, 12.07.2019, 215.07.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ning korra Sillamäe linnas.

§ 2.  Matusetoetus ja selle saamise õigus

 (1) Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

 (2) Matusetoetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu rahvastikuregistri järgi Sillamäe linna elaniku surma korral.

 (3) Tundmatu või omasteta surnud isiku matused korraldab ja kannab matuse korraldamise kulu Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 (4) Matusetoetust makstakse ka isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Sillamäe linn ning kes taotleb matusetoetust isiku matmise kuludeks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada matusetoetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.
[RT IV, 06.04.2019, 3 - jõust. 09.04.2019]

§ 3.  Matusetoetuse taotlemine

  Matusetoetuse taotlemiseks esitab matuseid korraldav isik kirjaliku taotluse linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, milles märgib enda ees- ja perekonnanime, isikukoodi, pangakonto numbri, kontaktandmed ning surnu nime ja isikukoodi. Taotlusele lisatakse taotleja isikut tõendava dokumendi koopia.
[RT IV, 12.07.2019, 2 - jõust. 15.07.2019]

§ 4.  Matusetoetuse määramine ja määramata jätmine

 (1) Matusetoetus määratakse kui matusetoetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul surmapäevast või surma registreerimisest arvates.

 (2) Andmed matusetoetuse määramise ja maksmise kohta kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse.

 (3) Matusetoetus määratakse või jäetakse määramata linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna ametniku otsuse alusel.

 (4) Maatusetoetust ei määrata, kui:
 1) käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ei ole täidetud;
 2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud;
 3) isik on saanud matusetoetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.
[RT IV, 06.04.2019, 3 - jõust. 09.04.2019]

 (5) Isik, kes leiab, et matusetoetuse määramisel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud korras või kaebuse „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras.

§ 5.  Matusetoetuse maksmine ja tagasinõudmine

 (1) Määratud matusetoetus kantakse matuseid korraldava isiku pangakontole.

 (2) Kui pärast matusetoetuse väljamaksmist selgub, et toetuse määramise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud või matusetoetuse saaja esitas valeandmeid, on linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna ametnikul õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 6.  Matusetoetuse suurus ja finantseerimine

 (1) Toetus määratakse summas 250 eurot.

 (2) Matusetoetust finantseeritakse riigieelarvest Sillamäe linna eelarve kaudu.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018. a.