Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Narva linna heakorra eeskiri

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2022, 3

Narva linna heakorra eeskiri

Vastu võetud 30.06.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab heakorra nõuded Narva linna (edaspidi linn) haldusterritooriumil ning linna haldusterritooriumi välialade puhtuse ja heakorra tagamiseks.

  (2) Munitsipaalomandis olevate kinnistute hooldamisel rakendatakse hoolduslepingute raames seatud heakorranõudeid. Munitsipaalomandis olevatel ja rendile antud kinnistutel rakendatakse käesoleva eeskirja üldsätteid.

§ 2.   Määruse mõisted

  (1) Avalik koht – käesoleva määruse tähenduses on igaühele vabalt ligipääsetav ja kasutatav maa-ala, ehitis või selle osa.

  (2) Haljasala käesoleva määruse tähenduses on piiratud suurusega loodusliku ja/või rajatud taimkattega ala (näiteks park, allee, aed, puu, põõsastik, muru, lillepeenrad jne).

  (3) Haljastus- linna haldusterritooriumil kasvavad roht- ja puittaimed.

  (4) Heakorratööd käesoleva määruse tähenduses on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, murdunud puude ja okste likvideerimine, võsaraie, mahalangenud lehtede koristamine.

  (5) Illegaalne grafiti määruse tähenduses on Narva Linnavalitsuse loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele kantud kirjutised, kritseldused ja joonistused.

  (6) Libedusetõrje käesoleva määruse tähenduses on teekatte haardeteguri suurendamine puistematerjalide või mehaanilise karestamisega.

  (7) Kariloomad käesoleva määruse tähenduses on loomad, kes kuuluvad registreerimisele põllumajandusloomade registris.

  (8) Kodulinnud käesoleva määruse tähenduses on linnud, kes kuuluvad registreerimisele põllumajandusloomade registris.

  (9) Romusõiduk käesoleva määruse tähenduses on sõiduk, millel puudub mehaaniline osa või kereosa või terve klaas või terve ratas või mis ei suuda liikuda omal jõul ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda.

  (10) Käesoleva määruse tähenduses kinnistu mõistega võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus, ehitise teenindamiseks vajalik maatükk ja maatüki olulised osad.

§ 3.   Määruse täitmise kohustus

  Käesolev määrus on kohustuslik täitmiseks kõigile linna haldusterritooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning Narva linnas asuvate kinnistute ja ehitiste omanikele.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 4.   Heakorranõuded teerajatistele

  (1) Sõidutee, parkla või kõnnitee on lubatud ehitada või laiendada ainult kõvakattega (näiteks asfalt või teekivi, murukivi, betoonplaadid, betoon), mis ei eralda pori, tolmu ja muud mustust.

  (2) Sõiduteedel ja kõnniteedel on keelatud lume ladustamine hunnikutes kinnistu omaniku loata. Lumevalli lubatud kõrgus on 70 cm mõõdetuna teekatte pinnast. Lumevall ei tohi piirata jalakäija või liiklusvahendi juhi vaatepiiri. Lumevalli lubatud kõrgus ülekäigurajast 3 meetrit mõlemale poole on 30cm.

§ 5.   Heakorranõuded haljasaladele

  (1) Haljasaladel peab olema muru niidetud, umbrohi tõrjutud, kõnniteedel ja teedel liikumist takistavad puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekk pügatud, lehed riisutud ning muru niide ja haljasalale sattunud muud jäätmed ning praht koristatud ja utiliseeritud.

  (2) Muru lubatud maksimaalne kõrgus on 15 sentimeetrit.

  (3) Haljasala heakorra tagamiseks tuleb:
  1) niita muru tagades käesoleva paragrahvi lõike 2 nõuete täitmist;
  2) pügada hekke;
  3) tõrjuda umbrohi;
  4) kõrvaldada puude ja põõsaste võsud;
  5) regulaarselt koristada murule langenud puulehed;
  6) kärpida side- ja elektriliinide all kasvavate puude võrasid ja liiklusmärke varjavaid oksi;
  7) hooldada tee ääres kasvavaid puid ning kärpida oksi, et tagada nähtavus, arvestades tee gabariite ja külgnähtavust.

  (4) On keelatud istutada puid, põõsaid ja muid istikuid tehnovõrkude kaitsevööndi piirides.

  (5) On keelatud istutada puid, põõsaid ja muid istikuid avalikult kasutatavatel kinnistutel ilma omaniku loata.

§ 6.   Heakorranõuded piirdeaiale

  Kinnistu piirdeaed tuleb hoida korras. Piirdeaia välisilme peab olema esteetiline ning piirdeaed ei või olla lagunenud, kõverdunud ega roostes. Samuti on keelatud piirdeaia parandamine või osaline taastamine, kasutades selleks antud piirdeaias mitteesinevaid materjale.

§ 7.   Heakorranõuded kinnistule

  (1) Kinnistu peab olema korras. Kinnistu korras hoidmiseks tuleb:
  1) hoida korras kinnistu piirides olevate maa-aluste tehnovõrkude luugid ja restid;
  2) hoida korras kinnistu drenaažikraavid ja äravooluteed;
  3) korraldada puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  4) puhastada lumest ja jääst kinnistu piirides olevate hoonete välistreppe, juurdesõiduteid ning kasutusele võtta meetmeid libedusetõrjeks;
  5) pidevalt korras hoida kinnistu piirides olevate jäätmete kogumise ja väljaveo jaoks vajalikke platse ja nende juurdesõiduteid;
  6) tagada kinnistu piirides olmeprügi ja muude jäätmete kogumine, väljavedamine ja utiliseerimine vastavalt Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide nõuetele;
  7) tagada vaba juurdepääs kinnistu piirides olevate tuletõrjehüdrantide juurde;
  8) korras hoida kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad ja muud heakorraelemendid.

  (2) Kinnistu reostamisel on reostaja kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala viivitamatult puhastama kinnistu omanik.

§ 8.   Heakorranõuded ehitisele

  (1) Ehitis peab olema korras. Ehitise korras hoidmiseks tuleb:
  1) hoida korras ehitise fassaad ja sinna juurde kuuluvad elemendid (ehitise fassaad peab vastama ehitusprojektile, fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt viimistletud. Fassaadide muutmine sh värvilahenduste muutmine, on lubatud kooskõlastatud ehitusprojekti alusel);
  2) tagada hoonete 1.korruse tasandil asuvate mitteleluruumide akende puhtus;
  3) tagada ehitise keldri sissepääsude puhtus ja eemaldada liikumist takistavad esemed;
  4) kõrvaldada ehitise seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigutatud kuulutused, kirjutised, reklaamsildid vms;
  5) taastada hoone seinte ja piirete rikutud välispinnad vastavalt ehitusprojektile ja käesoleva määruse nõuetele;
  6) paigutada prügikast ehitise iga trepikoja juurde (v.a väike- ja hooajalised elamud) ja tagada olme- ja muu prügi kogumine vastavalt omaniku poolt valitud lahendusele ja kehtivatele õigusaktidele;
  7) kõrvaldada ehitiselt, ehitise katuselt, räästast ja muudest kohtadest varisemisohtlikke kive, plaate, lund, jääd, jääpurikaid ning korraldama tööde teostamise ajaks ohutu liiklemine ja hoiatustara olemasolu.

  (2) Tagada vastavalt aadressile ehitise nähtaval kohal õige numbri- ja tänavamärgi olemasolu. Ehitise numbri- ja tänavamärgi vormid peavad vastama Narva Linnavalitsuse 13.05.2009 määrusega nr 537 „Narva linna tänavate nimede ja majanumbrite stilistika ning tehniline lahendus“ kinnitatud stilistikale ja tehnilisele lahendusele.

  (3) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik peab:
  1) sulgema ülalnimetatud ehitise kõik avad;
  2) piirama juurdepääs ehitisele juhul kui ehitis on ohtlik;
  3) katma fassaad vajaliku vastupidavusega fassaadikaitsevõrguga varisemisohu ennetamiseks. Fassaadi varingu tulemusel tekkinud kahju eest vastutab variseva ehitise omanik.

§ 9.   Heakorranõuded ehitus-, hooldus- ja remonditöö ning kaevetöö tegemisel

  (1) Ehitus-, hooldus- ja remonditöö ning kaevetöö (edaspidi käesoleva paragrahvi tekstis – töö) tegemisel tuleb vältida töö objektilt (edaspidi käesoleva paragrahvi tekstis – objekt) pori, lume ja jää ning prahi ja ehitusjäätmete sattumist sõiduteele, kõnniteele, naaberkinnistule. Objekti territooriumilt väljasõitvate transpordivahendite rattad ja muud sõiduki osad peavad olema puhastatud transpordivahendi kasutaja poolt.

  (2) Töö teostamisel võtta kasutusele meetmed tolmu, müra, vibratsiooni ja õhusaaste leviku tõkestamiseks naaberkinnistutele. Kinnistu piire ülevatava mõju korral tuleb tegevus ja meetmed kooskõlastada naaberkinnisasjade omanikega enne tööde alustamist.

  (3) Töö tegemisel tuleb hoida korras ja puhastada objekti juurdepääsutee.

  (4) Töö tegemisel tuleb rajada ning hoida korras objekti piirdeaed, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile. Piirdel peab olema info töö tegija kohta, mida ei käsitleta töö tegija reklaamina.

  (5) Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine avalikus kohas on lubatud erandkorras Narva Linnavalitsuse ja kinnistu omaniku kirjaliku loa alusel.

  (6) Pärast objektil töö lõpetamist tuleb heakorrastada ja taastada töö käigus rikutud katendid ja haljastus, sh väljaspool töömahtude piire, ning vedada ära ehitusjäätmed.

§ 10.   Heakorranõuded tehnovõrgule

  (1) Tehnovõrgud tuleb hoida korras tehnovõrgu valdaja või selle puudumisel kinnistu omaniku poolt.

  (2) Mitte kasutuses olevad tehnovõrgud tuleb likvideerida tehnovõrgu valdaja või selle puudumisel kinnistu omaniku poolt.

  (3) Tehnovõrk tuleb hoida seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

  (4) Tehnovõrgu ekspluateerimisel tuleb tagada, et maa-aluste kommunikatsioonide kambrid ja kaevud oleksid suletud luukidega, kaevude ja kambrite luugid vastaksid kehtiva seadusandluse nõuetele.

  (5) Linna haldusterritooriumil tehnovõrkude rikke tagajärjel tekkinud avariiolukorrad likvideerib tehnovõrgu valdaja või selle puudumisel kinnistu omanik, arvestades kehtiva seadusandluse nõudeid.

  (6) Pärast objektil töö lõpetamist tuleb heakorrastada ja taastada töö käigus rikutud katendid ja haljastus, sh väljaspool töömahtude piire, ning vedada ära ehitusjäätmed.

§ 11.   Heakorranõuded müügikohale tänava- ja turukaubanduse korraldamisel

  Müügikoha heakorra nõuded on järgmised:
  1) müügikoht tuleb hoida korras, sealhulgas esteetilises korras;
  2) tuleb tagada müügikoha ümbruse puhtus.

§ 12.   Heakorranõuded puu raiumis- ja hooldustöö tegemisel

  Puu raiumis- ja hooldustöö koht tuleb koristada raiejäätmetest ja taastada viivitamatult, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul pärast puu raiumistöö lõpetamist.

3. peatükk Piirangud ja kohustused linna haldusterritooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele 

§ 13.   Haldusterritooriumil on keelatud

  Kõigil linna haldusterritooriumil viibivatel ja/või tegutsevatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel on keelatud:
  1) risustada ja reostada linna haldusterritooriumi, avalikke kohti, ehitisi ja teid prügi, olme- ja ehitusjäätmete, solgi ja muude risustavate ja reostavate ainetega, sealhulgas visata maha prahti, sodida ehitiste seinu, piirdeaedu, pinke jm või rikkuda neid muul viisil;
  2) maha jätta pärast kõikvõimalike tööde lõppu prügi, pinnast, ehitusprahti ja muid jäätmeid (nimetatu tuleb ära vedada 1 ööpäeva jooksul pärast tööde lõppu);
  3) prügi, jäätmete, solgi ja muude risustavate ja reostavate ainete ning materjalide viimine, jätmine või viskamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumitele;
  4) jätta või parkida romusõidukit avalikku kohta või muule munitsipaalomandis olevale alale või kinnistu tänavaäärsele õue osale;
  5) ladustada ja hoida kütte-, ehitus- või muud materjali, romusõidukit, olme- ja ehitusjäätmeid tänavaäärses õue osas või väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jm mahalaadimine avalikus kohas ja munitsipaalomandis olevale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul. Kinnistu tänavapoolses õueosas on eelnimetatud materjalide hoidmine ja ladustamine lubatud juhul, kui nad on varjatud piirdeaia või hekiga ega ole nendest kõrgemal;
  6) valmistada väljaspool ehitusplatsi piire ehitussegusid, betooni ja muid ehitusmaterjale;
  7) põletada kulu või mistahes jäätmeid, risu, prügi, põhku, puude lehti jms (kaasa arvatud konteinerites ja kalmistutel), aga ka muu tegevus, mis tekitab rohket suitsu või võib põhjustada tulekahju;
  8) lasta olme- või heitvett sadeveekraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sadevee kraavi kinni ajamine ja sulgemine on keelatud. Kraavi paigutamine torusse ilma Narva Linnavalitsuse ametiasutuse, mille põhimäärusega on ettenähtud vastava kooskõlastuse andmise pädevus, kooskõlastuseta on keelatud;
  9) haljasaladel, parkides või muudes selleks mitte ettenähtud kohtades maaomaniku loata telkimine ja/või ööbimine, parkimine või liiklemine mootorsõidukiga liiklusseaduse mõistes, hobuse vm looma seljas. Erandkorras võib nendes kohtades liigelda operatiiv- ja avariitalituse, linna heakorra- ja koristustööde, samuti tehnovõrkude remondi ja paigaldusega seotud eritööde teostamiseks spetsialiseeritud asutuste transport. Kahjustused tuleb järgnevalt likvideerida või tekitatud kahju hüvitada;
  10) avalikus kohas liiklusseaduse kohasel kande-, veo- või ratsaloomadega liiklemisel peab liikleja tagama läbitud alal loomade järel puhtuse;
  11) kahjustada, määrida, lõhkuda ja reostada haljastust, muru, pargiinventari, valgusteid, skulptuure, prügiurne, pinke, lillevaase, hoonete seinu, piirdeid, rajatisi, liiklusmärke ning omavoliliselt ümber paigutada avalikus kohas asuvat inventari;
  12) koorida omavoliliselt pinnast ja rohukamarat;
  13) munitsipaalomandis oleval territooriumil muru, lillede, põõsaste ja puude vigastamine ning lillede korjamine;
  14) omavoliliselt munitsipaalomandis oleval territooriumil istutada ilma loata puid, põõsaid ja istikuid;
  15) ujuda ja supelda selleks mitte ettenähtud kohas või kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ette nähtud, ujumis- või suplemiskoha omaniku loata;
  16) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Narva jões ja Narva linna siseveekogudes, purskkaevus, basseinis jm selleks mitte ettenähtud kohas või reostada neid muul moel;
  17) teha illegaalset grafitit;
  18) paigutada omavoliliselt hoonetele, ehitistele ja rajatise seintele, avalikus kohas ja munitsipaalomandis olevatel territooriumidel asuvale inventarile (bussiootepaviljonid, tänavavalgustuse postid jmt), puudele reklaami, kuulutusi, kaunistusi või mistahes muid esemeid ilma omaniku ja Narva Linnavalitsuse kirjaliku nõusolekuta;
  19) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni-, kergliiklus- või pargiteel. Libedusetõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm;
  20) loopida lund teele;
  21) teedel heakorratööde tegemise käigus lükata või kuhjata lund ja jääd kõnniteele või võõrale kinnistule ilma kinnistu omaniku loata. Lund võib paigutada kõnniteele juhul, kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,5 m käiguruum;
  22) kuhjata kloriidisegust puistematerjali või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  23) kuhjata soola- ja liivaga segatud lund murule;
  24) varjata ehitisele paigaldatud reeper ehitise väliselementide remontimisel või teha reeperi kasutuse mittenõuetekohaseks ehitise väliselementide remontimise tulemusena.

§ 14.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama vabaõhuürituse läbiviimise ajal ja kohas piisava arvu prügikaste.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud tagama avaliku ürituse läbiviimise kohas territooriumi koristamise ja korrastamise peale avaliku ürituse lõppemist avaliku ürituse loal kehtestatud tähtaja jooksul.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama avaliku ürituse territooriumil tualettruumide (välikäimlad vm viis) olemasolu piisavas koguses.

§ 15.   Parkiva sõiduki omaniku kohustused

  Tänavakoristust seganud pargitud sõiduki omanik on kohustatud koristama sõiduki ümbruse lumest ja jääst 2 meetri ulatuses sõidukist.

§ 16.   Transpordivahendi kasutaja kohustused

  Transpordivahendite rattad, millega sõidetakse välja tööstus- ja tootmisterritooriumitelt või ehitusplatsidelt sõiduteele või kõnniteele peavad olema puhastatud sodist ja prahist transpordivahendi kasutaja poolt.

4. peatükk Kariloomade ja kodulindude pidamine 

§ 17.   Heakord kariloomade ja kodulindude pidamisel

  (1) Kariloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid seadusega sätestatud korras.

  (2) Kariloomi või kodulinde tuleb karjatada piiratud alal, samuti peab karilooma või kodulinnu omanik või valdaja tagama, et tema kariloomad või kodulinnud ei kahjustaks naabruses asuvaid aia- ja põllukultuure ega reostaks avalikke kohti.

5. peatükk Vastutus 

§ 18.   Heakorraeeskirja rikkumine

  Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 19.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teeb Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet. Järelevalve teostajal on õigus teha ettekirjutused vastavalt korrakaitseseaduse §-le 28.

6. peatükk Rakendussätted  

§ 20.   Määruse rakendamine

  (1) Kõikidel kasutusel mitteolevatel ehitiste omanikel tuleb 6 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest viia ülalnimetatud ehitiste seisund vastavusse käesoleva määruse § 8 lõike 3 nõuetega.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määrus nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2022.a.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json