Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorsootöö valdkonna toetused

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2023, 50

Noorsootöö valdkonna toetused

Vastu võetud 30.06.2022 nr 27
RT IV, 12.07.2022, 2
jõustumine 15.07.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2023RT IV, 26.05.2023, 3229.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö valdkonnas toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, taotluse hindamise, toetuse andmise ja kasutamise korda.

§ 2.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3.   Toetuse taotlemise ühekordsuse põhimõte

  (1) Käesoleva määruse kohaselt on ühele sündmusele või tegevusele võimalik toetust saada üks kord.

  (2) Üks isik võib taotleda mitut käesolevas määruses nimetatud toetust, kui toetust kasutatakse erinevate sündmuste või tegevuste elluviimiseks.

2. peatükk Toetuse andmise täpsemad reeglid 

§ 4.   Noorsootöö projekti toetus

  (1) Noorsootöö projekti toetus on toetus noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse edendamiseks koostöös Tartu noortega või Tartu noortele suunatult korraldatud sündmust või sündmuste sarja või pikema perioodi jooksul toimuvat kavakohast tegevust korravale juriidilisele isikule.

  (2) Noorsootöö projekti toetus jaguneb:
  1) noorsootöö väikeprojekti toetuseks, mille taotlemise alammäär on 500 eurot ja ülemmäär 3000 eurot;
  2) noorsootöö suurprojekti toetuseks, mille taotlemise alammäär on 3001 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot.

  (3) Linnavalitsuse kultuuriosakonna (kultuuriosakonna) juhatajal on õigus kehtestada noorsootöö projektidele konkreetseks ajaks prioriteete, millega taotleja peab toetuse saamiseks arvestama või millele vastavat taotlust toetuse andmisel eelistatakse.

§ 5.   Noorsootöö projekti toetuse taotlemine

  (1) Noorsootöö projekti toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt 1. oktoobriks.
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]

  (2) Noorsootöö projekt toetuse taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) noorsootöö projekti pealkiri;
  2) noorsootöö projekti toimumise aeg;
  3) noorsootöö projekti toimumise koht;
  4) taotletav toetussumma;
  5) noorsootöö projekti sisu lühikirjeldus ning projekti vajalikkuse põhjendus Tartu noorsootöös;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  51) noorsootöö projekti eesmärgid, võtmetegevused eesmärkide saavutamiseks ja mõõdikud eesmärkide saavutamise hindamiseks;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  6) noorsootöö projekti tegevusplaan (sealhulgas noorte eakohase kaasatuse kirjeldus projekti elluviimisesse);
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  7) noorsootöö projekti planeeritud osalejate arv, nende kirjeldus ja nendeni jõudmise kanalid koos kanalite kasutamise põhjendustega;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  8) noorsootöö projekti elluviijate nimed ning nende roll ja kogemus ning pädevus;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  9) noorsootöö projekti kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  10) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste või tegevuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

§ 6.   Noorsootöö projekti abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Noorsootöö projekti abikõlblikuks kuluks loetakse noorsootöö projekti elluviimiseks vajalikud ja põhjendatud kulud arvestades järgmisi piiranguid:
  1) noorsootöö projekti raames loetakse sobilikuks ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva, linnalaagri või muu sarnase sündmuse või noorsootööalase pikema tegevuse korraldamise ja läbiviimise kulud;
  2) noorsootöö projekti elluviimisega seotud isikute töötasudeks on lubatud kasutada kuni 50% Tartu linna toetusest;
  3) noorsootöö projekti elluviimisega kaasnevate asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks on lubatud kasutada kuni 30% Tartu linna toetusest.

  (2) Abikõlblikud ei ole alljärgnevad kulud:
  1) kulu, mille kohta ei ole kirjalikku kuludokumenti;
  2) sularahas tasutud kulu;
  3) kinnisasja või registrisse kantava sõiduki ostmine (sealhulgas sellega seotud laenu-, liisingumaksed või intressid);
  4) kohtumenetluses tekkinud kulu, sealhulgas vastaspoole või kolmanda isiku menetluskulu;
  5) varasemad võlgnevused, rahatrahvid või muud rahalised karistused (sealhulgas leppetrahvid);
  6) erisoodustusmaks ja erisoodustusega maksustatavad kulud;
  7) käibemaks, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja ei ole käibemaksukohustuslane või kui käibemaksukohustuslasest toetuse saaja tõendab, et ta ei saa tekkinud kuludelt käibemaksu maha arvata;
  8) kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest allikatest või muul viisil (näiteks kindlustushüvitis).

§ 7.   Noorsootöö projekti oma- ja kaasfinantseering

  (1) Noorsootöö projektile toetuse saamise eeldus on oma- ja kaasfinantseering vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 8.   Noorsootöö projekti toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Noorsootöö väikeprojektide ja suurprojektide toetuse taotlusi hinnatakse eraldi.

  (2) Noorsootöö projekti taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) noorsootöö projekti vajalikkuse põhjendus Tartu noorsootöös;
  2) sihtgruppide ja teavitusplaani kirjelduse selgus ja asjakohasus​;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  3) tegevusplaani selgus ja noorte kaasatus projekti elluviimisse​;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  4) projekti elluviijate pädevus;
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]
  5) eelarve põhjendatus ja riskide maandamise nägemuse läbimõeldus​.
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik saada 100 punkti.

  (4) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 3 kohaselt kehtestatud prioriteedile vastavale noorsootöö projektile antakse lisaks 10 punkti.
[RT IV, 26.05.2023, 32 - jõust. 29.05.2023]

§ 9.   Noorsootöö projekti toetuse taotluste hindamiskomisjon

  (1) Noorsootöö projekti toetuse taotluste hindamiseks ja toetuse suuruse kohta linnavalitsusele ettepaneku tegemiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjon kinnitab hiljemalt kaks kuud enne toetuse taotlemise tähtaega hindamisjuhendi ja iga hindamiskriteeriumi eest antavate punktide arvu, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.

  (3) Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele ja hindamisjuhendile. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumile antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga. Prioriteedi punktide andmine otsustatakse hindamiskomisjoni koosolekul konsensuslikult.

  (4) Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning hindamiskomisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks taotletud mahus või taotletust väiksemas mahus.

  (5) Toetuse suuruse määramisel võrdleb hindamiskomisjon kõiki samaks tähtajaks esitatud noorsootöö projektide toetuse taotlusi, arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte, võimalusel võrreldakse varasemat sama juriidilise isiku sarnasele projektile antud toetuse suurust (sealhulgas võrreldakse sündmuse või tegevuse toimumise kohta, osalejate arvu, sündmuse või tegevuse pikkust jms) ning eelarveliste vahendite olemasolu.

§ 10.   Noorsootöö projekti toetuse andmine

  (1) Noorsootöö projekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks (abikõlblikkuse periood).

  (2) Noorsootöö projekti toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

  (3) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada noorsootöö projekti tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, säilitades noorsootöö projekti eesmärgi ning kooskõlastades muudatused eelnevalt kultuuriosakonnaga.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaalis teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte;
  3) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit või keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;
  4) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti täismahus või taotletust kuni 20% väiksemas mahus;
  5) kasutama toetust taotluses nimetatud noorsootöö projekti elluviimisega seotud kulude katmiseks eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult, arvestades käesolevas määruses nimetatud piiranguid;
  6) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  7) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  8) taotlema kultuuriosakonna heakskiitu taotluses esitatust olulises osas muudatuste tegemiseks;
  9) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad taotluses nimetatu osalise või täies mahus ärajäämise;
  10) taotluses nimetatu osalisel või täies mahus ärajäämisel tagastama toetuse vastavalt osaliselt või täies mahus hiljemalt kolme kuu möödumisel ajast, millal ilmnes tegevuste osaline või täies mahus ärajäämine;
  11) esitama käesolevas määruses nimetatud aruande tähtajaks;
  12) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 12.   Noorsootöö projekti toetuse aruanne

  Noorsootöö projekti toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis hiljemalt noorsootöö projekti elluviimise kuule järgneva teise kuu lõpuks aruande, milles esitatakse noorsootöö projekti kohta järgmine teave:
  1) ülevaade elluviidud sündmusest või tegevustest, sealhulgas nii elluviimisse kui osalemisse kaasatud noorte arv;
  2) taotleja hinnang sündmuse või tegevuse õnnestumisele ja mõjule;
  3) ülevaade sündmuse eelarve kasutamise kohta;
  4) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega;
  5) muu vajalik info noorsootöö projekti elluviimise kohta.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määruse rakendamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) 2022. aastaks antud toetuste suhtes rakendatakse kuni nõuetekohase aruande esitamiseni Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrust nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused".

  (3) 2023. aastaks esitatakse ja menetletakse toetuse taotlust käesoleva määruse kohaselt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json